Клуб посланика СДС-СРС РС Инспекторату Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 12. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Инспекција за храну, Инспекција за ветеринарство

                Да ли се примјењују одредбе члана 26. Закона о храни и члана 67. Закона о ветеринарству РС, у смислу запошљавања одговорног лица за НАССР, добру хигијенску и добру произвођачку праксу од стране субјеката у пословању са храном у Републици Српској?

                Коју стручну спрему захтијевају надлежне инспекције за поменуто одговорно лице у субјектима у пословању са храном?

ОДГОВОР:

Број: 24.011/121-4-2/18                                                                      

Датум: 27.06.2018. године                                                                                  

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 12.06.2018. године, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли се примјењују одредбе члана 26. Закона о храни и члана 67. Закона о ветеринарству РС, у смислу запошљавања одговорног лица за НАССР, добру хигијенску и добру произвођачку праксу од стране субјеката у пословању са храном у Републици Српској?

Коју стручну спрему захтијевају надлежне инспекције за поменуто одговорно лице у субјектима у пословању са храном?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“. број: 10/09), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Када је у питању примјена одредби члана 26. Закона о храни („Службени гласник Републике Срспке“, број: 19/17), инспектори за храну (републички и инспектори у јединицама локалне самоуправе), приликом вршења инспекцијских прегледа субјеката у пословању са храном контролишу хигијену објеката, као и то да ли се врше испитивања хране која се припрема тј. обрађује или производи у самом објекту, а у погледу микробиолошких критеријума. Инспектори контролишу да ли се редовно узимају брисеви радних површина, уређаја, опреме, прибора, радне одјеће и руку запослених који имају контакт са храном. Ријеч је о контролама инспекцијског надзора које врши Сектор инспекције за храну, а што се прописује и HACCP системом.

Што се тиче примјене система HACCP, инспектори до сада нису провјеравали да ли су субјекти у пословању са храном успоставили и да ли проводе систем самоконтроле, заснован на принципима добре произвођачке праксе и добре хигијенске праксе, анализе ризика и критичних контролних тачака – HACCP. Разлог због којег није вршена контрола спровођења овог система је тај што су одредбе члана 26. став 1. Закона о храни („Службени гласник Републике Срспке“, број: 19/17) уопштене, те није дефинисано ко може вршити увођење система HACCP, нити ко врши контролу лица која уводе овај систем.

Када је у питању примјена одредби члана 67. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/17), истим је прописано је да HАССP систем самоконтроле, систем којим се осигурава безбједност производа која је заснована на принципима добре произвођачке и добре хигијенске праксе, анализи опасности и критичних контролних тачака у свим фазама производње, прераде, складиштења и дистрибуције, дужни да успоставе и спроводе субјекти у пословању с храном у свим фазама рада, те да су дужни да у радном односу на неодређено вријеме имају запослено лице које је одговорно за спровођење система. Објекти у којима се обавља ветеринарска дјелатност морају бити регистровани или одобрени од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а захтјев за регистрацију, односно одобравање објеката за обављање дјелатности подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске са прописаном документацијом и након проведеног поступка, ако су испуњени прописани услови, министар доноси рјешење о регистрацији, односно одобравању дјелатности и објекат се уписује у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката и додјељује му се ветеринарски контролни број. Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/17) прописано је да сви раније регистровани, односно одобрени објекти подлијежу поступку категоризације на основу оперативног Програма категоризације објеката у којима се обавља ветеринарска дјелатност у Републици Српској, а како  би ускладили своје пословање са новим захтјевима. Категоризација објеката представља оцјену свих објеката који подлијежу одобравању  у односу на њихову усклађеност са општим и посебним условима за хигијену хране животињског поријекла и хране за животиње у складу са овим законом, те се спроводи се у року од двије године од дана доношења Програма категоризације објеката у којима се обавља ветеринарска дјелатност у Републици Српској.

На основу претходно наведеног, истичемо да ветеринарска инспекција није укључена у поступак регистрације и одобравања објеката у којима се врши ветеринарска дјелатност. У вршењу службених контрола ветеринарски инспектори провјеравају да ли се субјекти у пословању са храном придржавају услова и проводе поступке неопходне за дјелатност коју обављају и за коју су регистровани, односно да ли имају одобрење надлежног министарства. Сам поступак категоризације још увијек није започет у Републици Српској, те стога није ни могуће поступање инспектора у смислу налагања мјера субјектима да испуне прописане посебне услове док се не заврши оцјена свих раније одобрених објеката.

У вези са дијелом посланичког питања које се односи на врсту стручне спреме за одговорно лице у субјектима у пословању са храном, обавјештавамо да прописима у области ветеринарске инспекције и прописима у области инспекције за храну исто није прописано.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                            вршилац дужности директора

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Данијела Батар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2018
Сазив: 
9