Клуб посланика ПДП Управном одбору Радио-телевизије Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице, 14. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

УПРАВНОМ ОДБОРУ РТРС-а

 

                  Тражимo  да нам  доставите информацију везану за пословање ЈП Радио телевизије Републике Српске  закључно са 30.6.2017. године.

                  Да ли је тачно да се РТРС налази у огромним финансијским проблемима,  те да су створене велике обавезе и да за извршене набавке постоје озбиљне индиције и основе сумње да постоје криминалне и коруптивне активности? Када је била задња сједница Управног одбора РТРС-а? Тражимо да нам доставите записнике са задње три сједнице Управног одбора.

                  Да ли је тачно да је генерални директор фалсификовао податке из ревизорских извјештаја РТРС-а и такве лажне  податке приказао Управном одбору РТРС-а?

 

ОДГОВОР 1:

 

Број: 13.05/011-1485/17

Датум: 04.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 14. јула 2017. године, испред Клуба посланика ПДП постављено је сљедеће питање:

„Тражимо да нам доставите информцију везану за пословање ЈП Радио-телевизије Републике Српске закључно са 30.06.2017. године.

Да ли је тачно да се РТРС налази у огромним финансијским проблемима, те да су створене велике обавезе и да за извршене набавке постоје озбиљне индиције и основе сумње да постоје криминалне и коруптивне активности? Када је била задња сједница Управног одбора РТРС-а? Тражимо да нам доставите записнике са задње три сједнице Управног одбора.

Да ли је тачно да је генерални директор фалсификовао податке из ревизорских извјештаја РТРС-а и такве лажне податке приказао Управном одбору РТРС-а?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

 

Министарство саобраћаја и веза прослиједило је посланичко питање ЈП Радио-телевизији Републике Српске и оставило рок до 31.07.2017. године за достављање одговора. Након што нисмо добили одговор, упућена је ургениција 18.08.2017. године, којом смо подсјетили да је Пословником Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) остављен рок од 30 дана за достављање одговора. С обзиром да истиче рок за достављање одговора на посланичко питање, обавјештавамо Вас да до данас нисмо добили одговор ЈП Радио-телевизије Републике Српске. Према одредбама Закона о радио телевизији Републике Српске права и обавезе према Радио-телевизији Републике Српске врши Народна скупштина Републике Српске, као оснивач. Уједно наводимо да је на 21. сједници Народне скупштине Републике Српске, која је заказана за 12.09.2017. године, под тачком 18. Дневног реда предложено разматрање Извјештаја о раду Радио-телевизије Републике Српске за 2016. годину.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                       Неђо Трнинић

 

 

ОДГОВОР 2:

 

        /17

 11.09.2017.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

ПРЕДМЕТ: Достава Одговора на посланичко питање Клуба посланика ПДП-a, од 14. јула, 2017. године, Ваш број: 02/2-1214-5/17  

                  Поштовани,

                  везано за Ваш допис број: 02/2-1214-5/17 од 14. јула, 2017. године, а поводом  питања Клуба посланика ПДП-a,  Управни одбор ЈП Радио - телевизија Републике Српске је на LVIII редовној сједници одржаној дана 08.09.2017. године, исти разматрао и доставља сљедећи:

О  Д  Г  О  В  О  Р

 • Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину са Планом рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину, екстерна ревизија, достављен је Народној скупштини Републике Српске. Исти је прослијеђен народним посланицима у материјалима за наредну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

         Везано за Извјештај о пословању РТРС за период од 01.01. до 30.06.2017. године, обавјештавамо Вас да по Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске не постоји обавеза израде полугодишњих и кварталних извјештаја као ни обавеза предаје у АПИФ. Тражени Извјештај о пословању за првих шест мјесеци о.г. Управни одбор је разматрао и исти је остварен  са 48,71% прихода и 51,48% расхода.

 • Радио - телевизија Републике Српске сачинила је План јавних набавки, које је Управни одбор на својим сједницама разматрао и усвајао на кварталном и полугодишњем нивоу. Информације о извршењу Плана јавних набавки за период од 01.01. до 31.03.2017. године Управни одбор је усвоjио, док извјештај за период од 01.01. до 30.06.2017. године, није разматран на сједници Управног одбора.
 • Управни одбор Радио - телевизије Републике Српске нема сазнања о криминалним и коруптивним активностима у РТРС.
 • Задња LVIII (педесетосма) сједница Управног одбора одржана је дана 08.09.2017. године.

 

                                                                                                                                       .../..

                  У прилогу дописа достављамо Вам тражене Записнике са посљедње три сједнице Управног одбора.

 • LII (педсетдруга), редовна сједница Управног одбора РТРС одржана дана 31.05.2017. године,
 • LIII (педесеттрећа) електронска сједница Управног одбора РТРС, одржана је дана 06.06.2017. године.

 

                  Записници са наведених сједница усвојени су на LIV (педесетчетвртој) редовној сједници одржаној дана 21.06.2017. године.

 • LIV (педесетчетврта) редовна сједница Управног одбора РТРС одржана је дана 21.06.2017. године.

Записник са педесетчетврте сједнице УО РТРС, усвојен је на 58. редовној сједници Управног одбора РТРС одржаној 08.09.2017. године.

Наведени записник је усвојен на 58-ој сједници, ради дужег одсуства члана Управног одбора.

                  Везано за посланичко питање „Да ли је генерални директор фалсификовао податке из ревизорских извјештаја РТРС-а и такве лажне податке приказао Управном одбору РТРС-а?“, обавјештавамо Вас да Извјештаје о ревизији пословања Управном одбору доставља ревизор путем Сектора економско финансијских послова.

                  Ревизору финансијски извјештај доставља Служба финансијских послова на начин како је предвиђено Законом о рачуноводству и ревизији РС и Правилницима које је дало Министарство финансија Владе Републике Српске, а то су биланс успјеха, биланс стања, новчани ток, промјена на капиталу и напомене уз исти.

                  На основу свега наведеног, генерални директор није био у прилици да ишта мијења у ревизорском извјештају и достављању ревизорског извјештаја Управном одбору.

                  Све напријед наведено је чињенично стање.  

                  С поштовањем,

 

                                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                            УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                 Дара Цвијетић

 

J А В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   Б А Њ А  Л У К А

- УПРАВНИ ОДБОР -

- Број: 06-LII-4500/17

- Дана: 01.06.2017. године

                                                                                                                                             

И З В О Д

ИЗ ЗАПИСНИКА

са LII (педесетдруге) сједнице

Управног одбора ЈП РТРС

Педесетдруга редовна сједница Управног одбора ЈП Радио-телевизија Републике Српске одржана је 31.05.2017. године, (сриједа), с почетком у 10,00 часова, у просторијама зградe РТВ дома РТРС - Мултимедијална сала.  

Сједници присуствују предсједник и чланови Управног одбора:

 1. ДАРА ЦВИЈЕТИЋ, предсједник
 2. АДЕЛ БАЈРАМОВИЋ, замјеник предсједника
 3. СЛОБОДАН БОШКОВИЋ, члан

 

                  Из РТРС данашњој сједници Управног одбора РТРС присуствују: Дијана Миланковић Кустурић, директор Дирекције РТРС, Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова, Тања Савановић, руководилац Службе правних послова, и Љубинка Јанковић, референт тимски асистент - записничар.

 

                  У записник се констатује да данашњој сједници не присуствује Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, због раније преузетих пословних обавеза.

 

                  У записник се констатује да су на данашњу сједницу позвани Горан Миздрак, предсједник Централне пописне комисије, Славица Амовић, руководилац Службе РТВ таксе и Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова, као извјестиоци.

                  У записник се констатује да данашњој сједници не присуствује Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова из оправданих разлога.   

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је педесетдругу сједницу и констатовала да је данашња сједница почела са радом у 10 часова и 32 минута и да су присутни сви чланови Управног одбора и менаџмент РТРС-а.

 

 

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, констатовала је да је за данашњу сједницу припремљен сљедећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање Извода из записника са LI (педесетпрве) редовне сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница.  

2.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године. 

2.1.        Реализација наплаћене РТВ таксе за период од 01.01. до 31.12.2016. године,

2.2.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2016.-31.12.2016. године,

2.3.        Преглед наплате РТВ таксе путем Телекома РС и властите службе за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године,

3.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године.

3.1.   Реализација наплаћене РТВ таксе за период  од 01.01. до 31.03.2017. године,  

3.2.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2017.-31.03.2017. године,  11

3.3.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РC у односу на фактурисано за период од 01.01.2017.-31.03.2017. године,

3.4.        Информација о стању базе обвезника и активностима реализованим у циљу информисања јавности у Републици Српској, 

3.5.        Информација о плану наплате РТВ таксе,

3.6.        Информација о реализацији Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Поштама Српске а.д. Бањалука,

4.      Разматрање Информације о остварењу финансијског плана за период 01.01. - 31.03.2017. године.

4.1.        Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са планским вриједностима на годишњем нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.2.        Информација o остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са просјечним планским вриједностима на кварталном нивоу и реализованом нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.3.        Информација о новчаном току ЈП Радио - телевизије Републике Српске.

5.      Разматрање Извјештаја плана јавних набавки ЈП Радио-телевизија Републике Српске за период 01.01. до 31.03.2017. године.

6.      Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и усклађености истих са вaжећим законским прописима.

6.1.        Постојећи акти у ЈП Радио - телевизија Републике Српске,

6.2.        Приједлог аката које би требало донијети у ЈП Радио - телевизија Републике Српске,

7.      Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених.

8.      Разматрање Информације о обавезама према добављачима са књижењима на дан 31.12.2013. године до 31.03.2017. године.

9.      Разматрање Информације о имовини ЈП Радио - телевизије Републике Српске.

9.1.        Извјештај Комисије за годишњи попис средстава потраживања и обавеза у ЈП РТРС за 2016. годину,

9.2.        Рекапитулација основних средстава по организационим структурама,

9.3.        Рекапитулација основних средстава по контима,

9.4.        Преглед података о имовинско-правном статусу РРО РТРС, са техничким подацима,

9.5.        Информација о имовини РТРС према документацији Службе правних послова,

9.6.        Информација о извршеној процјени имовине РТРС.

 

10. Р а з н о

                                                                                                                                            

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је расправу по припремљеном и предложеном Дневном реду.

                   

                  Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова предложила је да тачку 8. под називом: „Разматрање Информације о обавезама према добављачима са књижењима на дан 31.12.2013. године до 31.03.2017. године“, због тога што је Пословодни одбор ову тачку Дневног реда разматрао и иста је добила значај, не треба третирати као тачку Дневног реда. Г-ђа Нинковић, предложила је Управном одбору да се у тачки 4. брише ријеч „Извјештај“, а да се дода ријеч „Информација“.

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора предложио је да се под тачком Разно уврсти тачка Дневног реда под називом: „Рад Управног одбора РТРС-а унутар Одбора система везано за сву текућу проблематику са којем се сусрећу Јавни РТВ сервиси у БиХ“.

                  У записник се констатује да је Управни одбор одлучио на данашњој сједници не разматра тачку 5.) под називом „Разматрање Извјештаја плана јавних набавки ЈП Радио - телевизија Републике Српске за период од 01.01. до 31.03.2017. године, због тога што Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова није у могућности извјестити Управни одбор, ради несрећног случаја у породици.

 

                  Дара Цвијетић, констатовала је да су материјали за данашњу сједницу припремљени са подтачкама, а да предпоставља да ће се одлуке или закључци односити на нaслов из тачке (подтачке детаљно наводе достављене материјале). 

 

                  Након предложених измјена и допуна Дневног реда за XLII (педесетдругу) сједницу коначан Дневни ред гласи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање Извода из записника са LI (педесетпрве) редовне сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница.  

2.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године. 

2.1.        Реализација наплаћене РТВ таксе за период од 01.01. до 31.12.2016. године,

2.2.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2016.-31.12.2016. године,

2.3.        Преглед наплате РТВ таксе путем Телекома РС и властите службе за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године,

3.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године.

3.1.   Реализација наплаћене РТВ таксе за период  од 01.01. до 31.03.2017. године,  

3.2.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2017.-31.03.2017. године,  11

3.3.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РC у односу на фактурисано за период од 01.01.2017.-31.03.2017. године,

3.4.        Информација о стању базе обвезника и активностима реализованим у циљу информисања јавности у Републици Српској, 

3.5.        Информација о плану наплате РТВ таксе,

3.6.        Информација о реализацији Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Поштама Српске а.д. Бањалука,

4.      Разматрање Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01. - 31.03.2017. године.

4.1.        Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са планским вриједностима на годишњем нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.2.        Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са просјечним планским вриједностима на кварталном нивоу и реализованом нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.3.        Информација о новчаном току ЈП Радио - телевизије Републике Српске.

5.      Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и усклађености истих са вaжећим законским прописима.

5.1.       Постојећи акти у ЈП Радио - телевизија Републике Српске,

5.2.       Приједлог аката које би требало донијети у ЈП Радио - телевизија Републике Српске,

6.      Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених.

7.      Разматрање Информације о имовини ЈП Радио - телевизије Републике Српске.

7.1.        Извјештај Комисије за годишњи попис средстава потраживања и обавеза у ЈП РТРС за 2016. годину,

7.2.        Рекапитулација основних средстава по организационим структурама,

7.3.        Рекапитулација основних средстава по контима,

7.4.        Преглед података о имовинско-правном статусу РРО РТРС, са техничким подацима,

7.5.        Информација о имовини РТРС према документацији Службе правних послова,

7.6.        Информација о извршеној процјени имовине РТРС.

 

8. Р а з н о

8.1.       Рад Управног одбора РТРС унутар Одбора система везано за сву текућу проблематику са којем се сусрећу Јавни РТВ сервиси у БиХ.

 

                  Након предложених измјена и допуна Дневног реда, Упрaвни одбор једногласно је прихватио коначан Дневни ред и прешао на рад по истом.                  

 

АД-1.)       Усвајање Извода из записника са LI (педесетпрве) редовне сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница  

 

                  Управном одбору за ову тачку Дневног реда достављен је Извод из записника са педесетпрве редовне сједнице Управног одбора РТРС, која је одржана 27.04.2017. године.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је расправу по Записнику са педесетпрве редовне сједнице Управног одбора РТРС.

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора РТРС, дискутујући о Записнику са педесетпрве редовне сједнице Управног одбора РТРС, изнио је сљедеће примједбе:

 • да се на страници под редним бројем 7. брише трећи пасус. 
 • да се у случајевима када су на дневном реду Информације, не доносе Одлуке нити се оне усвајају него се Информације „Примају к знању“.  

 

                  Даље предлаже, да по овој Информацији или извјештају треба задужити Службу за пренос и емитовање програма да достави писану информацију о активностима о процесу дигитализацијe које имају у Служби ПЕП.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора предложила је да овај приједлог Г-дин Бошковића,  буде уврштен под тачком Разно и да се позове на закључак који је донесен на прошлој сједници. 

 

Г-дин Бошковић је предложио да под тачком 8. под „Разно“ буде уврштена и тачка Дневног реда која гласи: „Достава Информације Службе за пренос и емитовање програма о активностима које служба има на пројекту дигитализације“.

 

                  Дара Цвијетић,  предсједник Управног одбора дискутујући о Изводу из записника са педесетпрве сједнице УО РТРС, на страници 4.  констатовала да је Управни одбор условно прихватио отпис потраживања, дакле неспорно је да су се стекли услови да се потраживање отпише. Правна служба је требала да се одреди према радњама које су довеле до отписа према застари. Дакле, та информација нам се дугује и служба требс да је достави када исту буде имала.

 

                  Тања Савановић, руководилац Службе правних послова, обавјестила је Управни одбор да је на четрдесетдеветој сједници у записнику наведено да ће адвокати доставити информацију.

                  Дара Цвијетић: „Молим Вас, нама је потребан исказ са Вашим потписом. Ако Вам треба помоћ адвокатске канцеларије Ви је тражите. Нас известите по ствари коју тражимо. Адвокатска канцеларија нема одговорност према УО, Ви имате. Сагласност је дата условно. Доставите УО тражено“

 

                  Тања Савановић, руководилац Службе правних послова након дискусије Г-ђе Цвијетић, обавјестила је Управни одбор да је на претпрошлој седници управо било речи о томе да смо ми управо консултовали адвокатску кацеларију, а везано за потраживања и који је био савет.

 

                  Г-ђа Цвијетић дискутујући о Изводу из записника са педесетпрве сједнице Управног oдбора констовала је да има сазнање да Одлука са странице под редним бројем 7, није извршена као ни Закључак са странице под редним бројем 9. у погледу обуке запослених из Служе ПЕП и предлаже да се Управни одбор о изршењу ових Закључака требао обавјестити.  

 

                  Након дискусије у којој су учествовали Дара Цвијетић и Слободан Бошковић, Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

 1. Усваја се Извод из записника са педесетпрве редовне сједнице Управног одбора ЈП Радио - телевизија Републике Српске, с тим што се задужује надлежна стручна служба да изврши измјену Одлука и закључака, како слиједи:

 

 1. Мијења се Одлука Управног одбора РТРС 06-LI-4154/17 од 12.05.2017. године, тако да се брише ријеч „ОДЛУКА“ и додаје ријеч „ЗАКЉУЧАК“.

 

 1.  Остале одредбе остају непромјењене.

 

 1. Мијења се Закључак Управног одбора РТРС број 06- LI-4156/17 од 12.05.2017. године, тако да се у ставу 1. бришу ријечи „Прихвата се“ и додају ријечи „Прима се к знању“.

 

 1. Остале одредбе закључка остају непромјењене.

 

 1. Мијења се Закључак Управног одбора РТРС број 06- LI-4157/17 од 12.05.2017. године, тако да се у ставу 1. бришу ријечи „Прихвата се“ и додају ријечи „Прима се к знању“.

 

 1. Остале одредбе Закључка остају непромјењене.

 

 1. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

.

АД-2.)       Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године. 

2.1.       Реализација наплаћене РТВ таксе за период од 01.01. до 31.12.2016. године,

2.2.       Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2016.-31.12.2016. године,

2.3.       Преглед наплате РТВ таксе путем Телекома РС и властите службе за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године,

 

                  Управном одбору достављен је Извјештај о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године, број протокола 523/17 од 20.01.2017. године, Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телеком РС у односу на фактурисано за период 01.01.2016.-31.12.2016. године, Преглед наплате РТВ таксе путем Телекома РС и властите Службе за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године. Реализација наплаћене РТВ таксе за период од 01.01. до 31.12.2016. године (табеле) и приједлог Одлуке.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора отворила је дискусију по овој тачки Дневног реда и дала ријеч Славици Амовић, руководиоцу Службе РТВ таксе.

 

                  Славица Амовић, руководилац Службе РТВ таксе обавјестила је Управни одбор да је у Извјештају за 2016. годину све наведено као и у табелама које су достављене у материјалима. Даље, наводи да се касно расправља о 2016. години и да ће она дати коментар уколико Управни одбор буде имао питања по овим материјалима.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора је у наставку сједнице руководиоцу РТВ таксе,  Г-ђи Амовић упутио неколико питања  везаних за фукционисање  механизма наплате РТВ таксе.

Руководилац службе РТВ таксе је у одговорима објаснила начин и функционисање службе као и механизам наплате РТВ таксе на терену односно начин на који инкасанти наплаћују таксу на терену.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС у својој дискусији наводи, да је у Извјештају констовано да је преко Телекома однос фактурисане и наплаћене таксе 86,27% што је сасвим тачно и да је у претходним периодима тај фактурисани проценат је ишао чак до 92%.

                 

                  Дара Цвијетић, пита:“Зашто се правним лицима не достављају фактуре и зашто  је ниска наплата код правних лица?

 

                  Славица Амовић, руководилац Службе РТВ таксе је одговорила да се сада доставља фактура правним лицима  и да су Извјештаји о раду инкасо службе наведени у табели 2, гдје имају фактурисане признанице, редовно наплаћене признанице, редовна наплата на изводу и укупна редовна наплата је годишња наплата у проценту 54,74%.

 

                  У наставку сједнице Гђа Амовић је детаљно образложила све табеле из Извјештаја које су достављене Управном одбору нагласивши да је један од успјеха службе и то што су поново успостављени контакти са судовима, те да се предмети обустављају и враћају у пређашње стање као и да се настоји појединачно са судовима овај проблем ријешити.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС је у наставку сједнице руководиоцу Службе РТВ таксе поставила још неколико питања тражећи додатна појашњења и информације на шта је Слободан Бошковић, члан УО предложио да се расправа по овој тачки заврши јер није ни била у надлежности Управног одобора већ је то дјелокруг рада менаџмента и Пословодног одбора.

                                     

                  Након дискусије у којој су учествовали Дара Цвијетић, Славица Амовић, Адел Бајрамовић, Марија Нинковић и Слободан Бошковић, Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

 1. Усваја се Извјештај о наплати РТВ таксе у периоду 01.01. - 31.12.2016. године у износу фактурисане и наплаћене (нумерички израз).   

 

 1. Задужује се Служба РТВ таксе да за наредну сједницу достави писану Информацију по сљедећим аналитичким приступима проценат наплате фактурисане РТВ таксе у 2016. години, дакле оно што је фактурисано у 2016. години, шта је наплаћено.
 • да се из овог дела искључе то што грађани плате сами и све друге уплате дакле што остане инаксантима да се ту нађе проценат,
 • да се образложи ниска наплата код правних лица, наплата по судским предметима са освртом на укупно наплаћен износ по основу дуга и судских трошкова и наплаћен износ по предмету са образложењем истог и потпуна информација о бази податка коју смо имали са 31.12.2016. године.

 

3.      Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

АД-3.)       Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

3.1.        Реализација наплаћене РТВ таксе за период  од 01.01. до 31.03.2017. године,  

3.2.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.2017.-31.03.2017. године,  11

3.3.        Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РC у односу на фактурисано за период од 01.01.2017.-31.03.2017. године,

3.4.        Информација о стању базе обвезника и активностима реализованим у циљу информисања јавности у Републици Српској, 

3.5.        Информација о плану наплате РТВ таксе,

3.6.        Информација о реализацији Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Поштама Српске а.д. Бањалука,

 

                  Управном одбору за ову тачку дневног реда достављен је Извјештај о наплати РТВ таксе у периоду 01.01.-31.03.2017. године, број протокола 3244/17 од 24.04.2017. године, Преглед наплате РТВ таксе путем властите службе и Телекома РС у односу на фактурисано за период 01.01.-31.03.2017. године (табела 2), Преглед наплате РТВ таксе путем Телекома РС и властите службе за период од 01.01.2017.-31.03.2017. године (табела 3.), Реализација наплаћене РТВ таксе за период од 01.01. до 31.03.2017. године и приједлог Одлуке. Информација о бази обвезника и активностима информисања јавности у РС, број протокола 4059/17 од 18.05.2017. године, Информација о плану наплате РТВ таксе, број протокола 4061/17 од 18.05.2017. године, Информација о реализацији Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Поштама Српске а.д. Бањалука

                 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора констатовао је да у овој години постоје нови моменти као што је отказивање (ХТ Еронета) Уговор о наплати РТВ таксе (путем Телеком оператера), као и најаву отказивања Уговора са М-телом о прикупљању РТВ таксе и да је питање шта ће бити са БХ Телекомом, те га занима има ли најава у будућности шта ће се дешавати по овом питању?

 

                  Славица Амовић, руководилац Службе РТВ таксе, навела је да служба има динамику преласка и преузимања податка из М-телове базе, како је и наведено у Информацији о плану наплате РТВ таксе по мјесецима, да је закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи са Поштама Српске гдје се иде на доставу рачуна и наплату путем поште. Да је у прошлом мјесецу био приход по основу овог начина наплате у износу од 153.828,00 КМ, што процентулано износи 34,10% од онога што су они фактурисали, с тим што су имали једну већу обраду од око 8.500 претплатника који су достављени од стране Пошта РС, а у нашој бази нису били обрађени није им се знала историја. Да је урађена једна велика обрада базе података, да је било дјела гдје се достављало поштама, а да у претходним периодима није било покривено службом, да се трошак на укупној реализацији смањује растом наплате.

 

                  Адел Бајрамовић навео је да је Управни одбор дао сагласност за потписивање Уговора са поштама Српске, гдје је трошак износио око 13%, а сада види да је трошак достигао износ од 26%.

 

                  Г-ђа Амовић одговорила је да јесте био 26%, а да је данас 20%, а да ће сутра бити још мањи, како се реализација повећава тако се трошак смањује, да се ишло на податке који нису очишћени што се тиче базе, да је ово тестни период и да је задовољна и да би било добро продужити Уговор за још три мјесеца тестног периода.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС, питао је да ли Служба има информација за могућу проблематику преклапања инкасаната и уплатница који се достављају путем Поште Српске.

 

                  Славица Амовић руководилац Службе РТВ таксе одговорила да има и таквих случајева али да се то све рјешава.

 

                  У наставку сједнице Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора затражила је неколико додатних информација о Уговору са Поштама Српске. Такође, тражила је додатна појашњења која су по њеном мишљењу требала да буду у самом Извјештају Службе РТВ  таксе.

                 

                  Дијана Миланковић Кустурић, директор Дирекције моли Управни одбор да прецизира у ком дијелу и са којим информацијама је потребно допунити наведени Извјештај.

                 

                  Након дискусије у којој су учестовали Дара Цвијетић, Славица Амовић, Адел Бајрамовић, Дијана Миланковић Кустурић и Слободан Бошковић, Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

 1. Задужује се Служба РТВ таксе да сачини писани Извјештај по свим елементима који су наведени у претходној тачки са посебним освртом на Уговор о поштама Српске и радњи које исти производи.

 

 1. О извршењу овог Закључка стараће се Служба РТВ таксе.

 

АД-4.)       Разматрање Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01. - 31.03.2017. године

4.1.        Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са планским вриједностима на годишњем нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.2.        Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01.-31.03.2017. године, са просјечним планским вриједностима на кварталном нивоу и реализованом нивоу и реализованим књиговодственим вриједностима на дан 31.03.2017. године,

4.3.        Информација о новчаном току ЈП Радио - телевизије Републике Српске.              

 

                  Управном одбору по овој тачки дненог реда достављени су писани материјали под називом: Информација о обавезама према добављачима са књижењима на дан 31.12.2013. године и 31.03.2017. године, Информација о изршеној процјени вриједности некретнина, постројења и опрема ЈП РТРС на дан 31.12.2016. године, Извјештај о остварењу финансијског плана за период 01.01. - 31.03.2017. годину и Извјештај о новчаном току РТРС (01.01.2017. - 31.03.-2017.) и приједог одлуке.

 

                  Усмену информацију поднијела је Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова.

                  Г-ђа Нинковић обавјестила је Управни одбор о сљедећем:

 • да данас овдје жели да каже да је сваки сегмент и елемент у претходној дискусији свих нас, јако битни за биланс РТРС,
 • да се дошло до резултата у мјесецу мају у износу од 1.800.000,00 КМ у наплати РТВ таксе,
 • да се почело радити на ревизији стално запослених радника,
 • да је изршена ревизија, а крајем 2016. године у дијелу хонорарних сарадника и у првом дијелу 2017. године,
 • да се стварају велики трошкови на одржавању возног парка РТРС,
 • да је доставила Извјештај о новчаном току РТРС, да новчани ток подразумијева прилив и одлив новца и да се говори о стварном новцу који је ушао у РТРС,
 • да је пословна активност пружање услуга РТРС плаћање добављача, плаћање трошкова пословања, исплата камата на узете кредите,
 • да се инвестициона активност односи на вредновање улагања чији је рок дужи од једне пословне године, набавка некретнина, постројења и опреме, нематеријална средства као и њихова продаја,
 • да финансијска активност утиче на величину и структуру извора финансирања, односно на промјену сопствених и позајмљених средстава,
 • да је по овом питању дала препоруке и њена запажања,
 • да се ради на процесу репрограма пореза и доприноса за 2016. годину,
 • да се у међувремену добила финансијска помоћ, 
 • да се мора опрезно водити рачуна о свим новчаним трошковима,
 • да се кренуло у рад описа запослених у РТРС,
 • да је дошло до позитивних промјена и да се сада лакше дише.

                 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора захвалио се Г-ђи Марији Нинковић на Информацији и констатовао је да је Управни одбор добио податке које је већ знао, да је дошла буџетска линија од милион марака, да су по томе два мјесеца затворена пита: „Да ли постоји пројекција за шест мјесеци?“

 

                  Марија Нинковић директор Сектора економско финансијских послова, обавјестила је Управни одбор да ће радити стварну пројекцију са 31.5.2017. године.

 

                  Адел Бајрамовић, питао је шта ће тек бити до краја године, јер ће по његовом мишљењу бити пад РТВ таксе.

 

                  Марија Нинковић одговорила је да се прилив РТВ таксе повећава, да се нада да неће бити пада и да нема разлога за пад, да ће тражити живу базу претплатника у РТВ такси.

 

                  Г-ђа Цвијетић навела је да што се тиче Информације разлика приходовне и расходовне стране је евидентна, да је новчани ток урађен школски. Да има моменат на новчаном току, постоји неслагање оног што је у извештајима шта је РТВ такса, а шта је у новчаном току.

 

                  Марија Нинковић, директор Сектора ЕФП, обавјестила је Г-ђу Дару Цвијетић, да су то провизије у новчаном току.

 

                  У дискусији по овој тачки Дневног реда учествовали су Марија Нинковић, Дара Цвијетић, Слободан Бошковић и Адел Бајрамовић.

 

                  Након дискусија именованих, Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

 1. Прима се к знању Информација о остварењу финансијског плана за период 01.01. - 31.03.2017. године.

 

 1. Задужује се менаџмент да усклади приходовну и расходовну страну на начин како је то рекао Закон.

 

 1. О извршењу овог Закључка стараће се Сектор економско финансијских послова.

 

и

З А К Љ У Ч А К

 

 1. Задужује се Одјељење комерцијалних послова РТРС да за наредну сједницу Управног одбора достави писану Информацију Плана приоритетних набавки (набавке које служе за финансирање основних дјелатности као што су струја, вода и поправка аута), као и да припреми Извјештај о свим набавкама на које се односи Закон и оних на које се не односи Закон, а које се осликавају на Буџет који је усвојио Управни одбор РТРС.

 

 1. О извршењу овог закључка стараће се Одјељење комерцијалних послова.

 

 

АД-6.)       Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Репубике Српске и усклађености истих са важећим законским прописима   

 

                  У материјалу за ову тачку Дневног реда Управном одбору достављен је допис под називом: „Документација за сједницу Пословодног одбора“, број 4051/17 од 18.05.2017. године, Акти донесени у РТРС и Предлог аката које би требало донети у ЈП РТРС и приједлог Одлуке.

 

                  Усмену Информацију поднијела је Тања Савановић, руководилац Службе правних послова.

                  Г-ђа Савановић обавјестила је Управни одбор о сљедећем:

 • да је потребно најхитније и најбитније донети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у складу са чл. 270. Закона о раду, да је на прошлој седници Пословодног одбора донесен закључак којим су задужени сви руководиоци сектора и служби да дају предлог описа радних места,
 • да је у току израда Правилника о именовању комисије за утврђивање одговорнсти за повреду обавеза и материјалне одговорности по закљученом Колективном уговору, у складу са чл. 14. ст. Колективног уговора,
 • да ће Управни одбор бити упознат са свим актима,

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора РТРС питао је које све Правилнике усваја Управни одбор РТРС.

 

                  Тања Савановић, руководилац Службе правних послова одговорила је да Управни одбор РТРС доноси све Правилнике, осим Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС, у својој дискусији навео је да се од почетка неке ствари воде као незавршене као што је систематизација која се намеће као један од проблема.

 

                  Тања Савановић, руководилац Службе правних послова одговорила је да је Пословодни одбор донео Закључак којим су задужени сви директори сектора и руководиоци служби дају свој предлог радних места уз описе, имајући у виду постојеће описе и радна места. 

 

                  Дијана Миланковић Кустурић, обавјестила је Управни одбор да је формиран радни тим који ће се позабавити овим стварима.

                 

                  У дискусији учествовали су Дара Цвијетић, Тања Савановић, Дијана Миланковић Кустурић, Слободан Бошковић и Адел Бајрамовић.

 

         Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 1. Прима се Информација о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и задужује се надлежна стручна служба да Управном одбору достави писану информацију:

 

-        о усвојеним Правилницима, да наведе Закон који је извор за доношење истих, 

-        да ли су донијети Правилници усклађени  са измјенама и допунама Закона који исте прате, ако нису до када ће бити,

-        да за све Правилнике који нису донесени, наведе основ за њихово доношење (који је то Закон) и када је Закон донијет и колико је РТРС дуго био без једног нормативног акта, гдје је Закон обавезао за доношење истог,

 

 1. Задужује се надлежна стручна служба да сачини и достави Управном одбору писану Информацију о примени аката са потписом одговорног лица да се донети Правилник поштује.

 

АД-6.)       Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених

 

                  Управном одбору достављена је писана информација о судским споровима.

 

                  Кратку усмену информацију поднијела је Тања Савановић, руководилац Службе правних послова.

                 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника УО РРС, питао је: „Да ли се данас овдје може добити Информација по међусобним тужбама три Јавна емитера, обзиром да је Управни одбор упознат о овом предмету на радном састанку са Драшком Милиновић генералним директором РТРС, пита: „Да ли је било рочиште 11.6.ог. “? 

 

                  Тања Савановић, руководилац Службе правних послова, одговорила је да овај предмет води адвокат Миљкан Пуцар, да је рочиште одржано и да је добила записник са посљедњег рочишта и да је заказано ново рочиште за 22.06.2017. године, где ће генерални директори дати изјаве и да после тога иде највероватније завршна реч.

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора предложио је да се за наредну сједницу која би требала бити одржана 15.6.2017. године, адвокат Миљкан Пуцар достави писану Информацију о овом судском спору и да господин Пуцар буде позван на сједницу Управног одбора РТРС.

 

                  У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су Тања Савановић, Дара Цвијетић, Слободан Бошковић и Адел Бајрамовић.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 1. Прима се к знању Информација о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених.

 

 1. Задужује се надлежна стручна служба да достави цјеловиту писану информацију о укупној вриједности спорова, гдје је РТРС тужена страна са напоменом да ако за неке спорове постоји увјерљива докуметација, да се може рећи да је предмет неоснован, као и да се достави Информација гдје је РТРС тужитељ о завршеним предметима који су коначни у управном и судском поступку, да ли су проведена извршења у истом предметима.

 

                 

АД-7.)       Разматрање Информације о имовини ЈП Радио - телевизије Републике Српске

7.1.        Извјештај Комисије за годишњи попис средстава потраживања и обавеза у ЈП РТРС за 2016. годину,

7.2.        Рекапитулација основних средстава по организационим структурама,

7.3.        Рекапитулација основних средстава по контима,

7.4.        Преглед података о имовинско-правном статусу РРО РТРС, са техничким подацима,

7.5.        Информација о имовини РТРС према документацији Службе правних послова,

7.6.        Информација о извршеној процјени имовине РТРС

 

                  Управном одбору по овој тачки дневног реда достављени су писани материјали под називом: „Извјештај Комисије за годишњи попис средстава, потраживања и обавеза у ЈП РТРС за 2016. годину“, Записник пописне Комисије за попис готовог новца и вриједности у благајни, хартија од вриједности и страних средстава, плаћања, новчаних, девизних и осталих средстава на рачуну службе и банке од 30.12.2016. годин, Бруто биланс са прокњиженим ставкама са стањем од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, Бруто биланс са прокњиженим ставкама са стањем 01.01.2016. до 31.12.2016. године,  Бруто биланс са прокњиженим ставкама са стањем 01.01.2016. до 31.12.2016. године,  Записник Комисије за попис залихе магацина, од 31.12.2016. године, Преглед податка о имовинско правном статусу РРО РТРС са техничким подацима, Информација и имовини РТРС према документацији из Службе правних послова, Информација о изршеној процјени вриједности некретнина, постројења и опреме ЈП РТРС на дан 31.12.2016. године.

 

                  Г-ђа Дара Цвијетић, у својој дискусији навела је Управном одбору овај материјал требао бити достављен до 31.01.2017. године, да је Управни одбор данас добио рационална образложења зашто то није и шта смо прихватили, да је Управни одбор рекао да овај Извештај комисија постоји у појединачним изолованим деловима и да је довољно квалитетан и ваљан да се може направити завршни рачун. Констатује да је Управни одбор сада добио целовит извештај.

                  Г-ђа Цвијетић поставила је питање: „Да ли овај извештај садржи потраживања која су за отпис?“

 

                  Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова одговорила да постоје у аналитичком извјештају.

 

                  Г-ђа Нинковић обавјестила је Управни одбор да је извршена процјена имовне РТРС, да је потребно на сљедећој сједници УО РТРС донијети Одлуку о повећању имовине на основу процјене имовине, како би се до краја године код Привредног суда извршила промјена имовине, да ова процјена даје стабилност кући, да кућа има већи капитал, да је имовина РТРС раније била подцјењена. 

 

                  Након дискусије у којој су учествовали Дара Цвијетић, Марија Нинковић и Слободан Бошковић, Управни одбор једногласно је донио

 

                  З  А  К  Љ  У  Ч  А  К   

 

1. Прима се к знању Информација о имовини ЈП Радио - телевизија Републике Српске.

 

2. Задужује се Централна пописна комисија достави Управном одбору пропратно писмо са елементима појединачних налаза пописних комисија, са освртом на процене вредности и са освртом на ефекте које ће у пословању направити процјена вриједности.

 

3.      О извршењу овог Закључка стараће се предсједник Централне пописне комисије.

 

8. Р а з н о

 

 1. Рад Управног одбора РТРС унутар Одбора система везано за сву текућу проблематику са којем се сусрећу Јавни РТВ сервиси у БиХ,
 2. Достава Информације Службе за пренос и емитовање програма о активностима које су везане за активности које служба има на пројекту дигитализације

 

                  Уводну ријеч поднио је Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС.

                  Г-дин Бајрамовић обавјестио је присутне да је Управни одбор РТРС на 52. сједници одржаној 27.04.17. године, по основу писма достављеног од стране УО БХРТ о хитној ситуацији везано за међусобна потражива три Јавна емитера, донио Закључак за примјену и поштивање Закона, да је на иницијативу Управног одбора РТРС одржан радни састанак 4. маја у Сарајеву на којем је разговарано о доста битних ствари и гдје је договорено да ће се поново одржати за седам дана још један радни састанак, који ни до дана данашњег није сазван. Предлаже да, Управни одбор на данашњој сједници донесе Закључак којим би се ишло са иницијативом према Одбору система за одржавање сједнице Одбора система (која није одржана од априла ове године), гдје би се разговарало о новом систему наплате РТВ таксе, о статусу мрежног оператора и о раду Одбора система. Даље, наводи да је потребно иницирати одржавање сједнице, због тога што УО РТРС нема никаквих повратних информација од Управног одбора БХРТ-а.

 

                  У краткој дискусији учествовали су Адел Бајрамовић, Дара Цвијетић и Слободан Бошковић.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

 1. Задужује се Секретаријат Одбора система да обавјести Управни одбор РТРС о извршењу Закључка, а који се односио на прослијеђивање истог оснивачима Јавних РТВ сервиса, а везано за наплату РТВ таксе, као и да информишу Управни одбор РТРС, када је прослијеђен Закључак оснивачима Јавних РТВ серивиса, а на околност стања о наплати РТВ таксе.

 

 1. Управни одбор РТРС, позива Одбор система на заказивање сједнице на начин како је то предвиђено актима (једном мјесечно), те на обавезу разматрања и усвајања Извјештаја о наплати РТВ таксе (нису разматрани изјештаји за 2015. и 2016. годину).

 

 1. Задужује се Секретаријат Одбора система, да редовно обавјештава чланове Управног одбора РТРС, о свим дописима који се достављају на адресу Одбора система и које Одбор система шаље. 

 

 1. Задужује се Секретаријат Одбора система да достави Управном одбору РТРС Информацију о активностима на формирању мрежног оператера.

                 

 

 1. Достава Информације Службе за пренос и емитовање програма о активностима које су везане за активности које служба има на реализацији пројекта о дигитализацији

                 

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора предложио је да ова тачка Дневног реда уврсти под тачком Разно, да се од Службе за пренос и емитовање програма тражи писана Информација о активности службе, коју има на реализацији пројекта о дигитализацији, што је Управни одбор на почетку сједницу једногласно прихватио и једногласно донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1. Задужује се Служба за пренос и емитовање програма да припреми писану Информацију везано за активности службе које има на реализацији пројекта о дигитализацији.

 

2.      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                  Г-ђа Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора констатовала је да је Дневни ред педесетдруге сједнице Упрвног одбора РТРС исцрпљен, исту је закључила у 13 часова и 15 минута.

 

 

 ВОДИТЕЉ ЗАПИСНИКА                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                            УПРАВНОГ ОДБОРА

 

     Љубинка Јанковић                                                                                        Дара Цвијетић

 

              Ј А В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е

РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   Б А Њ А  Л У К А

- УПРАВНИ ОДБОР -

- Број: 06-LIII-4529/17

- Дана, 06.06.2017. године

 

И  З  В  О  Д 

из Записника

са LIII (педесеттреће) сједнице

Управног одбора JП РТРС

 

                  Педесеттрећу (електронску) сједницу Управног одбора РТРС, на приједлог менаџмента РТРС и Пословодног одбора РТРС, заказала је предсједник Управног одбора РТРС, Дара Цвијетић.  

                  Сједница је одржана данас 06.06.2017. године.

                  Сједница је одржана у складу са чланом 7. и 24. Пословника о раду Управног одбора - електронским путем.

 

                  Дневни ред сједице је:

                  Разматрање и усвајање допуне Извјештаја централне пописне комисије о извршеном попису за 2016 годину. 

 

                  У раду ове сједнице учествовали су предсједник Управног одбора Дара Цвијетић, Адел Бајрамовић, замјеник предсједника и Слободан Бошковић, члан Управног одбора РТРС, те стручна служба задужена за припрему сједница Управног одбора.

                  Члановима Управног одбора уз позив за LIII сједницу достављен је допис упућен од стране Централне пописне комисије, број 4103/17, од 18.05.2017. године и приједлог Одлуке.

                  О наведеном материјалу и приједлогу Одлуке, чланови Управног одбора изјаснили су се путем мејл адресе и једногласно донијели сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

Усваја се допуна Извјештаја централне пописне комисије o извршеном попису за 2016. годину.

 

За извршење ова одлуке задужује се Сектор економско финансијских послова.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.    

 

 

                  Других питања на Дневном реду данашње сједнице није било, па је Управни одбор након доношења наведене одлуке, завршио сједницу.

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

                                                                                                                                        Дара Цвијетић

J А В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   Б А Њ А  Л У К А

- УПРАВНИ ОДБОР -

- Број: 06-LIV-5209/17

- Дана: 22.06.2017. године                                                                                                             

                                                                                                                                             

И З В О Д

ИЗ ЗАПИСНИКА

са LIV (педесетчетврте) сједнице

Управног одбора ЈП РТРС

      

 

Педесетчетврта редовна сједница Управног одбора ЈП Радио-телевизија Републике Српске одржана је 21.06.2017. године, (сриједа), с почетком у 13 часова и 17 минута, у просторијама зградe РТВ дома РТРС - Мултимедијална сала. 

 

Сједници присуствују предсједник и чланови Управног одбора:

 1. ДАРА ЦВИЈЕТИЋ, предсједник
 2. АДЕЛ БАЈРАМОВИЋ, замјеник предсједника
 3. СЛОБОДАН БОШКОВИЋ, члан

 

                  Из РТРС данашњој сједници Управног одбора РТРС присуствују: Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, Дијана Миланковић Кустурић, директор Дирекције РТРС, Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова, Тања Савановић, руководилац Службе правних послова, Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе и Љубинка Јанковић, референт тимски асистент - записничар.

 

                  Данашој сједници присуствује Рада Ковић, екстерни ревизор независне ревизорске куће „GrantThornton“, д.о.о Бања Лука, као извјестилац по изршеној екстерној ревизији пословања Радио - телевизије Републике Српске за 2016. годину.

 

                  У записник се констатује да је на данашњу сједницу позвана Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова, као извјестилац.

                 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је педсетчетврту сједницу и констатовала да је данашња сједница почела са радом у 13 часова и 17 минута и да су присутни сви чланови Управног одбора и менаџмент РТРС.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, констатовала је да је за данашњу сједницу припремљен сљедећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

 1. Усвајање Извода из записника са LII (педесетдруге) редовне и LIII (педесеттреће) електронске сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница.  

 

2.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године.  (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4519/17)

 

3.      Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4520/17)

 

4.      Разматрање Извјештаја плана јавних набавки ЈП Радио-телевизија Републике Српске за период 01.01. до 31.03.2017. године. (допуна материјала по Закључку УО РТРС бр: 6-LII-4523/17)

 

5.      Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и усклађености истих са вaжећим законским прописима. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4524/17)

 

6.      Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4525/17)

 

7.      Разматрање Информације о изршењу Закључка Управног одбора РТРС број: 06-LI-4155/17, којим је задужена Служба ПЕП да у року од 30 дана сачини списак запослених који ће похађати обуку за одржавање опреме.  

 

8.      Информација питања застарјелости потраживања и могућност наплате истих.

 

9.      Разматрање и усвајање Нацрта Извјештаја о пословању РТРС за 2016. годину и Нацрт Плана рада за 2017. годину, са Извјештајем о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину екстерна ревизија.

 

10.  Разматрање захтјева за набавку возила за потребе:

         а) Службе ПЕП и Инкасо службе РТРС и

         б) возни парк РТРС,

са пројекцијом прилива и одлива средстава РТРС у другом полугодишту 2017. године.

 

11.   Разматрање и усвајање Приједлога измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину.

 

12.   Разматрање и усвајање приједлога Цјеновника за кориштење мултиплекса А од стране трећих лица.

 

13.   Разматрање и усвајање приједлога за апликацију Регулаторној агенцији за комуникације ради добијања дозволе за емитовање другог ТВ програма Радио-телевизије Републике Српске у Мултиплексу А.

 

14.   Усмена Информација о учешћу РТРС на конференцији у Сарајеву под називом: „Национални јавни радио-телевизијски сервис БиХ“ и доношење Закључка у вези са донацијом додјељеној БХРТ од Министарства комуникација и промета БиХ

 

15. Р а з н о

          

                                                                                                                                            

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је расправу по припремљеном и предложеном Дневном реду.

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора предложио је да под тачком 15.) Разно, Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, поднесе усмену Информацију о реализацији пројекта дигитализације и Информацију о тендеру у поступку другог дијела набавке опреме за дигитализацију.

                                                                                                                                                                                          

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, предложио је да се под тачком Разно уврсти тачка под називом „Договор за одржавање сутрашње сједнице Одбора система ЈРТС БиХ“.

                  Дара Цвијетић, предјседник Управног одбора РТРС, обавјестила је присутне да је прочитала материјал за тачку 9. под називом „Извјештај о пословању РТРС за 2016. годину и Нацрт Плана рада за 2017. годину, са извјештајем о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину екстерна ревизија“, и предлаже да се материјал уобличи у стандардну форму извештаја. 

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора, предложио је да се тачка 9.) Дневног реда, не разматра на данашњој сједници и да се иста скине. 

                 

                  У записник се констатује да је Г-ђа Дара Цвијетић, предсједник УО РТРС, закључила дискусију по тачки 9.).

 

                  Адел Бајрамовић замјеник предсједника УО РТРС питао је: „Ко ће бити извјестилац по тачки 12.) под називом: „Разматрање и усвајање приједлога Цјеновника за кориштење мултиплекса А од стране трећих лица?“

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, обавјестио је Управни одбор да ће он бити извјестилац по овој тачки Дневног реда.

 

                  Адел Бајрамовић замјеник предсједника УО РТРС предлаже да се, након данашње сједнице УО организује додатни састанак са ревизором по угледу на састанак од прошле године, како би Управни одбор ријешио питања и недоумице и да на наредној буде усвојен ревизорски извјештај.

 

                  Г-дин Бајрамовић пита: „Ко ће бити извјестилац по тачкама 2. и 3. на тему РТВ такса?“

 

                  Г-дин Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, обавјестио Г. Бајрамовића да ће Павле Чаркић бити извјестилац по тачкама 2 и 3. данашњег Дневног реда, а на тему РТВ такса.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС навела је да се слаже са предлогом Г. Бајрамовића да Управни одбор седне са ревизором.

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора узимајући ријеч, обавјестио је присутне да се не слаже са приједлогом, јер сматра да је присуство представника ревизорске куће Г-ђе Ковић данашњој сједници УО довољно. Констатује да ревизорски извјештај треба бити прослијеђен Народној скупштини у облику у којем нам је и достављен. Сматра да би додатни састанци свакако имали форму незваничног и не могу утицати на сам извјештај, те самим тим нема разлога да се он одмах не упути у Народну скупштину.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, пита директора Г-дина Милиновића да ли се слаже да се после седнице седне са ревизорком?

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, обавјестио је присутне да подржава приједлог Г-ђе Цвијетић, да се послије сједнице одржи кратак састанак са представницом ревизорске куће GrantThorton д.о.о. Бањалука, како би дала појашњења везана за Извјештај.

 

                  Адел Бајрамовић, одредио се према приједлогу да се послије сједнице одржи кратак радни састанак са представицом ревизорске куће GrantThorton д.о.о. Бањалука. 

 

                  На крају низа дискусија и изнесених мишљења и приједлога, Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС предложила је да тачка 9. под називом „Разматрање и усвајање Нацрта Извјештаја о пословању РТРС за 2016. годину и Нацрт Плана рада за 2017. годину, са Извјештајем о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину екстерна ревизија,  буде разматрана као тачка под 1.).

 

                  Управни одбор једногласно је прихватио приједлог Г-ђе Даре Цвијетић, предсједника Управног одбора и коначан Дневни ред гласи:

                 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

          

 1. Разматрање и усвајање Нацрта Извјештаја о пословању РТРС за 2016. годину и Нацрт Плана рада за 2017. годину, са Извјештајем о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину екстерна ревизија.

 

 1. Усвајање Извода из записника са LII (педесетдруге) редовне и LIII (педесеттреће) електронске сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница.  

 

 1. Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године.  (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4519/17)

 

 1. Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4520/17)

 

 1. Разматрање Извјештаја плана јавних набавки ЈП Радио-телевизија Републике Српске за период 01.01. до 31.03.2017. године. (допуна материјала по Закључку УО РТРС бр: 6-LII-4523/17)

 

 1. Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и усклађености истих са вaжећим законским прописима. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4524/17)

 

 1. Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених. (по Закључку УО РТРС бр: 06-LII-4525/17)

 

 1. Разматрање Информације о изршењу Закључка Управног одбора РТРС број: 06-LI-4155/17, којим је задужена Служба ПЕП да у року од 30 дана сачини списак запослених који ће похађати обуку за одржавање опреме.  

 

 1. Информација питања застарјелости потраживања и могућност наплате истих.

                              

 1. Разматрање захтјева за набавку возила за потребе:

а) Службе ПЕП и Инкасо службе РТРС и

б) возни парк РТРС,

са пројекцијом прилива и одлива средстава РТРС у другом полугодишту 2017. године.

 

 1. Разматрање и усвајање Приједлога измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину.

 

 1. Разматрање и усвајање приједлога Цјеновника за кориштење мултиплекса А од стране трећих лица.

 

 1. Разматрање и усвајање приједлога за апликацију Регулаторној агенцији за комуникације ради добијања дозволе за емитовање другог ТВ програма Радио-телевизије Републике Српске у мултиплексу А.

 

 1. Усмена Информације о учешћу РТРС на конференцији у Сарајеву под називом: „Национални јавни радио-телевизијски сервис БиХ“ и доношење Закључка у вези са донацијом додјељеној БХРТ од Министарства комуникација и промета БиХ

 

 1. Р а з н о

 

15.1.  Информација о реализацији пројекта дигитализације и Информацију о тендеру у поступку другог дијела набавке опреме за дигитализацију.

15.2.         Договор за одржавање сједнице Одбора система ЈРТС БиХ,

15.3.         Расписивање конкурса за избор и именовање члана Програмског савјета РТРС из реда представника универзитета,

 

                  Након предложених измјена и допуна Дневног реда, Упрaвни одбор једногласно је прихватио коначан Дневни ред и прешао на рад по истом.                  

 

АД-1.)       Разматрање и усвајање Нацрта Извјештаја о пословању РТРС за 2016. годину и Нацрт Плана рада за 2017. годину, са Извјештајем о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину екстерна ревизија

 

                  Управном добору достављен је писани материјал под називом: „Извјештај о раду за 2016. годину“, „План рада за 2017. годину“ и Финансијски извјештаји за 2016. годину и Извјештај независног ревизора ЈП Радио - телевизија Републике Српске Бања Лука“, број протокола 5056/17 од 16.06.2017. године. 

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора, још једном је нагласила и предложила да Извјештај о раду за 2016. годину и План рада за 2017. годину буду разматрани на наредној седници јер је по њеном мишљењу текстуални дио материјала неопходно ускладити са стандардним и уобичајним формама извештаја који се упућују Народној скупштини.

 

                  Г-ђа Цвијетић, предлаже да након дорађеног Извјештаја, Управни одбор одржи седницу и исти усвоји. Предлаже да се гласа о предлогу. 

 

                  Слободан Бошковић, члан Управног одбора дискутујући о Извјештају о раду је изнио став да суштину Извјештаја треба усвојити, а задужити надлежне службе да се Извјештај прилагоди стандардима на начин на који је тражено.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је расправу по  Финансијском извјештају за 2016. годину и извјештај независног ревизора ЈП Радио - телевизија Републике Српске Бања Лука и дала ријеч Ради Ковић, представници ревизорске куће GrantThorton д.о.о. Бањалука.

 

                  Рада Ковић, представница ревизорске куће GrantThorton д.о.о. Бањалука, у обраћању поздравила је присутне и обавјестила Управни одбор да се дио примједби и квалификација односи на евидетирање обавеза потраживања прихода и расхода између Јавних емитера БХРТ и ФТВ БиХ. Даље, наводи да није била дио тима који је радио на терену, али да је учествовала у изради коначног извјештаја, те да стоји на располагању Управном одбору уколико је потребно објашњење за појединачне квалификације.

                  Наглашава, да је ове године добијено од Владе Републике Српске, путем Министарства саобраћаја и веза, писмо подршке којим је ревизорска кућа обавјештена да ће Влада РС обезбиједити неопходна новчана средства која су предвиђена Буџетом, за несметано пословање у 2017. години. 

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управог одбора РТРС поставила је питање Г-ђи Ковић које гласи: „Да ли сте се позвали на писмо Владе у извештају?“

 

                  Рада Ковић, представница ревизорске куће одговорила је да јесте наведено у скретању пажње.

 

                  Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова у дискусији обавјестила је присутне да има потребну да данас дискутује, обзиром на њену функцију у овој кући и наводи сљедеће:

 • да су сви налази екстерног ревизора испоштовани,
 • да је извршена процјена имовине, која у овој кући никада није била урађена,
 • да је извршена исправка вриједности,
 • да је урађена амортизација,
 • да је извршено вредновање програма,
 • да су испоштоване препоруке екстерног ревизора из прошле године,
 • да су ово све позитивни помаци,

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора навела је да су све препоруке независног ревизора завршене са 31.12.2016. године, и то како је наведено по роковима и по извршиоцима и да је све завршено, да исто мисли да је ово све требало бити забележено у извјештају, да због свега жели да после седнице седне са ревизорком и постави неколико питања, а констатовало се да је усвојен завршни рачун, а да није усвојен Извештај пописне комисије, што није тачно јер је пописна комисија извршила попис на време.

 

                  У дискускусији учествовали су Дара Цвијетић, Драшко Милиновић, Рада Ковић, Слободан Бошковић и Адел Бајрамовић.

 

                  Након дискусије именовних Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

 1. Задужују се надлежна стручна служба да до петка (23.06.), изврши корекције Извјештаја о раду за 2016. годину и План рада за 2017. годину.

 

 1. Управни одбор ће након састанка са независним ревизором, примити к знању ревизорски извјештај и одредити се о извештају о раду и пословању.

 

                                      

АД-2.)       Усвајање Извода из записника са LII (педесетдруге) редовне и LIII (педесеттреће) електронске сједнице Управног одбора РТРС и реализација Одлука и закључака са ових сједница

 

 

                  Управном одбору за ову тачку Дневног реда достављени су Извод из записника са педесетдруге редовне сједнице Управног одбора РТРС, која је одржана 31.05.2017. године и Записник са педесеттреће електронске сједнице УО РТРС која је одржана 06.06.2017. године.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је расправу по Записнику са педесетдруге редовне сједнице Управног одбора РТРС и педесеттреће електронске сједнице Управног одбора РТРС.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС у дискусију по записнику са педесетдруге сједнице, похвалио је записнике на начин како су урађени и предложио је да убудуће записници буду скраћени, како би се свима олакшао рад. Наводи да нема других замјерки.  

 

                  У дискусији по овој тачки Дневног реда учествовали су Адел Бајрамовић, Дара Цвијетић и Слободан Бошковић.

                 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У

 

 1. Усваја се Извод из записника са педесетдруге редовне сједнице Управног одбора ЈП Радио - телевизија Републике Српске.

 

 1. Усваја се Извод из записника са педесетреће електронске сједнице Управног одбора ЈП Радио - телевизија Републике Српске.

 

 1. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

.

АД-3.)       Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01.-31.12.2016. године (по Закључку Управног одбора РТРС бр: 06-LII-4519/17) 

 

                  Управном одбору достављен је писани материјал под називом: „Информација по закључцима Управног одбора од 31.05.2017. године, број протокола 4786/17 од 06.06.2017. године, са табелама.“

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора отворила је дискусију по овој тачки Дневног реда. 

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједник Управног одбора РТРС прије расправе по овој тачки Дневног реда питао је „Зашто Г-ђа Амовић, данас није присутна на сједници Управног одбора РТРС?“

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС, обавјестио је Управни одбор је Г-ђа Амовић, отворила боловање и да се послије боловања налази на кориштењу годишњег одмора и да је у међувремену за руководиоца Службе РТВ таксе именован Павле Чаркић, који ће на данашњој сједници поднијети усмени извјештај по овој тачки Дневног реда.

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе поднио је усмену информацију у којој је обавјестио је присутне да се свако кретање обвезника може поткријепити, те да има простора кроз информатичку подршку.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора питала је Павла Чаркић, руководиоца Службе РТВ таксе „Можете ли Ви из службе известити Управни одбор оно што се фактурише у овом месецу, шта се наплати у овом месецу?

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе одговорио је: „Ја разумијем и ову примједбу, постојећа Методологија је усвојена на начин да је оно претходно фактурисао наплаћено у том мјесецу за коју немамо ту подударност и она не може бити у званичним извјештајима приказивана као таква, те да  ће пропратни извјештаји моћи приказивати стање фактурисаног и наплаћеног.“

                  Наводи да размишља о новом приједлогу Методологије која ће регулисати и ова питања.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора одбора РТРС, предложила је да се побољша контрола и рад инкасантске службе.

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе, обавјестио је Управни одбор да је донесено Упутство за рад инкасо службе, које је пуштено у процедуру и о истом су упознати инкасанти који раде на терену.

 

                  У дискусији су учествовали Дара Цвијетић, Драшко Милиновић, Павле Чаркић, Слободан Бошковић и Адел Бајрамовић.

 

                  Након дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећу

                   

                 

О  Д  Л  У  К  У

 

 1. Усваја се Извјештај о наплати РТВ таксе у периоду 01.01. - 31.12.2016. године.    

 

3.      Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

АД-4.)       Разматрање Извјештаја о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године, по Закључку Управног одбора бр: 06-LII-4520/17

 

                  У записник се констатује да је материјал за тачку 2 и тачку 3. обједињен у један материјал.

                 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС, отворила је дискусију по овој тачки Дневног реда.

 

                  Усмену информацију поднио је Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе.

                  Г-дин Чаркић обавјестио је Управни одбор да је Телеком прекинуо Уговор, гдје постоји неподударање, ради Методологије о извјештавању, да ова прва три мјесеца прати стални пораст, због тога што инкасо служба покушава надомјестити пад с Телекома. Циљ службе је да постигне наплату до 80% износа. Тренутна наплата процентуално износи до 64%. Да ће комплетна слика преласка са Телекома на властиту инкасо службу се видјети тек почетком мјесеца августа. Да се уз овај посао ради на чишћењу базе података.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС питала је: „Шта значи чишћење базе податка? Даље констатује да није добро разумела и пита: „Да ако је инкасант носио нпр: 1000 блокова и наплатио 500, шта је било са осталих 500 блокова, да ли је инкасант и даље носио те блокове из месеца у месец и нудио претплатнику да плати, или је претлатник одлазио сам и плаћао?'' 

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе одговорио је: „Да је база велика и покретљива и да инкасанти на терену свакодневно раде на прикупљању тачних података и да се свакодневно база података мијења, а што се тиче питања за инкасанта наводи да су блокови задужење за инкасанта.“ Г-дин Чаркић, обавјештава Управни одбор да је донесено ново Упутство о раду за инкасанте, које се примјењује, да ће овим актом бити уведена још већа контрола над радом инкасаната на терену.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС, питао је: „Каква је сарадња са Поштама РС“.

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе, обавјестио је Управни одбор да је сарадња са Поштама добра, да Поште одлично раде обраду података. Наводи да је тренутно велико ривалство у раду инкасаната и поштара.

 

                  Дара Цвијетић, изнијела је своје мишљење да је Пошта одлична прича, претпоставља да ће на шестомесечном извештају Управни одбор бити обавештен о наплати путем Пошта, обзиром да је УО дао сагласност за потписивање Уговора са Поштама РС. Да је почетак проблема тако што је проблем дефинисан.

 

                  Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС, навео је да смо сви свједоци да наплата путем Телеком оператера наплата из мјесеца у мјесец пада па због тога пита: „Колико је потребно служби времена да путем Поште и путем инкаса прикупи све претплатнике?“

 

                  Павле Чаркић, руководилац Службе РТВ таксе одговорио је да Служба тренутно ради на сређивању базе, али да ће највећи проблем бити правна лица која су до сада плаћала РТВ на основу више телефонских рачуна.

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС обавјестио је Управни одбор да само један Телеком оператер овог тренутка наплаћује РТВ таксу, да је циљ РТРС-а да не изгуби финансијски пад прихода.

                  У дискусији по овој тачки Дневног реда учествовали су Павле Чаркић, Дара Цвијетић, Драшко Милиновић и Адел Бајрамовић.

                 

                  Након дискусије именованих, Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К   У

 

 1. Усваја се Извјештај о наплати РТВ таксе у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године.

 

 1. За извршење ове одлуке задужује се Служба РТВ таксе.

 

 1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

АД-5.)       Разматрање Извјештаја Плана јавних набавки ЈП Радио - телевизија Републике Српске за период 01.01. до 31.03.2017. године допуна материјала по Закључку УО РТРС број 6-LII-4523/17 

 

 

                  Писани материјали Управном одбору по овој тачки дневног реда достављени су у материјалима за 52. сједницу УО. За данашњу сједницу Управном одбору достављена је допуна материјала тражена Закључком УО РТРС број 6-LII-4523/17, допис Свјетлане Ратковић, руководиоца Одјељења комерицијалних послова под називом: „Поступање по закључку Управног одбора РТРС“, број протокола 4138/17 од 07.06.2017. године  и материјал под називом „Табеларни приказ склопљених уговора по основу програма телевизије РС, број протокола 4782/17 од 07.06.2017. године.

 

                  У записник се констатује да је сједници приступила Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова, као извјестилац.

 

                  Свјетлана Ратковић, обавјестила је Управни одбор да је у прва три мјесеца текуће године набављено оно што је основно за потребе функционисања РТРС, да је најбољи преглед гдје је укупно наведено колико је од планираних услуга, роба и радова извршено јавних набавки што у средствима што у процентима у коначници. Наиме, од укупног износа услуга, и радова 8,53% је извршеног плана односно набављеног, да је извршена набавка у износу од 255.883,79 КМ од планираних 3.001.005,00 КМ. Да су све набавке спроведене за које је служба добила захтјеве од организационих јединица које иначе планирају набавке и праве план јавних набавки који је усвојен и усклађен са Финансијским планом за текућу 2017. годину. Да у планираним средствима нису премашена планирана средства и да су поступци проведени у складу са  платним разредима.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора отворила је дискусију по овој тачки дневног реда.

 

                  Г-ђа Цвијетић, навела је да сада говори о Извештају о изршењу плана Јавних набавки за три месеца и констатује да је нови Закон о јавним набавка предвидео доношење плана и пита: „Да ли је оваква набавка у овом проценту угрозила пословање РТРС?“ 

 

                  Свјетлана Ратковић, руководилац Одјељења комерцијалних послова одговорила је да није угрожено пословање РТРС. 

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора констатовала је да је Управни одбор усвојио Финансијски план, да извршење финансијског плана се догоди кроз различита раздужења и кроз јавне набавке и кроз друге набавке, да Управни одбор по новом закону усваја План јавних набавки, као и осталих набавки. 

Пита: „Јесу ли обезбеђена средства сваки пут када се покреће набавка? „На основу чега се ради директан споразум?“

 

                  Свјетлана Ратковић, одговорила је да да су средства обезбеђена, а да се набавке врше у складу са Планом и на основу Закона о јавним набавкама и на основу Правилника о јавним набавкама РТРС.

                 

                  Након дискусије у којој су учествовале Дара Цвијетић, Свјетлана Ратковић и Марија Нинковић, на приједлог Даре Цвијетић Управни одбор једногласно је донио  сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 1. Усваја се Извјештај Плана јавних набавки ЈП Радио - телевизија Републике Српске за период 01.01. до 31.03.2017. године.

 

 1. Задужује се Одјељење комерцијалних послова да сачини приоритетан План набавки и исти достави Управном одбору. 

 

 1. О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење комерцијалних послова.

 

                 

АД-6.)       Разматрање Информације о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Репубике Српске и усклађености истих са важећим законским прописима, по Закључку УО РТРС број: 06-LII-4524/17  

 

                  У материјалу за ову тачку Дневног реда Управном одбору достављен је допис под називом: „Допуна информације по Закључку Управног одбора са LII (педесетдруге) седнице, акти који су донесени и које би требало донети у ЈП РТРС, доставља се и Списак аката донесених у ЈП РТРС.

 

                  Усмену информацију по овој тачки Дневног реда поднијела је Тања Савановић, руководилац Службе правних послова.

                  Г-ђа Савановић, обавестила је Управни одбор да је служба поступила по закључку Управног одбора, тако што је навела акте донесене у ЈП РТРС, са означењем извора, односно Закона по којем су исти донети, примена, надлежни организациони део РТРС-а, те потпис одговорног лица. Обавештава Управни одбор да је у току израда аката који би требало донети у ЈП РТРС, да је неопходно извршити анализу аката са позитивним законским прописима. Даље наводи, да је није само израдити акт, него исти мора бити применљив и да су сви одговорни за примену аката.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одбора РТРС отворила је расправу по овој тачки Дневног реда.

 

                  У краткој дискусији су учетвовали Тања Савановић, Дара Цвијетић и Слободан Бошковић.

                 

 

         Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 1. Прима се к знању Информација о стању нормативних аката ЈП Радио - телевизија Републике Српске и усклађености истих са важећим законским прописима, уз допуну. 

 

 

АД-7.)       Разматрање Информације о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених, по Закључку УО РТРС број 06-LII-4525/17

 

                  Управном одбору достављена је писана информација под називом: „Допуна информације по Закључку Управног одбора са LII (педесетдруге) сједнице, судски спорови, доставља се, са табелом Информација о судским споровима стање на дан 05.06.2017. године.

 

                  Дара Цвијетић, предсједник Управног одора РТРС, констатовала је да је овај Извештај коректан, предлаже да се гласа по овој тачки Дневног реда.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 1. Прима се к знању Информација о постојећим судским споровима са означењем тужиоца и тужених.

 

                 

АД-8.) Разматрање Информације о извршењу Закључка Управног одбора РТРС број: 06-LI-4155/17, којим је задужена Служба ПЕП да у року од 30 дана сачини списак запослених који ће похађати обуку за одржавање опреме

 

                  Управном одбору достављен је писани материјал под називом: „Списак техничара за обуку за одржавање опреме, број протокола 4980/17 од 14.06.2017. године“.

 

                  Дискусија и примједби није било по овој тачки Дневног реда, па је Управни одбор једногласно донио сљедећи

                 

                  З  А  К  Љ  У  Ч  А  К   

 

1.      Прима се к знању Информација о извршењу Закључка Управног одбора РТРС број: 06-LI-4155/17, којим је задужена Слубжа ПЕП да у року од 30 дана сачини списак запослених који ће похађати обуку за одржавање опреме. 

 

2.      За извршење овог закључка задужује се Служба ПЕП.

 

 

 

 

АД-9.)       Разматрање Информације питање застрјелости потраживања и могућност наплате истих

 

                  Управном одбору достављен је писани материјал под називом: „Информација, питање застарјелости потраживања, те могућност наплате истих, доставља се.“ 

 

                  У дискусији су учествовали Дара Цвијетић, Тања Савановић и Драшко Милиновић и на крају констатовали да су се стекли сви законски услови за отпис потраживања.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.      Усваја се Информација питања застарјелости потраживања и могућност наплате истих.

 

 

АД-10.)         Разматрање захтјева за набавку возила за потребе:

                       а) Службе ПЕП и Инкасо службе РТРС и

                       б) возни парк РТРС, са пројекцијом прилива и одлива средстава РТРС у другом полугодишту 2017. године

 

                  Управном одбору достављен је писани материјал под називом: „Набавка путничких моторних возила за потребе свих служби и сектора РТРС, број протокола 4713/17 од 06.06.2017. године, Набавка возила за Службу ПЕП и Службу РТВ таксе, број протокола 4714/17 од 06.06.2017. године, Образложење набавке одређеног броја нових возила за Одјељење транспорта - допуна материјала, број протокола 4715/17 од 06.06.2017. године, Пројекција прилива и одлива средстава Радио - телевизије Републике Српске у другом полугодишту 2017. године, број протокола 4775/17 од 07.06.17. године са табелама.“

                 

                  У дискусији су учествовали Дара Цвијетић, Драшко Милиновић, Слободан Бошковић, Адел Бајрамовић и Марија Нинковић.

 

                  Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1. Управни одбор скида тачку са Дневног реда данашње сједнице, под називом 10.) Разматрање захтјева за набавку возила за потребе: а) Службе ПЕП и Инкасо службе РТРС и б) возни парк РТРС, са пројекцијом прилива и одлива средстава РТРС у другом полугодишту 2017. године, због тога што су донешене одлуке о набавци возила.

 

2.      Управни одбор је сагласан да уколико буде било потребно, одржи електронску сједницу Управног одбора по овој тачки Дневног реда.

 

 

 

 

АД-11.)         Разматрање и усвајање Приједлога измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину

 

                  Управном одбору по овој тачки Дневног реда достављени су писани материјали под називом: „Приједлог измјене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, број проткола 5062/17 од 15.06.2017. године, Достава пријелдога Измјене Плана јавних набавки ЈП РТРС за 2017. годину, рој 4910/17 од 13.06.2017. године са табелом Измјена Плана јавних набавки ЈП РТРС за 2017. годину. допис Службе РТВ таксе, Приједлог преусмјеравања планираних билансних позиција у оквиру финансијског плана РТРС за 2017. годину, број протокола 5051/17 од 16.06.2017. године, образложење финансијског плана за возни парк, број 5044/17 од 15.06.2017. године, Измјена финансијског плана за 2017. године, број протокола 5045/17 од 15.06.2017. године.

 

                  Усмену информацију поднијела је Марија Нинковић, директор Сектора економско финансијских послова.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сљедећу

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.      Прихвата се информација о измјенама у Плану набавки у наведеном дијелу и информацијом предоченом да се у оквиру финансијског плана ради о релокацији средстава са једне буџетске линије на другу.

 

 

АД-12.)         Разматрање и усвајање приједлога Цјеновника за кориштење Мултиплекса А од стране трећих лица

 

                  Управном одбору достављен је писани материјал под називом: „Образложење Цјеновника кориштења MUX-A, број протокола 4969/17 од 13.06.2017. године и Цјеновник о кориштењу MUX-A.

 

                  Усмену Информацију поднио је Драшко Милиновић, генерални директор РТРС. Г-дин Милиновић обавјестио је Управни одбор о предложеном Цјеновнику и нагласио да би овај Цјеновник требало усвојити као привремени.

 

                  У краткој дискусији су учествовали Драшко Милиновић, Дара Цвијетић и Слободан Бошковић.

 

                  Након кратке дискусије Управни одбор једногласно је донио сњедећу

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.      Усваја се привремени Цјеновник за кориштење Мултиплекса А од стране трећих лица.

 

2.      О извршењу ове Одлуке стараће се надлежне стручне службе РТРС.

 

3.      Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД-13.)         Разматрање и усвајање приједлога за апликацију Регулаторној агенцији за комуникације ради добијања дозволе за емитовање другог ТВ програма Радио-телевизије Републике Српске у мултиплексу А

 

                  Управном одбору за ову тачку дневног реда достављен је писани материјал.

 

                  Усмену информацију поднио је Драшко Милиновић, генерални директор РТРС.

 

                  Дискусија и примједби није било па је Управни одбор једногласно прихватио приједлог да се гласа за одлуку која је достављена у материјалима и иста гласи:

 

 

О Д Л У К У

 

 1. Овлашћује се генерални директор РТРС, да поднесе захтјев за емитовање другог ТВ програма РТРС у Мултиплексу А, Регулаторној агенцији за комуникације БиХ, а у складу са Одлуком о начину кориштења Мултиплекса-а за потребе земаљског дигиталног телевизијског емитирања у Босни и Херцеговини, објављене у „Сл. гласнику БиХ“, број 23/17 од 31.3.2017. године.

 

 1. За извршење ове одлуке задужује се Пословодни одбор.

 

 

АД-14.) Усмена Информација о учешћу РТРС на конференцији у Сарајеву под називом „Национални јавни радио-телевизијски сервис БиХ“ и доношење Закључка у вези са донацијом додјељеној БХРТ од Министарства комуникација и промета БИХ

 

                  По овој тачки Дневног реда није припреман писани материјал.

 

                  Усмену информацију о учешћу делегације РТРС на конференцији у Сарајеву под називом „Национални јавни радио-телевизијски сервис БиХ“, поднио је Адел Бајрамовић, замјеник предсједника Управног одбора РТРС.

 

                  Г-дин Адел Бајрамовић, замјеник предсједника УО РТРС, обавјестио је пристуне да је ове године конференција била једна од најозбиљнијих. Да су учесници на конференцији највише разговарали да се обезбиједи помоћ БХРТ. Да су неке теме о којим се причало већ виђене ствари, да би требало мјењати Закон у Парламенту што се тиче извршног поступка, да се причало о новом начину наплате РТВ таксе, да су се могле чути приче које су контрадикторне као што је приједлог да се такса качи у рачун за ел. енегију и да то буде вјеродостојна исправа. Да је био приједлог Хрватског народног сабора поред приједлога за отварањем канала на хрватском језику до канала Јавни сервис на хрватском језику. Да је једино Г-дин Џајић причао на наплати РТВ таксе.

 

                  Г-ђа Дара Цвијетић, предсједник УО РТРС обавјестила је присутне да је присуствовала састанку само један дан, да није очекивала да се тамо нешто деси посебно и да се тамо ништа није могло догодити без представника РТРС и да су два пријављена дискутанта одустала од дискусије иако су били пријављени на листи, и да су представници РТРС послали јасну поруку да тамо нико РТРС не може да оптужи за било што, а да то остане без реакције са наше стране.

 

                  Слободан Бошковић, члан УО РТРС, обавјестио је присутне да је конференцију пратио уживо на ТВ, да није могао отићи на конференцију, да га је запањило незнање и непознавање учесника који су требали бити кључни актери рјешавања проблема од министра за саобраћај и комуникације, генералног директора РАК-а као и појединих међународних учесника.

 

                  Дара Цвијетић питала је Г-дина Драшка Милиновић, генералног директора РТРС да ли се Управни одбор по овој тачки Дневног реда треба одредити.

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор одговорио је да је ова тачка Дневног реда неспретно формулисана, да се у Сарајеву води судски спор против БХРТ ради наплате потраживања, да би требао бити став Управног одбора и менаџмента РТРС да све донације буду распоређиване на једнаке дијелове односно 25% РТРС-у.

 

                  Након дискусије у којој су учествовали Дара Цвијетић, Адел Бајрамовић, Слободан Бошковић и Драшко Милиновић, Управни одбор једногласно је донио сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

1.      Да путем организатора упућује се писмо Савету министара, а на околности закључака постигнутих на конференцији, а у смислу додатне финансијске помоћи БХРТ да у одобреној помоћи РТРС неспорно очекује припадајући дио, као што припадајући дио треба да добије и ФТВ.

 

                 

АД-15.). Р а з н о

 

15.1.         Информација о реализацији пројекта дигитализације и Информацију о тендеру у поступку другог дијела набавке опреме за дигитализацију.

 15.2.        Договор за одржавање сједнице Одбора система ЈРТС БиХ,

 

                 

15.1.     Информација о реализацији пројекта дигитализације и Информацију о тендеру у поступку другог дијела набавке опреме за дигитализацију

 

                  Управни одбор је након кратке дискусије закључио да се за сљедећу сједницу по овој тачки достави писани материјал.

 

 

                  15.2.         Договор за одржавање сједнице Одбора система ЈРТС БиХ

 

                  Дара Цвијетић, обавестила је присутне да за сутрашњу седницу нема материјала. Да још увијек нема информација ко ће бити сутра присутан на седници Одбора система.

 

                  Адел Барјамовић, замјеник Управног одбора РТРС у својој дискусији навео је да сједнице Одбора система нису одржане дужи временски период и да је у телефонском разговору са секретаром Одбора система сазнао да ни он незна да ли ће сутрашња сједници бити одржана, да је звао Г-ђу Кљајић да је она потврдила да Г. Самарџић неће бити присутан на сутрашњој сједници Одбора система, да је именовани отпутовао на Сајам књиге и да би сутрашњи Одбор система могао бити као „радни састанак.“

 

                  Драшко Милиновић, генерални директор РТРС упознао је Управни одбор о одржаном састанку Колегијума између три генерална директора на којем је разговарано о судском спору који се води између јавних емитера, а везано за расподјелу РТВ таксе, у којем предмету РТРС заступа адвокат Миљкан Пуцар, Г-дин Милиновић, упознао је Управни одбор о Споразуму МUX A и B. Г-дин Милиновић, обавјестио је Управни одбор РТРС да неће присуствовати сутрашњој сједници Одбора система, из здравствених разлога.

 

                  У дискисју су учествовали Дара Цвијетић, Драшко Милиновић и Адел Бајрамовић.

 

                  Управни одбор по овој тачки Дневног реда није доносио Одлуку, а ни Закључак.

 

                  У записник се констатује да је Народна скупштина Републике Српске упутила допис број 02/4-01-1-011-1159-1/17, од 20.06.2017. године, којим обавјештава Управни одбор да је дописом број 02/4.01-1-011-1159/17 од 12.06.2017. године Народној скупштини РС обратио се Љубомир Зубер, члан Програмског савјета РТРС-а, са молбом да Народна скупштина именује новог члана Програмског савјета, умјесто њега. 

                  По овој тачки Дневног реда није било дискусија, па је Управни одбор једногласно донио сљедећу

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 1. Задужује се Служба људских ресурса да распише Конкурс за избор члана Програмског савјета РТРС из реда представника универзитета. 

 

 1. Конкурс ће бити објављен у једном или више дневних листова у РС и на интернет страници www.rtrs.tv.  

 

 1. Задужује се Служба људских да након проведеног конкурса сачини приједлог листе кандидата и исту достави Управном одбору на разматрање и усвајање.

 

 1. Након усвајања приједлога листе кандидата од стране Управног одбора, иста ће се доставити Народној скупштини Републике Српске на разматрање и доношење одлуке о избору нових чланова Прогрмског савјета РТРС.

 

 1. За извршење ове одлуке задужује се Служба људских ресурса.  

 

 

                  Г-ђа Дара Цвијетић, предсједница Управног одбора констатовала је да је Дневни ред педесетчетврте сједнице Управног одбора РТРС исцрпљен, исту је закључила у 16 часова и 30 минута.

 

 ВОДИТЕЉ ЗАПИСНИКА                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                     УПРАВНОГ ОДБОРА

 

     Љубинка Јанковић                                                                                              Дара Цвијетић

 

 

14.07.2017
Сазив: 
9