Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Да ли је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом издавања Рјешења о допуни Рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије доо ''Институт за воде'' Бијељина, број: 12.01-6581-4/13 од 28.01.2015. године, који је потписала помоћник министра Радмила Чојо, претходно добило Мишљење Министарства здравља и социјалне заштите, сходно одредбама члана 35. Закона о храни (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09)?

ОДГОВОР:

Број: 12.05-335-319/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана  21. априла 2015. године поставио следеће посланичко питање:

„Да ли је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом издавања Рјешења о допуни рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу  за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије „Институт за воде“ д.о.о. Бијељина, број:12.01-6581-4/13 од 28.01.2015.године, који је потписала помоћник министра Радмила Чојо, претходно добило Мишљење Министарства здравља и социјалне заштите, сходно одредбама члана 35. Закона о храни („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09)?“

У складу са чланом 82.Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ( даље: Министарство) је посланичко питање разумијело као израз забринутости уважених посланика да је Министарство незаконито дерогирало овлаштење и надлежност Министарства здравља и социјалне заштите (даље: Министарство здравља) да рјешава у предметним стварима, односно да даје сагласност на овлашћења за лабораторије за контролу хране, а тиме и воде за пиће која је за јавну потрошњу.

Министарство, на основу Члана 35. став 1. Закона о храни („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), овлашћује лабораторије акредитоване за  лабораторијска испитивања у области безбједности хране, уз прибављено мишљење Министарства здравља, у складу са посебним прописима. Посебни прописи, у смислу овог става, су Закон о акредитацији („Службени гласник БиХ“ број 19/01), који прописује шта је акредитација и на који начин се лабораторије у БиХ акредитују и Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број: 106/10), чијим одредбама је прецизније уређен начин овлашћивања лабораторија за испитивање хране. Поступак овлашћивања испитних лабораторија описан је у глави IV Правилника, од 16. до 19. члана, гдје се описује начин покретања прибављања овлаштења, набраја неопходна документација коју је неопходно доставити уз захтјев за прибављање овлаштења, гдје се између осталог тражи и доказ о акредитацији, затим начин утврђивања испуњености услова, издавање и трајање рјешења од три године и гдје је наведено да Министарство рјешењем утврђује испуњеност услова на основу мишљења трочлане комисије, коју чине два представника Министарства и један представник Министарства здравља. Овим Правилником једино предвиђено учешће Министарства здравља је учешће његовог представника у раду комисије. При формирању комисије за „Институт за воде“ д.о.о. Бијељина Министарство је, како је уобичајено, тражило од Министарства здравља да именује представника који ће учествовати у раду комисије и изради Мишљења комисије. Ова пракса два министарства се стално примјењује у овлашћивању лабораторија за храну. Дакле, „Мишљење“ Министарства здравља као посебан акт се посебно не прибавља, јер је позитивно Мишљење комисије за утврђивање испуњености услова за лабораторије за храну, чији је један члан представник Министарства здравља, уједно и сагласност Министарства здравља на издавање рјешења о овлашћивању лабораторије за храну. Мишљење комисије је коначни акт на основу којег министар доноси Рјешење о овлашћивање за лабораторије за храну.

У конкретном случају, овом Министарству се, на основу члана 16. Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број: 106/10), дана 07. јуна 2013. године, Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина,  обратило са Захтјевом за овлашћивање лабораторија за испитивање хране који ради у саставу овог друштва. Том приликом доставило је Министарству сву потребну документацију у сврху доказивања регистрације дјелатности и акредитације метода захтјеваног обима испитивања хране. Поступајући по члану 17. наведеног Правилника, који описује начин провјере испуњености услова за рад лабораторије, Министарство је у сарадњи са Министарством здравља именовало комисију и одредило послове комисије. На основу члана 18. истог Правилника трошкове комисије и издавања Рјешења у цјелости је измирио подносилац Захтјева. Дана 22. августа 2013. године, комисија министарства именована Рјешењем број 12.01-6581-1/13 од 08.08.2013. године, у саставу Дарко Деспотовић ДВМ спец. предсједник комисије и Зоран Бркић ДВМ члан комисије, као представници Министарства и Здравка Адамовић дипл. инж. технологије члан комисије, као представник Министарства здравља, обишли су лабораторије Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина на адреси Улица Милоша Обилића број 51, Бијељина. Поступајући по одредбама наведеног Правилника који описује начин провјере услова за овлашћивање за рад лабораторија који спроводе анализе хране, по питању испуњености законских услова и услова у погледу просторија, уређаја, опреме, стручне оспособљености запосленог стручног кадра и организације рада, комисија је установила да је ова лабораторија акредитована за вршење основних и специјализованих анализа воде за пиће и то физичко-хемијских и микробиолошких, да је организовало потребну доказиву сљедивост у лабораторијском раду, да испуњава техничке стандарде потребне за одржавање потребног нивоа Добре лабораторијске праксе, те да је опремљена и кадровски оспособљена за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа воде за пиће, али да тренутно кадровски и технолошки не испуњава услове за микробиолошку лабораторију биолошке безбједности нивоа 2, којег нивоа треба да буде лабораторија у којој се врше претраге узорака хране. Комисија је министарству предложила да се изда овлаштење за спровођење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа воде за пиће за методе по спецификацији који је дат као Прилог Мишљења, а директора Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина упутила да изврши технолошке измјене у микробиолошкој лабораторији да може задовољити биолошку безбедност за лабораторију нивоа 2 и да упосли специјалисту, магистра, или доктора из области микробиологије намирница након чега може да се обрати министарству за допуну Рјешења према важећем акредитованом обиму испитивања.

На основу ових утврђених чињеница, уз наведене констатације, донесено је Рјешење о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа воде за пиће испитне лабораторије за Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина, број: 12.01-6581-3/13 од 12.09.2013. године.

У складу са претходним упутама комисије и на основу Обавијештења Министарства број 12.01-335-1169/14 о ревизији рјешења лабораторија за храну Д.о.о. „Институт за воде“ се 05.11.2014. године обратило Министарству Захтјевом за допуну Рјешења при чему је доставило доказе да је запослило специјалисту микробиолога и извршило технолошке измјене у лабораторији за микробиологију хране. Активност ревизије рјешења лабораторија за храну је накнадно одгођена до доношења Закона о измјенама закона о храни, који је у скупштинској процедури и чије доношење се очекује. Како је Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина доставило захтјевану документацију и доказе о акредитацији лабораторије, запосленима, уређајима и опреми, као и тлоцрт лабораторије са ситуационим планом, те списак метода и анализа за које тражи допуну рјешења, поступајући по одредбама Правилника о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија, на основу нових утврђених чињеница, те преходног Мишљења комисије Министарства, донесено је Рјешење о допуни рјешења о испуњености услова за рад и овлашћењу за вршење основних и специјализованих физичко-хемијских анализа хране испитне лабораторије Д.о.о. „Институт за воде“ Бијељина број: 12.01-6581-4/13 дана 28.01.2015. године, односно проширено је претходно Рјешење са акредитованим микробиолошким испитивањима. Рјешење важи до истека Рјешења број: 12.01-6581-3/13 од 12.09.2013. године, или до суспензије акредитације.

Ово Рјешење потписала је помоћник министра Радмила Чојо у складу са својим законским овлаштењима.

На крају, сигурно је да постоје одређене неусклађености и недоречености у законској регулативи у области безбједности хране и заштите јавног здравља, па и у сегменту овлашћивања лабораторија. Управо зато је у процедури доношење Закона о измјенама и допунама Закона о храни, којим ће се јасније и доследније регулисати и питања везана за овлашћивање и рад  испитних лабораторија за храну, а тиме и за воду за пиће.   

 

                                                                                                           М И Н И С Т А Р

                                                                                                   проф. др Стево Мирјанић

21.04.2015
Сазив: 
9