Административна комисија

Рад комисије одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 59.

Административна комисија има девет чланова: предсједника, замјеника пред-сједника и седам чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скуп-штини.

 

Члан 60.

Административна комисија:

 • одлучује о материјалним и другим условима за рад Народне скупштине;
 • утврђује приједлог за обезбјеђење средстава у буџету за рад Народне скуп-штине, на приједлог генералног секретара Народне скупштине,
 • разматра нацрт и приједлог буџета, те амандмане у дијелу средстава предви-ђених за рад Народне скупштине,
 • припрема и предлаже прописе којима се утврђују питања остваривања права и дужности посланика,
 • доноси прописе о накнадама и другим примањима народних посланика, као и народних посланика којима је истекао мандат,
 • обавља послове у вези са обезбјеђењем службених станова за потребе на-родних посланика и функционера, располаже тим становима, одлучује о њиховом додјељивању на коришћење, замјени и једнократном преносу права коришћења у складу са законом,
 • доноси појединачне акте о статусним питањима народних посланика и функ-ционера, а које бира и именује Народна скупштина, ако законом није другачије одређено,
 • одлучује о привременом смјештају функционера које бира или именује На-родна скупштина,
 • усваја годишњи план јавних набавки робе, вршења услуга и извођења радо-ва у Народној скупштини,
 • доноси прописе о расподјели средстава за рад посланичких клубова и посла-ничких група,
 • доноси прописе о накнадама за рад спољних чланова у радним тијелима,
 • доноси прописе о садржају, облику и начину вођења евиденција посланичких легитимација,
 • доноси одлуке о новчаним казнама народним посланицима након изречених мјера из члана 168. овог пословника,
 • обавља и друге послове из надлежности Народне скупштине када то затражи Народна скупштина.

 

Чланови комисије:

 • Споменка Стевановић, предсједник
 • Биљана Петковић, замјеник предсједника
 • Младен Илић, члан
 • Денис Пијетловић, члан
 • Милан Касаповић, члан
 • Велибор Станић, члан
 • Костадин Васић, члан
 • Ђорђе Вучинић, члан
 • Рамиз Салкић, члан

Контакт: