Клуб посланика СДС-СРС РС Влади Републике Српске, Републичкој управи за инспекцијске послове, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 3. децембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

               Прије извјесног времена, у новембру ове године, извршена је контрола запошљавања у ЈУ Средњошколски центар ''Јован Дучић'' из Теслића од стране инспектора Републичке управе за инспекцијске послове. Обзиром да је том приликом, према нашим сазнањима, инспекторица контролисала запошљавање Вере Малић, тражимо одређене информације. Наставничко вијеће ове школе је упознато са записником који је сачинила инспекторица, у којем су констатоване чињенице око запошљавања Вере Малић, а које се односе на чињеницу да је Уговор о раду на неодређено вријеме потписао њен отац и тадашњи директор школе, Саво Малић, на основу захтјева именоване, у којем је наведено да је особа са одређеним здравственим проблемима (Уговор број: 379/2015 од 07.4.2015.). Посебно је интересантна тачка 2. Наведеног Уговора, у којој стоји: ''Радник се прима на рад на неодређено вријеме као приправник''. Није нам познато да је закон дозволио пријем у радни однос у средњим школама без јавног конкурса, а посебно када се ради о превођењу рада приправника у статус рада на неодређено вријеме. Постављамо и питање како је именована као приправник без годину дана радног искуства могла положити стручни испит, што је услов за пријем у радни однос на неодређено вријеме. Претпостављамо да је именована уз овај захтјев доставила медицинску документацију у којој је утврђен њен статус особе са одређеним здравственим проблемима, да је та документација дата приликом инспекцијског прегледа и тражимо да нам се иста достави, уз њен захтјев, како би се увјерили у тачност навода. Због наведеног тражимо да нам доставите записник инспектора са извршене контроле у ЈУ Средњошколски центар '' Јован Дучић'' из Теслића из новембра ове године, како би утврдили да ли је инспектор утврдио законитост у поступку пријема Вере Малић у стални радни однос, евентуалне мјере за отклањање неправилности, уколико их је било, њен захтјев за пријем у рад на неодређено вријеме, са медицинском и другом документацијом коју је именована приложила (увјерење о положеном стручном испиту, конкурс за пријем на неодређено вријеме и др.). Како нас је обавијестило Министарство просвјете и културе, овај предмет, запошљавање Вере Малић у ЈУ Средњошколски центар '' Јован Дучић'' из Теслића је предат Министартсву унутрашњих послова Републике Српске на даље поступање, заједно са горе наведеним Уговором о раду и пратећом документцаијом.

ОДГОВОР:

Број: 24.012/121-3-2/15                                                                      

Датум: 11.12.2015. године                                                              

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, Клуб посалника СДС – СРС РС

               Из Клуба посалника СДС – СРС РС, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 3. децембра 2015. године, постављено је сљедеће посланичко питање:

Прије извјесног времена, у новембру ове године, извршена је контрола запошљавања у ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић" из Теслића, од стране инспектора Републичке управе за инспекцијске послове. Обзиром да је том приликом, према нашим сазнањима, инспекторица контролисала запошљавање Вере Малић, тражимо одређене информације. Наставничко вијеће ове школе је упознато са записником који је сачинила инспекторица, у којем су констатоване чињенице око запошљавања Вере Малић, а које се односе на чињеницу да је Уговор о раду на неодређено вријеме потписао њен отац и тадашњи директор школе, Саво Малић, на основу захтјева именоване, у којем је наведено да је особа са одређеним здравственим проблемима (Уговор број: 379/2015 од 07.4.2015. године). Посебно је интересантна тачка 2. наведеног Уговора, у којој стоји: "Радник се прима на рад на неодређено вријеме као приправник". Није нам познато да је закон дозволио пријем у радни однос у средњим школама без јавног конкурса, а посебно када се ради о превођењу рада приправника у статус рада на неодређено вријеме. Постављамо и питање како је именована као приправник без годину дана радног искуства могла положити стручни испит, што је услов за пријем у радни однос на неодређено вријеме. Претпостављамо да је именована уз овај захтјев доставила медицинску документацију у којој је утврђен њен статус особе са одређеним здравственим проблемима, да је та документација дата приликом инспекцијског прегледа и тражимо да нам се иста достави, уз њен захтјев, како би се увјерили у тачност навода. Због наведеног тражимо да нам доставите записник инспектора са извршене контроле у ЈУ Средњошколски центар " Јован Дучић" из Теслића из новембра ове године, како би утврдили да ли је инспектор утврдио законитост у поступку пријема Вере Малић у стални радни однос, евентуалне мјере за отклањање неправилности, уколико их је било, њен захтјев за пријем у рад на неодређено вријеме, са медицинском и другом документацијом коју је именована приложила (увјерење о положеном стручном испиту, конкурс за пријем на неодређено вријеме и др.). Како нас је обавијестило Министарство просвјете и културе, овај предмет, запошљавање Вере Малић у ЈУ Средњошколски центар " Јован Дучић" из Теслића је предат Министартсву унутрашњих послова Републике Српске на даље поступање, заједно са горе наведеним Уговором о раду и пратећом документцаијом.

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 10/09), а у вези с чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Захтјев за инспекцијску контролу Просвјетној инспекцији прослијеђен је од физичког лица директно и путем Министарства просвјете и културе Републике Српске, дана 31.12.2014. године. Представка се односила на распоређивање радника са звањем професора руског језика на радно мјесто координатор практичне наставе, који је претходно био распоређен на послове библиотекара школе у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Теслић.

У поступку инспекцијске контроле која је извршена дана 05.01.2015. године, утврђено да је, прије расписивања конкурса на упражњено мјесто библиотекара школе (који је објављен  17.12.2015. године), директор школе ангажовао Веру Малић, дана 01.10.2014. године до 30.11.2014. године, позивајући се на члан 76. став (14) Закона о средњем образовању и васпитању и закључио Уговор о раду до 60 дана, број: 1358/2014 од 01.10.2014. године, а затим са истим лицем поново закључио нови Уговор о раду, број: 1683/2014 од 03.12.2014. године, на радно мјесто библиотекара. 

Због  пријема стручног сарадника (библиотекара) на овај начин, без претходно проведене конкурсне процедуре која је прописана чланом 76. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14)  дана 15.01.2015. године издат је прекршајни налог за одговорно лице у износу од  1000, 00 КМ и 3000, 00 КМ за правно лице, и за исте није тражено судско одлучивање, односно исти су плаћени.

               О исходу инспекцијске контроле обавијештен је подносилац приговора и Министрство просвјете и културе.

Дана 07.10.2015. године у Сектор просвјетне инспекције запримљена је нова представка, од Актива професора српског језика, која се односила на пријем Вере Малић на радно мјесто библиотекара и закључивање уговора о раду са одређеног радног времена на неодређено радно вријеме.

По наведеном захтјеву републички просвјетни инспектор је извршио инспекцијски надзор  у наведеној јавној установи, дана 05.11.2015. године, приликом чега је утврдио да је школа објавила конкурс за пријем на радно мјесто библиотекара дана 17.12.2014. године. У конкурсу је назначено да се конкурс објављује за приправника, на одређено радно вријеме. Претходно је испоштована законска процедура према члану 76. став (3) Закона о средњем образовању и васпитању. На конкурс се пријавило 10 кандидата и након проведене конкурсне процедуре примљена је Вера Малић, професор енглеског језика и књижевности. Директор школе је одлуку о пријему заједно са бодовном листом доставио свим учесницима конкурса. Жалбени рок је трајао осам дана по пријему обавјештења о пријему кандидата и није било жалби Школском одбору као ни захтјева за инспекцијску контролу.

Увидом у персонални досије Вере Малић утврђено је да посједује диплому коју је издао Слобомир П Универзитет, Филолошки факултет, одсјек за англистику Слобомир, Бијељина, према којој је стекла ВСС 240 ECTS бодова и звање професор енглеског језика и књижевности.

Стручни испит у библиотечкој дјелатности, Вера Малић је положила дана 07.09.2015. године, Увјерење број: 10/1-34-187317-2/15. Увјерење је издало Министарство образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона.

У сврху провјере валидности издатог Увјерења о положеном стручном испиту за библиотечку дјелатност, републички просвјетни инспектор је упутио допис Министарству образовања, науке, културе и спорта Тузланскг  кантона, које је својим актом од 30.11.2015. године потврдило вјеродостојност увјерења.

Увидом у документацију радника Вере Малић утврђено је да је именована, након пријема по расписаном конкурсу за библиотекара школе - приправника, засновала радни однос у школи Уговором о раду на одређено вријеме број: 164/2015. године од 17.02.2015. године. Директор школе је прихватио захтјев Вере Малић за промјену уговора о раду са статуса одређеног на неодређено радно вријеме и са истом закључио Уговор о раду на неодређено радно вријеме, број: 379/2015. од 07.04.2015. године и донио Рјешење о распореду радника на послове библиотекара школе, број: 380 од 08.04.2015. године.

Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) у члану 132. став 7. прописано је да инспекцијски надзор над примјеном Закона и других прописа, у дијелу који се односи на запошљавање рад и радне односе, врши инспекција надлежна за рад и радне односе те сходно томе од стране Просвјетне инспекције нису могле бити предузете мјере на околности промјене уговора о раду.

Без обзра на наведено, а у циљу рјешавања овог питања, републички просвјетни инспектор је упутио допис Министарству просвјете и културе Републике Српске дана 11.11.2015. године, којим тражи упутство како да даље поступа у наведеном предмету, али до данас није достављен никакав одговор.

У току инспекцијког надзора није предочена медицинска документација у којој би Вери Малић био утврђен статус особе са одређеним здравственим проблемима. 

Дана 10.12.2015. године, поново је упућен допис Министарству образовања, науке, културе и спорта Тузланскг кантона којим се захтијева информација да ли је именована испуњавала прописане услове за полагање стручног испита према њиховом пропису, који су то услови (који рокови морају протећи да би се приступло полагању испита, врста стручне спреме и остали услови и документација коју кандидати требају испуњавати да би приступили полагању истог), с обзиром да именована у току полагања стручног испита за библиотечку дјелатност није имала годину дана радног стажа. Након што добијемо тражене информације и у зависности од истих спровешће се даље активности везане за овај предмет.

С поштовањем,

                                                                                                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                   Предраг Томић

 

 

 

 

 

03.12.2015
Сазив: 
9