Народни посланик Адам Шукало Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група НС поставио је 31. августа 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Да ли вам је познат случај просвјетног радника Бобана Оџића из Новог Града и шта је ресорно Министарство подузело по питању отклањања противзаконитости у случају пријема радника у основној школи Вук Караџић у Новом Граду, а у вези са конкурсом за наставника техничког  од 13.08.2014.године?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-114/15

Дана: 11.09.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Aдaм Шукaлo измeђу сjeдницa Народне скупштине Републике Српске, дана 31. aвгустa 2015. године, поставио је сљедеће питање:

Дa ли вaм je пoзнaт случaj прoсвjeтнoг рaдникa Бoбaнa Oџићa из Нoвoг Грaдa и штa je рeсoрнo Mинистaрствo пoдузeлo пo питaњу oтклaњaњa прoтивзaкoнитoсти у случajу приjeмa рaдникa у Oснoвнoj шкoли ,,Вук Кaрaџић“, Нoви Грaд, a у вeзи сa кoнкурсoм зa нaстaвникa тeхничкoг oд 13.08.2014. гoдинe?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Основна школа  ''Вук Караџић'' Нови Град расписала је конкурс за пријем наставника техничког образовања – 17 часова, за  лице са искуством, који је објављен у дневним новинама Глас Српске, дана 13.08.2014. године и извршила пријем првог кандидата са листе.

Просвјетни инспектор је након извршеног инспекцијског прегледа, рјешењем број: 24.120/616-266-65-4/14 од 22.10.2014. године налoжио Основној школи ''Вук Караџић'' Нови Град, заступаној по одговорном лицу Миранди Балтић, директору, да отклони недостатке у конкурсу за пријем наставника техничког образовања и конкурсну процедуру проведе у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, са образложењем да је Комисија за бодовање кандидата  формирана прије расписивања конкурса, а Правилником је прописано да се Комисија формира послије расписивања конкурса.

На наведено рјешење школа је уложила жалбу.

Министарство просвјете и културе је дјелимично усвојило жалбу Основне школе ''Вук Караџић'' Нови Град,  а рјешење инспектора измјенило из разлога што именовање Комисије за избор  прије расписивања конкурса за пријем радника, како је наложено рјешењем просвјетног инспектора, није утицало на рјешавање у наведеној правној ствари.

Министарство просвјете и културе Републике Српске приликом разматрања списа предмета je утврдило да је конкурс расписан за пријем лица са искуством, а пријављени кандидати (Дијана Ђенић и Бобан Оџић) нису  добили бодове по основу радног стажа,  будући да уз пријаву  нису доставили доказ о радном стажу са високом стручном спремом, у погледу врсте стручне спреме,  за  наставника техничког образовања, те је рјешењем министра, број: 07.032/050-919/14 од 05.12.2014. године,   наложено Основној школи ''Вук Караџић'' Нови Град  да поново распише конкурс за радно мјесто наставника техничког образовања у складу са Законом о основном образовању и васпитању,  Законом о раду и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. 

Против наведеног  рјешења школа је поднијела тужбу Окружном суду у Бањалуци, на коју је ово Министарство доставило  одговор суду 02.03.2015. године, и поступак је у току.

Напомињемо да је чланом 261. Законом о општем управном поступку прописано да административно извршење спроводи орган који је о управној ствари рјешавао у првом степену, те имајући у виду да је Основној школи ''Вук Караџић'' Нови Град наложено да распише конкурс за радно мјесто наставника техничког образовања,  просвјетни инспектор врши контолу извршења рјешења у школи.

     

 

                                                                                                                          М И Н И С Т А Р   

                                                                                                                     Др Дане Малешевић

 

 

 

 

31.08.2015

Име посланика:

Сазив: 
9