Током радионице о увођењу система финансијског управљања и контроле размотрени практични примјери и процедурe за Службу Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
06.03.2020 - 15:30

Разматрање практичних примјера и рад на процедурама за Службу Народне скупштине Републике Српске биле су теме наставка радионице о увођењу система финансијског управљања и контроле (ФУК) током које су службенице Скупштине Аутономне покрајине Војводине Анамарија Рехак и Драгана Стојановић говориле о процедурама за успостављање и функционисање овог система који се већ примјењује у покрајинском парламенту, у складу са Законом о буџетском систему Републике Србије.

Другог дана радионице на практичним примјерима и приказом дијаграма, којима су јасно утврђени организација и дјелокруг рада сваког одјељења и одсјека са прецизно дефинисаним пословима и задацима свих запослених у Служби парламента, представљени су основни принципи система финансијског управљања и контроле, а посебна пажња била је посвећена припреми, обради и управљању материјалима и актима за одржавање сједница парламента и њиховим поступањем након засједања.

Наглашено је да сви запослени у Служби парламента морају бити упознати са процедурама своје организационе јединице и процедурама других организационих јединица које имају утицаја на њихове процедуре.

Истакнуто је да свака процедура и пословни процес морају имати носиоца пословног процеса и запосленог који по систематизацији или овлашћењу обавља наведени посао.

Систем финансијске контроле и управљања предвиђа детаљан описа пословних процеса, укључујући ток документације, кораке у доношењу одлука, рокове за завршетак посла и успостављање контролних механизама.

Неопходне су детаљно прописане процедуре рада које су доступне свим запосленима, као и постојање оперативних упутстава за рад у писаном облику са описом интерних контрола и постојање подјеле дужности – подразумијева да исто лице не може да иницира, извршава, контролише и одобрава.

ФУК уводи редовно ажурирање радних процедура и организационе шеме, утврђене процедуре приступа подацима и евиденцијама и дефинисане процедуре за руководиоце који прате спровођење интерне контроле.

Циљ радионице, која је одржана у складу са Меморандум о сарадњи и Оквирним планом заједничког дјеловања служби Народне скупштине Републике Српске и Скупштине АП Војводине у 2020. години, уз подршку Мисије Орагнизације за европску безбједност и сарадњу у БиХ (ОЕБС), је увођење система управљања и контроле у организацији и раду Службе парламента Републике Српске.

У радионици су учествовали генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Небојша Згоњанин, замјеник генералног секретара Дубравко Јоргић, помоћници генералног секретара и руководици одсјека.