Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 2. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 1. Министарство здравља и социјалне заштите и Фонд здравственог осигурања спроводе активности по пројекту е-књижица. Тражимо податке о вриједности наведеног пројекта и у којој фази реализације се пројекат налази, а о реализованим активностима да нас информишете.
 2. Тражимо да нас обавијестите о реализацији пројекта е-рецепти који је проводио министар Ранко Шкрбић (фаза реализације пројекта, утрошена средства у досадашњу реализацију, укупна вриједност пројекта, ефекти побољшања које је пројекат донио, подручје примјене е-рецепата-да ли је завршен на подручју цијеле Републике Српске или није, и ако није зашто није и када ће се завршити, те у којим подручјима је пројекат завршен).

ОДГОВОР:

Број: 11/_______________/17
Датум: 27.9.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

             Посланичко питање постављено између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 02. фебруара 2017. године.

 1. Министарство здравља и социјалне заштите и Фонд здравственог осигурања спроводе активности на пројекту е-књижица. Траже се подаци о вриједности наведеног пројекта и у којој фази реализације се пројекат налази, као и о реализованим активностима.
 2. Информацију о реализацији пројекта е-рецепт, који је спровођен у вријеме мандата проф. др Ранка Шкрбића – фазе реализације пројекта, утрошена средства, укупна вриједност пројекта, ефекти побољшања које је пројекат донио, подручје примјене е-рецепта – да ли је завршен на подручју цијеле Републике Српске или није, и ако није зашто није и када ће се завршити, те у којим подручјима је пројекат завршен.

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

1. Фонд здравственог осигурања је дописом број: 01/1/021-1376/17 од 03.03.2017. године, доставио следећи одговор, како слиједи:

Након што је допуном Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/15), додат члан 120а. који је прописао обавезу организовања и развијања интегрисаног здравственог информационог система (у даљем тексту: ИЗИС) у Републици Српској који ће за крајњи резултат имати увођење и коришћење е - картице здравственог осигурања, Влада Републике Српске је на 29. сједници дана 09.07.2015. године разматрала Информацију о организацији, развоју и финансирању ИЗИС-а и Закључком, број: 04/1-012-2- 1506/15 задужила је Фонд здравственог осигурања Републике Српске да организује, развија и обезбједи средства за финансирање ИЗИС-а.

Овај Фонд је предложио Програм рада, развоја и организације ИЗИС-а у Републици Српској, а Влада Републике Српске је Закључком, број: 04/1-012-2-485/16 од 04.03.2016. године, констатовала да се упознала са Информацијом о Програму рада, развоја и организације ИЗИС-а у Републици Српској и да исту прихвата.

У наредном периоду Фонд је извршио анализу прописа Републике Српске и земаља окружења, те је о истом почетком априла 2016. године информисао Владу Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, с обзиром да је Програмом рада, развоја и организације ИЗИС-а дефинисано да је прије самог приступања развоју и реализацији ИЗИС-а, неопходно направити одговарајуће припремне радње и дефинисати фазе и активности, те је наведено седам припремних радњи, од којих је трећа - Анализа и доношење легислативе везано за коришћење информационо - комуникационих технологија у здравственом систему Републике Српске.

Влада Републике Српске је на 74. сједници дана 20.05.2016. године донијела Одлуку о усвајању Студије економске оправданости увођења ИЗИС-а у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/16). Овом Одлуком је Влада Републике Српске покренула поступак организовања и провођења даљих активности на увођењу ИЗИС-а у Републици Српској. Такође, задужила је Фонд да именује Комисију за праћење реализације Програма рада, развоја и организације ИЗИС-а у Републици Српској, као и Комисију која ће израдити тендерску документацију за јавну набавку испоруке ИЗИС-а у Републици Српској.

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, директор Фонда је именовао наведене Комисије, те је приступљено и планирању даљих активности, што је резултирало уврштавањем сљедећих ставки у План јавних набавки Фонда за 2017. годину, са елементима, како слиједи:

 • Опремање Дата центра са процијењеном вриједности набавке од 427.350 КМ без ПДВ-а (отворени поступак),
 • Хардвер, софтвер, електронске картице и читачи картица за ИЗИС, са процијењеном вриједности набавке од 23.247.363 (отворени/ограничени поступак).

Дакле, према наведеној одредби Закона о здравственој заштити, а у складу са одлукама и закључцима Владе Републике Српске, у току је сарадња Фонда и Министарства везано за стварање легислативног оквира за увођење и функционисање ИЗИС-а у Републици Српској, након чега ће слиједити даље активности везане за поступак јавне набавке, а све напријед наведене активности су предуслов за увођење и коришћење е - картице здравственог осигурања у Републици Српској.

2. Влада Републике Српске је у октобру 2009. године усвојила Стратегију развоја е-Здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 102/09) којом је дефинисан програм и оквир за развој и употребу ИКТ у Републици Српској у периоду до 2013. године.  Влада Републике Српске је у октобру 2009. године одобрила Пројекат („Службени гласник Републике Српске“, број 99/09) инсталације информационог система базичних евиденција у јавним здравственим установама у Републици Српској. Циљ пројекта је био побољшати контролу трошкова који настају у пословним процесима у здравственим установама и омогућити лакше праћење употребе ресурса здравствених установа, укључујући људске ресурсе.

Министарство здравља и социјалне заштите и фирма Рачунари д.о.о. Бања Лука су 04.05.2011. год. закључили уговор за набавку услуга за повезивање база података тимова породичне медицине и информациони систем за електронско прописивање лијекова (е-рецепт). Уговор је ступио на снагу 07.06.2012. год., а истекао 06.06.2014. год. Вриједност уговора о пружању услуга је била 1.660.000 КМ, а реализовано је 1.001.969,50 КМ.

Уговором су дефинисани следећи послови:

 1. Повезивање постојећих база података инсталација софтвера за тимове породичне медицине (повезивање инсталација информационог система  у амбулантама са централним објектима домова здравља и домова здравља са бекап локацијом и репозиторијем шифрарника и регистрима);
 2. Развој и увођење информационог система за електронско прописивање лијекова (е-рецепт);
 3. Успостављање комуникационе инфраструктуре виртуелне приватне мреже (ВПН) здравствених установа.

Успостављање комуникационе инфраструктуре виртуелне приватне мреже (ВПН) здравствених установа, реализоване преко сервисне мреже Телекома а.д. Бања Лука.

Систем је стављен у функцију од 1. јануара 2013. године ступањем на снагу Правилника  о условима прописивања и издавања лијека (Службени гласник Републике Српске, број 116/13) који налаже да се лијек прописује у електронској форми (Члан 5. тачка 1), а изузетно у случају техничке немогућности на рецепт у писаној форми.

Са сваком здравственом установом понаособ, фирма Рачунари је закључивала уговор о коришћењу система е-рецепта. Закључно са 31. децембром 2013. године, систем еРецепта је уведен у:

 • 35 јавних здравствених установа (34 дома здравља и једна амбуланта породичне медицине),
 • 9 здравствених установа у приватном власништву – амбуланти породичне медицине, и
 • 83 апотеке.         

Влада Републике Српске је на 20. сједници одржаној 18.7.2013. године разматрала Информацију о поступку набавке и реализације пројекта израде, увођења, тестирања и одржавања апликативног софтвера за пружање услуге прикупљања, обраде и дистрибуције података, и донијела Закључак 04/1-012-2-1624/13, којим је наложено Фонду здравственог осигурања Републике Српске да:

 1. у финансијском плану Фонда за 2013. и 2014. годину обезбједи средства за реализацију Уговора за израду, увођење, тестирање и одржавање апликативног софтвера за пружање услуга прикупљања, обраде и дистрибуције податка;
 2. изради студију економске оправданости наставка реализације Пројекта.

С поштовањем,                                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                                                  Драган Богданић, др мед.

02.02.2017
Сазив: 
9