Административна комисија

Рад комисије одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 57.

Ад­ми­ни­стра­тив­на ко­ми­си­ја има де­вет чла­но­ва: пред­сјед­ни­ка, за­мје­ни­ка пред­сјед­ни­ка и се­дам чла­но­ва, ко­ји се би­ра­ју из ре­да на­род­них по­сла­ни­ка у На­род­ној скуп­шти­ни.

Члан 58.

Ад­ми­ни­стра­тив­на ко­ми­си­ја:

 • од­лу­чу­је о ма­те­ри­јал­ним и дру­гим усло­ви­ма за рад На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске;
 • утвр­ђу­је при­је­длог за обез­бје­ђе­ње сред­ста­ва у бу­џе­ту за рад На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске, на при­је­длог ге­не­рал­ног се­кре­та­ра На­род­не скуп­шти­не;
 • раз­ма­тра на­црт и при­је­длог бу­џе­та у ди­је­лу сред­ста­ва пред­ви­ђе­них за рад На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске;
 • при­пре­ма и пред­ла­же про­пи­се ко­ји­ма се утвр­ђу­ју пи­та­ња оства­ри­ва­ња пра­ва и ду­жно­сти по­сла­ни­ка;
 • доно­си про­пи­се о на­кна­да­ма и дру­гим при­ма­њи­ма на­род­них по­сла­ни­ка и функ­ци­о­не­ра ко­је би­ра или име­ну­је На­род­на скуп­шти­на, као и функ­ци­о­не­ра ко­ји­ма је пре­ста­ла функ­ци­ја;
 • оба­вља по­сло­ве у ве­зи са обез­бје­ђе­њем слу­жбе­них ста­но­ва за по­тре­бе на­род­них по­сла­ни­ка и функ­ци­о­не­ра, рас­по­ла­же тим ста­но­ви­ма, од­лу­чу­је о њи­хо­вом до­дје­љи­ва­њу на ко­ри­шће­ње, за­мје­ни и јед­но­крат­ном пре­но­су пра­ва ко­ри­шће­ња у скла­ду са за­ко­ном;
 • доно­си по­је­ди­нач­не ак­те о ста­ту­сним пи­та­њи­ма на­род­них по­сла­ни­ка и функ­ци­о­не­ра, а ко­је би­ра и име­ну­је На­род­на скуп­шти­на, ако за­ко­ном ни­је дру­га­чи­је од­ре­ђе­но;
 • одлу­чу­је о при­вре­ме­ном смје­шта­ју функ­ци­о­не­ра ко­је би­ра или име­ну­је На­род­на скуп­шти­на;
 • усваја го­ди­шњи план јав­них на­бав­ки ро­бе, вр­ше­ња услу­га и из­во­ђе­ња ра­до­ва у На­род­ној скуп­шти­ни Ре­пу­бли­ке Срп­ске;
 • до­но­си про­пи­се о рас­по­дје­ли сред­ста­ва за рад по­сла­нич­ких клу­бо­ва и по­сла­нич­ких гру­па;
 • доно­си про­пи­се о на­кна­да­ма за рад спољ­них чла­но­ва у рад­ним ти­је­ли­ма;
 • до­но­си про­пи­се о са­др­жа­ју, об­ли­ку и на­чи­ну во­ђе­ња еви­ден­ци­ја по­сла­нич­ких ле­ги­ти­ма­ци­ја;
 • до­но­си од­лу­ке о нов­ча­ним ка­зна­ма на­род­ним по­сла­ни­ци­ма на­кон из­ре­че­них мје­ра из чла­на 169. овог по­слов­ни­ка,
 • даје са­гла­сност на ак­те слу­жбе дру­гих ор­га­на ка­да је за­ко­ном пред­ви­ђе­но да на те ак­те са­гла­сност да­је рад­но тије­ло На­род­не скуп­шти­не и ра­ди дру­ге по­сло­ве пред­ви­ђе­не дру­гим про­пи­сом;
 • обавља и дру­ге по­сло­ве из над­ле­жно­сти На­род­не скуп­шти­не ка­да то за­тра­жи На­род­на скуп­шти­на.

Чланови комисије:

 • Славко Глигорић, предсједник
 • Милан Тубин, замјеник предсједника
 • Радован Вуковић, члан
 • Перица Бундало, члан
 • Крсто Јандрић, члан
 • Костадин Васић, члан
 • Споменка Стевановић, члан
 • Един Рамић, члан

Контакт: