Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Према одређеним сазнањима директор ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ из Теслића, Саво Малић, запослио је своју ћерку, Веру Малић, на мјесто библиотекара у наведеној школи иако је на том радном мјесту радила радница са рјешењем на неодређено радно вријеме. Радница која је радила у школској библиотеци је претходно прераспоређена на друго радно мјесто, како би ћерки именованог директора направила простор за запослење, а према последњим сазнањима директор Саво Малић је ту радницу, због одређених проблема око прерасподјеле радних мјеста, именовао за замјеника директора школе чиме је произвео технолошки вишак у активу професора хемије и стручних птредмета за угоститељску шкле. Вера Малић је на мјесто библиотекара претходно примљена без јавног конкурса, а накнадно је расписан конкурс према којем је именована једина добила максималан број бодова на тесту и на интервјуу чиме је без обзира на низак просјек током школовања била првопласирана, испред особе која је по струци професор српског језика и књижевности са просјеком оцјена изнад 9. Због проблема око запослења Вере Малић контролу законитости рада вршио је и просвјетни инспектор. Директор Саво Малић је недавно поднио оставку на мјесто директора,  након што је претходно запослио ћерку и чије запослење је упитно са аспекта законитости и моралности.

Тражимо да нам  доставите сљедеће информације и податке:

 • Записнике просвјетног инспектора о извршеним конктролама у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ у Теслићу од септембра до данас
 • Записнике Комисије која је проводила јавни конкурс за пријем библиотекара и ранг листу кандидата пријављених на конкурс за радно мјесто библиотекара у наведнеој школи
 • Записник са сједнице Школског одбора наведене школе на којој је Саво Малић разрјешен дужности директора
 • Записнике са сједница Школског одбора по разматраним жалбама на конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста библиотекара у наведеној школи
 • Записник са сједнице Школског одбора на којој је разматрана жалба бивше замјенице директора након што је разрјешена дужности
 • Да ли Министарство просвјете и културе сматра да је приликом запослења Вере Малић директор Саво Малић извршио злоупотребу службеног положаја и да ли сматрате могућим да је као директор школе утицао на Комисију за пријем радника на радно мјесто библиотекара својим положајем имајући у виду да су чланови Комисије запослени у школи, а да је на радно мјесто примљена његова ћерка, те уколико сматрате да постоји  могућност да је директор злоупотребио положај тражимо да нас обавјестите које мјере сте предузели по том питању
 • Да ли је могуће да Министарство просвјете и културе формира Комисију која ће утврдити чињенице у вези са запошљавањем Вере Малић, ћерке директора школе Саве Малића на мјесто библиотекара и о утврђеним чињеницама достави информацију како би разјаснили питање могућег непотизма у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ за вријеме мандата Саве Малића

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-109/15

Датум: 27.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС на трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, дана 21. априла 2015. године, поставио је сљедећа посланичка питања:

„ - Да ли Министарство просвјете и културе сматра да је приликом запослења Вере Малић,  директор Саво Малић извршио злоупотребу службеног положаја и да ли сматрате могућим да је као директор школе утицао на комисију за пријем радника на радно мјесто библиотекара својим положајем, имајући у виду да су чланови комисије запослени у школи, а да је на радно мјесто примљена његова ћерка, те уколико сматрате да постоји могућност да је директор злоупотребио положај, тражимо да нас обавијестите које мјере сте предузели по том питању?

- Да ли је могуће да Министарство просвјете и културе формира комисију која ће утврдити чињенице у вези са запошљавањем Вере Малић, ћерке директора школе Саве Малића, на мјесто библиотекара и о утврђеним чињеницама достави информацију, како би разјаснили питање могућег непотизма у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“, Теслић, за вријеме мандата Саве Малића?

Истим актом, напријед наведени клуб посланика затражио је и достављање сљедећих података:

 • Записнике просвјетног инспектора о извршеним контролама у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“, Теслић, од септембра до дана писања овог акта,
 • Записнике Комисије која је проводила Јавни конкурс за пријем библиотекара и ранг листу кандидата пријављених на Конкурс за радно мјесто библиотекара у наведеној школи,
 • Записник са сједнице Школског одбора ЈУ СШЦ „Јован Дучић“, Теслић, на којој је Саво Малић разријешен дужности директора,
 • Записнике са сједница Школског одбора по разматраним жалбама на конкурс за попуњавање  упражњеног радног мјеста библиотекара у наведеној школи,
 • Записнике са сједнице Школског одбора  на којој је разматрана жалба бивше замјенице директора након што је разријешена дужности.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Према члану 76. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), директор јавне школе прима наставника, односно стручног сарадника на приједлог комисије за избор. Ставом (6) наведеног члана, прописано је да комисију за избор именује школски одбор. Кандидат који је незадовољан одлуком о избору има право да поднесе приговор школском одбору, у року од осам дана од дана пријема обавјештења, а одлука школског одбора је коначна и против исте није дозвољена жалба, али се може покренути радни спор пред надлежним судом.

Школе врше пријем наставника, стручних сарадника, секретара и рачуновођа на основу критеријума и према процедури која је утврђена законом и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14).

Измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, из 2014. године, које се односе на члан 76. на захтјев средњих школа, директорима  је остављена могућност да у изузетним случајевима одсуства наставника и стручних сарадника због болести и другог оправданог одсуства, када обављање послова не трпи одгађање, без расписивања јавног конкурса могу закључити уговор о раду на одређено вријеме са наставником који испуњава услове у погледу стручне спреме, у складу са правилником којим се дефинише врста и степен стручне спреме, најдуже до 60 дана, уколико у тој школи нема наставника са непуном нормом часова, који испуњава прописане услове.

Чланом 99. Закона о средњем образовању и васпитању, прописани су послови директора средње школе, гдје је између осталог прописано и да, директор обезбјеђује заштиту права наставника и осталих радника, заштиту здравља наставника и осталих радника, обезбјеђује намјенско трошење средстава у школи, прима у радни однос наставнике, стручне сараднике и остале раднике и др. Чланом 101. наведеног закона, дефинисано је да ће школски одбор школе разријeшити дужности директора школе, прије истека мандата, ако: утврди да директор не извршава своје обавезе, ако је директор школе одговоран за прекршај из овог закона, привредни преступ или је починио кривично дјело у вршењу дужности, надлежни орган утврди да директор располаже средствима школе на незаконит начин, директор предлагањем незаконитих одлука омета рад органа управљања и запослених, врши пријем радника супротно закону, или учини тежу повреду радних обавеза утврђених за наставника, као што су злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за школу, те наношење штете  трећим лицима коју је школа дужна да надокнади.

У конкретном случају на који се односи упит указујемо на  сљедеће чињенице:

Директор школе је  донио рјешење, број:1643/2014 од 25.11.2014. године, којим се Хедија Аличехајић распоређује на радно мјесто координатор практичне наставе  на пуно радно вријеме, почев од 01.12.2014. године, при томе образлажући да је именована  од 2005/06. до школске 2010/11 године  допуњена  норму као координатор практичне наставе, 12 часова.

Наиме, Хедија Аличехајић је у  школи засновала радни однос 14.10.1981. године, на радном мјесту професор руског језика и књижевности, пуна норма, затим је школске 2005/06. године дошло до смањења норме из предмета Руски језик, те је  именованој допуњена  норма, тако што је распоређена као координатор практичне наставе, све до школске 2010/11. Школа је именовану, дана 07.10.2010. године, распоредила на радно мјесто  библиотекара и са истом закључила уговор о раду број:1619/2010.

Наведеним распоредом  радно мјесто библиотекара је остало упражњено, те је директор 01.10.2014. године закључио радни однос на одређено вријемр до 60 дана са Вером  Малић, а затим је расписан конкурс за пријем приправника на одређено вријеме до 31.12.2015. године. Именована је примљена по конкурсу.

Након извршене инспекцијске контроле  у Средњошколском центру ''Јован Дучић'' Теслић, заступаном по одговорном лицу Сави Малићу, директору, просвјетни инспектор је донио рјешење Републичког просвјетног инспектора број: 24.120/616-239-105-3/14 од 12.01.2015. године, којим је налoжено директору школе да поништи рјешење о 40-часовној радној недељи, број:1643/2014 од 25.11.2014. године за Хедију Аличехајић, професора руског језика, којим се распоређује на радно мјесто координатора практичне наставе. На наведено рјешење школа је уложила жалбу, која је рјешењем Министарства одбијена, као неоснована.

Директор школе је поступио по рјешењу инспектора и Хедију Аличехајић распоредио на радно мјесто помоћника директора, а затим је на сједници Школског одбора, одржаној дана 06.04.2015. године, на лични захтјев разрјешен дужности директора школе.

С обзиром да је директор школе поступио у складу са Рјешењем просвјетног инспектора, те да је исти разрјешен дужности директора школе, ово Министарство није вршило ванредни надзор над радом школе.

      

                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                              Др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9