Клуб посланика ПДП Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 15. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Да ли Вам је познато са каквим проблемима, притисцима и злостављањем се сусрећу радници Центра за социјални рад у Бањој Луци?

               Обратио нам се Бојан Арула, запосленик, који је добио обавјештење о постојању разлога за отказ уговора о раду у којем се наводи ширење негативне радне атмосфере, ширење дезинформација о Управном одбору (зато што је на састанку Синдиката изнио свој став о раду Управног одбора), нагађање о неовлашћеном снимању, реаговање на захтјеве директорице да радници плате вечеру Управном одбору, обраћање директору цинично и са подсмијехом.

               Да ли је ово разлог за отказ и да ли можете ово да образложите?

ОДГОВОР 1:

Број: 16-011-5-4/17

Бања Лука,03.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање.-

               Клуб посланика Партије демократског прогреса, на шеснаестој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 15. фебруара 2017. године, поставио је следеће посланичко питање:

"Да ли Вам је познато са каквим се проблемима и притисцима и злостављањем се сусрећу радници Центра за социјални рад у Бањој Луци. Обратио нам се Бојан Арула запосленик који је добио обавјештење о постојању разлога за отказ уговора о раду у којем се наводи ширење негативне радне  атмосфере, ширење дезинформација о Управном одбору (зато што је на састанку Синидиката изнио свој став о раду Управног одбора), нагађање о неовлашћеном снимању, реаговања на захтјев директорице да радници плате вечеру Управном одбору, обраћање директору цинично и са подсмијехом. Да ли је ово разлог за отказ."

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите  није надлежно да врши надзор и контролу у Центру за социјални рад  Бања Лука, због чега је од Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука затражило да изврши контролу у Центру за социјални рад  Бања Лука и о томе достави Информацију овом министарству како би се могао  дати одговро на посланичко питање.

Републичка управа за инспекцијске послове Бања Лука, доставила је Информацију о извршеној контроли, број 24.100/9993-121-2/17, од 24.03. 2017. године.

 Из информације је видљиво да је инспектор рада извршио ванредну инспекцијску контролу  у Центру за социјални рада Бања Лука дана 02.03.2017. године везано за пороцедуру утврђивања повреде радне обавезе радника Бојана Аруле. У информацији се наводи да је, због насилничког понашања према послодвацу и недостављања обавјештења о привременој спријечености за рада против именованог радника покренут дисциплински поступак, након којег је послодавац донио ријешење, број: 01-125.1-1/16, од 19.04. 2016. године, којим је раднику Бојану Арули изречена новчан казна у висини од 20% основне плате радника у трајању од три мјесеца, које је било коначно дана 20.04.2016. године.  Надаље се у информацији наводи да је, након тога радник Бојана Арула у децембру 2017 године опет починио сличну повреду радне дужности, након чега је послодавац поново покренуо дисциплински поступак. Раднику је послано Обавјештење послодавца о постојању разлога за отказ уговора о раду, број: 01-125.6-1/16, од 28.12, 2016. године, у којем се тражи изјашњење на исто. Дана 12.01. 2017 године, радник Бојан Арула је достави изјашњење, а синдикална организација је такође послала своје Мишљење број:6/17, од 11.01.2107. године, а све у вези са Обавјештењем послодвац број: 01-125.6-1/16, од 28.12, 2016. године. У моменту инспекцијске  контроле није био окончан поступак за утврђивање повреда радне обавезе наведеног радника.

 

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

ОДГОВОР 2:

Број: 10.2-011-88/17

Датум: 04.04.2017.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

Клуб посланика ПДП, на наставку Шеснаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане  дана 14, 15 и 16. фебруара 2017. године, поставио  је сљедеће посланичко питање:

„Да ли Вам је познато са каквим проблемима, притисцима и злостављањем се сусрећу радници Центра за социјани рад у Бања Луци?

Обратио нам се Бојан Арула, запосленик, који је добио обавјештење о постојању разлога за отказ уговора о раду у којем наводи ширење негативне радне атмосфере, ширење дезинформација о Управном одбору (зато што је на састанку Синдиката изнио свој став о раду Управног одбора), нагађање о неовлаштеном снимањуреаговање на захтјеве директорице да радници плате вечеру Управном одбору, обраћање цинично и са подсмијехом.

Да ли је ово разлог за отказ и да ли можете ово да образложите?“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Поступајући по захтјеву за  достављање  одговора на посланичко питање клуба посланика ПДП,  постављено на наставку Шеснаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане  дана 14. 15. и 16. фебруара 2017. године, сагледали смо исто и проследили га на надлежно поступање Министарству здравља и социјалне заштите.

Од Министарству здравља и социјалне заштите добили смо обавјештење да они нису надлежни за рјешавање питања из области права из радног односа запослених у ЈУ Центар за социјални рад Бањалука, већ да су према Закону о социјалној заштити и Породичном закону надлежни за одлучивање по жалбама лица која нису задовољна одлукама ЈУ Центар за социјални рад као првостепеног органа, као и да врше стручни надзор на радом наведених установа.

Како се права из области радних односа запослених у ЈУ Центар за социјални рад уређују Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), а контролу примјене врши надлежна инспекција рада, док Управна инспекција која је у саставу овог министарства врши контролу примјене права из области рада запослених у републичким органима управе, прописане Законом о државним службеницима(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), то ово министарство нема надлежности у вези примјене права из радног односа запослених у ЈУ Центру  за социјални рад Бањалука.

Мишљења смо да је за достављање одговора на предметно посланичко питање надлежно Министарству рада и борачко инвалидске зашите, којем је и достављено предметно посланичко питање, које је заједно са Републичком управом за инспекцијске послове надлежно за надзор над примјеном  Закона о раду.

С поштовањем.

Дотављено:

  • Наслову
  • а/а

                                                                                                                                                         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                Лејла Решић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017
Сазив: 
9