Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

  1. Да ли је Министарство здравља и социјалне заштите дало Мишљење на Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом издавања, које је потписала помоћник министра Радмила Чојо, сходно одредбам ачлана 35. Закона о храни (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09)?,
  2. Која институција је овлашћена да врши јавноздравствену контролу хигијенске исправности воде за пиће, Институт за јавно здравство Републике Српске према Вашем Рјешењу број 11/08-506-61/15 од 16.3.2015. године или Институт за воде Бијељина по рјешењу о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

ОДГОВОР:

Број: 11/08-012-234/15

Датум: 07.05.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

Предмет: Одговор на посланичко питање

На 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15., 16., 17. и 21. априла 2015. године, Клуб посланика СДС – СРС РС поставио је слиједеће посланичко питање:

"1. Да ли је Министарство здравља и социјалне заштите дало Мишљење на Рјешење о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо "Институт за воде" Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом издавања, које је потписала помоћник министра Радмила Чојо, сходно одредбама члана 35. Закона о храни ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09)?,

  1. Која институција је овлашћена да врши јавноздравствену контролу хигијенске исправности воде за пиће, Институт за јавно здравство Републике Српске према Вашем Рјешењу број 11/08-506-61/15 од 16.3.2015. године или Институт за воде Бијељина по рјешењу о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо "Институт за воде" Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде."
  2. У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске није дало мишљење на Рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо "Институт за воде" Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, из разлога што Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није затражило мишљење од Министарства здравља и социјалне заштите поводом наведеног Рјешења.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је рјешењем број: 11/08-506-61/15 од 16.03.2015. године овластило Институт за јавно здравство Републике Српске да врши јавноздравствену контролу хигијенске исправности воде за пиће намијењене за јавно снабдјевање становништва.

Чланом 52. став 1. и 2. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске" број 50/06, 92/09, 121/12) прописано је да ће квалитет воде која је намијењена за људску употребу одговарати условима утврђеним у члану 22. овог закона и пропису о води за пиће који доноси министарство надлежно за област здравства. Правна и друга лица која обављају дјелатност везану за коришћење воде која је намијењена људској употреби дужни су осигурати стални и систематски преглед воде и предузимати мјере за осигурање здравствене исправности воде за пиће и техничке исправности уређаја у складу са прописима из става 1. овог члана и прописима који се односе на зоне санитарне заштите. Чланом 52. став 3. и 4. овог закона прописано је да контролу воде која је намијењена за људску употребу могу вршити само овлашћене лабораторије.

Чланом 4. тачка 32. Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени гласник Републике Српске" број 40/03) прописано је да је јавноздравствена контрола хигијенске исправности воде за пиће контрола коју спроводе искључиво здравствене установе које је рјешењем одредио министар надлежан за послове здравља, а укључује и надзор који врше санитарни инспектори.

Како је и наведено чланом 52. став 3. Закона о водама, правна лица која су регистрована за јавно снабдијевање становништва водом за пиће "дужни су осигурати стални и систематски преглед воде" о чему је потребно водити евиденцију на цијелој територији Републике Српске. Институт за јавно здравство чија је дјелатност прописана чланом 68. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 106/09),  располаже подацима везаним за контролу воде за пиће на цијелој територији Републике Српске годинама уназад, те у одређеним ситуацијама, је у могућности да процијени, са хигијенско – епидемиолошког аспекта, узрок проблема на одређеној територији. Такође, неоспорна је важност контроле воде у ванредним ситуацијама у којима је потребно одобрити одступања од прописаних вриједности под условом да таква одступања не представљају потенцијалну опасност за здравље људи и под условом да се снабдијевање водом за пиће не може обављати на другачији начин. Мишљења смо да у оваквим ситуацијама а на основу података о контроли воде за пиће који се годинама евидентирају, одлуку могу донијети само здравствени професионалци, специјалисти одређених грана из области јавног здравства на основу њиховог стручног мишљења. Јавноздравствена контрола воде за пиће представља незамјењиву активност у заштити здравља становништва јер од квалитете воде за пиће зависи здравствено стање становништва Републике Српске. Управо ова веза између хигијенско исправне воде за пиће и здравља намеће потребу да се област заштите и управљања водом за пиће посматра у оквиру јавноздравствене дјелатности.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                               Драган Богданић, др мед.

21.04.2015
Сазив: 
9