Клуб посланика ПДП Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 25. јануара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Ради упознавања јавности, потребно је да нам доставите сљедеће:

  • Уговор о приватизацији Робне куће ''Боска'', да ли је исти испоштован, тј. да ли су предвиђена средства уплаћена у буџет РС и да ли је обавезе према радницима измирио инвеститор или Влада РС?
  • Информацију о куповини обвезница ИРБ (по изручитој одлуци Скупштине акционара ИРБ-а, којом предсједава предсједник Владе РС, иако је била вишеструко упозоравана да се ради о ризичном пласману) и стању са исплатама истих на дан 31.12.2015. године и да ли је било промјена по основу уговора о куповини обвезница?

ОДГОВОР:

Број: 14-01-06/1-199/16

Датум: 01.03.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 25.01.2016. године поставили су сљедеће питање:

''Уговор о приватизацији Робне куће ''Боска'', да ли је исти испоштован, тј. да ли су предвиђена средства уплаћена у буџет Републике Српске и да ли је обавеза према радницима измирио инвеститор или Влада Републике Српске''?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ( ,,Службени гласник Републике Српске,, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 31/11 ) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У складу са одредбама Закона о облигационим односима, Уговор о продаји акција државног капитала у РК  ''Боска'' а.д. Бања Лука представља сагласност воља двије уговорен стране, Владе Републике Српске  и Конзорцију правних лица кога чине ''Зекстра група-Зекстра'' д.о.о. Београд и ''Delta real estate'' д.о.о. Београд. У складу са горе поменутим законом, Уговор садржи одредбе о повјерљивости података у смислу заштите пословних тајни и пословних планова и стратегија пословања. Уговорне стране су се сагласиле да ће свака од уговорних страна садржај Уговора и све информације у вези преговора третирати као повјерљиве, те их неће објављивати трећој страни и исте се не могу објављивати без претходне сагласности друге уговорне стране. По захтјевима за доставу копије Уговора трећим лицима, Конзорцијум је затражио од Владе Републике Српске да заштити њихове пословне интересе тако што ће одбити захтјеве за доставу Уговора свим трећим лицима. Свој захтјев Конзорцијум темељи на одредбама Уговора који говоре о повјерљивости података.

Акције државног капитала у структури укупног капитала друштва РК ''Боска'' а.д. Бања Лука износиле су 58,52% и Одлуком Владе Републике Српске бро:ј 04/1-012-703/08 од 20.03.2008. године,на коју је дала сагласност Народна скупштина Републике Српске, исте су продане горе наведеном Конзорцијуму. Уговором је прецизирана обавеза купца да за акције државног капитала плати 3.000.000, 00 ЕУР, што је 26.05.2009. године и учињено, те су средства у износу од 3.000.000,00 ЕУР уплаћена на рачун средстава приватизације државног капитала у ''Новој банци'' а.д. Бања Лука, након чега је извршен пренос власништва над акцијама државног капитала.

Уговором о позајмици закљученим 03.07.2009. године, између Владе Републике Српске и Конзорцијума, Министарство је преузело обавезу да ће на жиро рачун Синдикалној организацији РК ''Боска'' на име једнократне помоћи уплатити износ од 495.189,50 КМ, а да Конзорцијум позајмљени износ врати у року од 60 дана.

Како средства нису враћена према преузетим роковима, Министарство је путем Правобанилаштва Републике Српске покренуло 24.03.2011. године тужбу против тужених ''Зекстра група-Зекстра'' д.о.о. Београд и ''Delta real estate'' д.о.о. Београд за исплату дуга.

                С поштовањем.                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                                            Др Предраг Глухаковић

 

25.01.2016

Име посланика:

Сазив: 
9