Клуб посланика СДС-СРС РС Републичком педагошком заводу, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 28. јануара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Према нашим сазнањима, у ЈУ Средњошколски центар ''Јован Дучић'' у Теслићу се у првом полугодишту ове школске године изводила неверификована настава из сљедећих предмета: биологија, хемија, физика и практична настава у четверогодишњим разредима. Без обзира на неверификованост предметних професора, ученицима су закључене оцјене из ових предмета, према упутству директора Школе. Тражимо да извршите контролу закључених оцјена из наведених предмета у свим одјељењима (није нам познато тачно у којим одјељењима је била неверификована настава, али нам је познато из којих предмета) и утврдите да ли је закључивање оцјена на крају првог полугодишта урађено у складу са законом за наведене предмете, и уколико није, ко је одговоран и које мјере према одговорним предузима Педагошки завод и надлежно Министарство.

ОДГОВОР:

Број: 07/2.01/032-614-67/16

Датум: 18.02.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставаља се

                     (веза допис број: 02/2-2379-6/16 од 28.01.2016. године)

Генерални секретар Народне скупштине Републике Српске се обратио Републичком педагошком заводу дописом број: 02/2-2379-6/16 од 28.01.2016. године, у коме тражи одговор на постављено посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС Републике Српске.

Посланичко питање се односи на организацију наставе и закључивање оцјена у Средњој школи ''Јован Дучић'' у Теслићу.

Поступајући у складу са наводима из поднеска инспектори-просвјетни савјетници Републичког педагошког завода су 09.02.2016. године извршили увид у Средњошколском центру ''Јован Дучић'' Теслић и утврдили сљедеће:

  1. Стручна заступљеност наставе

У допису је наведено да је нестручно заступљена настава из наставних предмета: биологија, физика, хемија и практична настава.

На основу увида у Годишњи програм рада школе за школску 2015/16 годину, персоналне досијее и рјешења о 40-часовној радној недјељи наставника који реализују, или су реализовали, наставу из наведених предмета у школској 2015/16 години, утврђено је сљедеће:

Настава биологије

У првом полугодишту наставу биологије су реализовала два верификована и два неверификована наставника.

Од почетка школске 2015/16. године до 04.11.2015. године све часове редовне наставе биологије (30 часова) су реализовала два верификована наставника.

По одласку једне наставнице на породиљско одсуство, у периоду од 04.11. до 16.12.2015. године, 8 часова наставе биологије је реализовао дипломирани инжењер прехрамбене технологије. Дотичном наставнику престаје радни однос 16.12.2015. године (Споразум о престанку радног односа, број: 1831/15).

Од 18.12.2015. године, 8 часова наставе биологије је реализовао апсолвент Природно-математичког факултета у Бањалуци, одсјек з абиологију. Са дотичним натсавником склопљен је Уговор о раду на одређено вријеме, до окончања конкурсне процедуре по расписаном јавном конкурсу за пријем радника, а најкасније до 15.02.2016. године (Уговор број: 1876/15 од 25.12.2015. године). Овом наставнику је престао радни однос 24.01.2016. године (Рјешење о престанку уговора о раду број: 107/16 од 29.01.2016. године).

У складу са горе наведеним евидентно је да је 8 часова наставе биологије, коју су реализовала два неверификована наставника у периоду од 04.11. до 31.12.2015. године, нестручно заступљена. Преостала 22 часа биологије у првом полугодишту су стручно заступљена, наставу је реализовао верификовани наставник.

Од почетка другог полугодишта школске 2015/16. године, свих 30 часова наставе биологије је стручно заступљено.

Настава физике

У првом полугодишту наставу физике су реализовала два верификована и два неверификована наставника.

Од почетка школске 2015/16. године до 28.09.2015. године, све часове редовне наставе физике (31 час) су реализовала два верификована наставника. Један наставник, професор физике и електротехнике, је реализовао 27 часова наставе физике (Рјешење о 40-часовној радној недјељи, број: 1377-21/15 од 28.09.2015. године) у периоду од 01.09.2015. године до одласка у пензију (30.09.2015. године). Други наставник, професор физике са техничким образовањем је ангажован на радном мјесту наставника физике (4 часа недјељно), у периоду од 01.09.2015. године до 30.6.2016. године (Уговор о допунском раду број: 106/16 од 15.09.2015. године и Рјешење о 40-часовној радној недјељи број: 1377-60/15).

У периоду од 06.10. до 31.12.2015. године, 27 часова наставе физике је било нестручно заступљено. Наставу су реализовала два неверификована наставника. Један наставник, дипломирани инжењер саобраћаја, Уговором о раду на неодређено вријеме број: 1507/15 од 09.10.2015. године је распоређен на послове наставника физике (15 часова недјељно) у периоду од 06.10.2015. године до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године.

Овом наставнику је прекинут радни однос 24.01.2016. године (Споразум о престанку радног односа број: 1905/15 од 30.12.2015. године). Са истим наставником је поново заснован радни однос 25.01.2016. године (нови Уговор о раду на одређено вријеме број: 104/16 од 29.01.2016. године) на 17 часова (Рјешење о четрдесетчасовној радној недјељи број: 115/16 од 01.02.2016. године).

Други наставник, такође дипломирани инжењер саобраћаја, 06.10.2015. године је примљен на радно мјесто наставника физике на 12 часова недјељно (Рјешење о четрдесетчасовној радној недјељи број: 1377-62/15 од 28.09.2015. године), на одређено вријеме, до краја наставне године, односно до 30.06.2016. године (Уговор о раду број: 1506/15 од 09.10.2015. године). Међутим, овом наставнику је прекинут радни однос Споразумом о престанку радног односа (број: 1904/15 од 30.12.2015. године).

У другом полугодишту 4 часа наставе физике и даље изводи верификовани наставник, а 27 часова изводе два неверификована наставника. Као и у првом полугодишту, 17 часова наставе физике и даље реализује исти наставник који је неверификован. Осталих 10 часова, од 25.01.2016. године до краја школске године, реализује други наставник, дипломирани професор математике и физике (180 ECTS бодова), који је стекао академско звање на Педагошком факултету Европског универзитета у Брчко Дистрикту 2015. године (Уговор о раду на одређено вријеме број: 105/16 од 29.01.2016. године и Рјешење о четрдесетчасовној радној недјељи број: 114/16 од 01.02.2016. године).

У складу са горе наведеним евидентно је да у првом полугодишту у периоду од 06.10. до 31.12.2015. године, 27 часова наставе физике је било нестручно заступљено. У другом полугодишту, од 25.01.2016. године, такође 27 часова наставе физике је нестручно заступљено, а 4 часа је стручно заступљено (као и у првом полугодишту) и реализује их исти наставник који је верификован.

Настава хемије

Наставу хемије реализују два верификована наставника који су у Средњошколском центру ''Јован Дучић'' запослени на неодређено радно вријеме.

Један наставник, професор хемије, је стекла звање на Природно-математичком факултету у Сарајеву 1978. године. Стручни испит за самостални васпитно-образовни рад је положила 1979. године. Према Рјешењу о четрдесетчасовној радној недјељи (број: 1377-41/15 од 28.09.2015. године) распоређена је на радно мјесто наставника хемије (20 часова недјељно).

И други наставник има звање професор хемије, које је стекао на Природно-математичком фауктету у Баљалуци 2006. године. Стручни испит за самостални васпитно-образовни рад је положио 2008. године. Према Рјешењу о четрдесетчасовној радној недјељи (број: 1377-42/15 од 28.09.2015. године) распоређена је на радно мјесто наставника хемије (10 часова недјељно).

У складу са наведеним евидентно је да цјелокупну наставу хемије реализују два верификована наставника, што значи да су сви часови наставе хемије стручно заступљени.

Практична настава

Практична настава је за један број ученика организована у школи а за један број ученика код послодаваца. Практичну наставу за економске техничаре, трговачке техничаре и текстилне техничаре реализују наставници одговарајуће стручне спреме. Практичну наставу за кулинарске техничаре у првом разреду реализује наставник који има 22 године радног стажа у школи у струци угоститељство и туризам. Рјешењем о заснивању радног односа на неодређено вријеме, број 301/96 од 24.04.1996. године, наставник је распоређен на послове професора предмета познавање робе за област туризам и угоститељство, а Уговором о раду на неодређено радно вријеме број 1393/2001 од 29.10.2001. године, наставник је распоређен на послове професора стручно теоријске наставе. Практичну наставу за угоститељство-кулинарског техничара (модули за конобарску праксу) реализује наставник који има 22 године радног стажа у струци угоститељство и туризам. Рјешењем о заснивању радног односа на неодређено вријеме, број 301/96 од 24.04.1996. године, наставник је распоређен на послове наставника услуживања са практичном наставом угоститељске струке, а Уговором о раду на неодређено радно вријеме број: 1393/2001 од 29.10.2001. године, наставник је распоређен на послове професора стручно теоријске наставе угоститељства.

Реализацију практичне наставе код послодавца прати и координира координатор практичне наставе. Са послодавцима су потписани уговори у којима су наведене обавезе послодаваца и школе. Координатор практичне наставе је ангажован у складу са чланом 5. став д) Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (''Службени гласник Републике Српске'' број 29/12, 80/14 и 83/15).

Приликом утврђивања стручне заступљености наставе у Средњошколском центру ''Јован Дучић'' Теслић, Републички педагошки завод се није бавио питањима из радних односа јер то није у његовој надлежности.

       2) Закључивање оцјена

Члан 58. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) дефинише да се успјех редовних ученика прати и оцјењује током наставе. Став 4. дефинише да закључну оцјену за сваки предмет наставник предлаже јавно у одјељењу на крају полугодишта и школске године, на основу праћења и оцјењивања током полугодишта, односно школске године. Став 7. дефинише да закључне оцјене из предмета, на приједлог предметних наставника, утврђује одјељењско вијеће, а верификује наставничко вијеће. Члан 18. став 3. Правилника о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи (''Службени гласник Републике Српске'' број 73/13) дефинише да ''Закључну оцјену за сваки наставни предмет на крају полугодишта и на крају школске године предлаже наставник који је изводио наставу''.

Увидом у дјељенске књиге за школску 2015/16. годину, а у складу са горе наведеним, утврђено је да су оцјене из биологије, физике, хемије и практичне наставе уредно евидентиране у предвиђене рубрике и да су оцјене на крају првог полугодишта школске 2015/16. године закључене у складу са  Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи. То је утврђено на основу у увида у записнике одјељенских вијећа у којима је евидентирано да су одјељењска вијећа, на приједлог предметних настаника, утврдила предложене закључне оцјене у складу са важећим Законом и Правилником.

Наставничко вијеће је на сједници која је одржана 05.01.2016. године верификовало све оцјене које су утврђене од стране одјељењских вијећа за прво полугодиште школске 2015/16. године у Средњошколском центру ''Јован Дучић'' Теслић.

У вези са нестручно заступљеном наставом треба имати у виду и сљедеће законске одредбе:

Члан 63. став 2. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) дефинише да разредни испит полаже ''редован ученик из предмета из којих није организована настава најмање једну трећину укупног годишњег фонда часова наставе, као и из предмета чију наставу изводи неверификовано лице''.

Члан 40. став 1. Правилника о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи дефинише да ''Разредни испит полаже ученик у складу са одредбама Закона''. Члан 41. став 1. истог Правилника дефинише да разредни испит из члана 40. став 1. се полаже у јунском и августовском року. У складу са наведеним, руководство школе ће организовати полагање разредних испита за ученика из предмета за које није организована верификована настава, у јунском и августовском року школске 2016/16. године.

С поштовањем,

 

                                                                  Директор

                                                            Др Предраг Дамјановић

Достављено:

  1. наслову
  2. а/а

 

 

28.01.2016

Име посланика:

Сазив: 
9