Клуб посланика ПДП Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, између два наставка Тринаесте сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А

   НАРОДНА СКУПШТИНА

Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Тринаесте сједнице, 27. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Хемијска прерада кукуруза а.д. ''Драксенић'', Козарска Дубица, у процесу производње ствара огромне количине отпадних вода које се испуштају у отворени канал. Обзиром да се ради о органским материјама, из овог канала који пролази кроз насељена мјеста, шири се, посебно у љетним мјесецима, несносан смрад. Мјештани трпе годинама, путници који пролазе магистралним путем на дијелу Драксенић-Доња Градина се осјећају врло непријатно, а они који не знају о чему се ради, носе у свијет о нама врло ружну слику. Већински власник хемијске прераде кукуруза је Влада Републике Српске. У вези с овим проблемом инспекције су више пута вршиле преглед, али никад ништа није урађено на отклањању узрока. Ова творница управо због овог проблема никада није добила употребну дозволу.

               Да ли ће и шта ресорна министарства и Влада Републике Српске предузети да се овај проблем ријеши?

ДОПУНА ОДГОВОРУ:

Број: 15.04-011-283/16

Датум: 18.08.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Допуна одговора на посланичко питање,

                     (Веза: Одговор Министарства од 11.07.2016. године)

               У складу са посланичким питањем Клуба посланика ПДП између два наставка 13. сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27. јуна 2016. године и у складу са одговором Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију на постављено посланичко питање у вези утицаја на животну средину од стране Хемијске прераде кукуруза а.д. Драксенић, у прилогу Вам достављамо акт Републичке управе за испекцијске послове, као допуну одговора на наведено посланичко питање.

               Акт Републичке управе за инспекцијске послове који се доставља у прилогу је сачињен ради утврђивања чињеничног (тренутног) стања на локацији привредног субјекта Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић, Козарска Дубица. Наиме, уважавајући предметно посланичко питање, дана 08.07.2016. године затражено је поступање из надлежности Републичке водне инспекције и Републичке еколошке инспекције, односно затражено је да се у што краћем року предузму активности из ресорних надлежности инспекције ради утврђивања чињеничног стања, те обавјештавање овог Министарства по извршеним активностима.

Прилог: Одговор Републичке управе за инспекцијске послове број: 24.060/9993-297-2/16.

                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                             Сребренка Голић

Број: 24.060/9993-297-2/16

Датум: 09.08. 2016. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Трг Републике Српске 1, Бања Лука

н/р Свјетлана Радусин, помоћник министра

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Поштовани,

У вези са Вашим актом број: 15.04-011-283/16 од 08.07.2016. године, који се односи на посланичко питање Клуба посланика ПДП, а у вези са негативним утицајем на животну средину привредног субјекта Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић бб, Козараска Дубица, можемо констатовати сљедеће.

Дана 13.05. и 16. 05.2016. године, републички водни инспектор Одјељења Приједор је извршио инеспекцијску контролу привредног субјекта Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић бб, Козарска Дубица и Записником број: 24.060/338-125-39-1/16 од 16.05.2016. године констатовао следеће чињенично стање.

Инспекцијском контролом је утврђено да контролисани привредни субјект посједује важећу водну дозволу. Такође је констатовано да контролисани субјект не врши третман технолошких отпадних вода из разлога што је уређај за третман отпадних вода у потпуности девастиран, те је инвестирање у постојећи уређај еквивалентно изградњи новог уређаја.

Увидом у лабораторијске налазе уочена су одступања параметара и то:

  • ВРК5,
  • НРК-дихроматски и
  • Укупне суспендоване материје.

Контролом одводног канала ефлуента констатовано је да се исти не чисти довољно, што проузрокује спорији проток ефлуента, загријавање истог и убрзан процес распадања присутне органске материје, а што има за посљедицу ширење непријатног мириса.

У разговору са одговорним лицем, инспектору је речено да привредни субјект не ради пуним капацитетом, односно да је производња достигла 60-70% производње коју су имали у бившој Југославији.

Такође је речено да би били најсрећнији да немају губитака у производњи на супстанци која настаје мељавом зрна кукуруза, сепарацијом истог и његовом даљом обрадом, што заправо узрокује повећање поменутих параметара у ефлуенту, а распадање органске материје доспјеле у ефлуент, непријатана мирис.

Осим непријатног мириса, суспендована органска материја, која се налази у ефлуенту, за коју апсолутно знамо поријекло, нема штетних посљедица по флору и фауну.

Као доказ, одговорно лице је навело да рибари највише и најуспјешније пецају на самом испусту ефлуента у реципијент водотока Саве, што је више него јасан доказ да отпадне воде нису токсичне-штетне за флору и фауну.

Сходно горе наведеном, републички водни инспектор је донио двије управне мјере и Рјешењем број: 24.060/338-125-39-3/16 од 19.05.2016. године наложио да се:

а) Изврши испитивање отпадних вода

б) Очисти канал за отпадне воде.

Обавјештењем број: 01-934/2016 од 18.07.2016. године, поменути субјект контроле је обавијестио Инспекторат Републике Српске да је у потпуности извршио наложене мјере, односно да је канал за отпадне воде очишћен и да је 05/06.7.2016. године узет континуални-композитни 24 часовни узорак отпадних вода од стране овлаштене институције Института за јавно здравство Бања Лука.

Дана 05.08.2016. године извршена је контрола извршења рјешења и записником број: 24.060/338-125-39-5/16 констатовано је да је контролисано акционарско друштво Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић бб, Козарска Дубица у цјелости извршило наложене инспекцијске управне мјере.

Резултати анализа, који су саставни дио записника о контроли извршења рјешења, указују да параметри:

  • ВРК5,
  • НРК-дихромарски,
  • укупне суспендоване материје и
  • укупни азот,

одступају од референтних вриједности, док је резултат токсиколошких испитивања уредан, као и свих других анализираних параметара.

Важећом водном дозволом контролисани субјект је обавезан направити План активности за изградњу уређаја за третман отпадних вода као и редовно одржавање одводног канала ефлуента. Ово су само једни од услова за продужење водне дозволе.

Испуњавање наведених, а и других услова из водне дозволе, водна инспекција ће пратити кроз редовне контроле, а по процјени организоваће се и ванредне инспекцијске контроле.

Реципијент у који се испуштају отпадне воде контролисаног субјекта је водоток ријеке Саве, а он је значајно већи у односу на ефлуент, те долази до готово потпуног разрјеђења-пада концентрације спорних параметара.

Овом органу нису познате анализе које указују на промјене концентрација спорних параметара у водотоку Саве низводно од испуста спроног ефлуента.

До данашњег дана нисмо добили ни једну притужбу или пријаву грађана, удружења или других субјеката на негативне промјене квалитета водотока Саве проузроковане наведенимефлуентом.

С поштовањем,

                                                                                 Помоћник директора

                                                                   Главни републички водни инспектор

                                                                            Мирослав Танасић

 

Достављено:

-наслову,

-евиденцији.

 

27.06.2016

Име посланика:

Сазив: 
9