Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               Да ли је тачно да је губитак Електропривреде РС у прошлој години износио 159 мил. КМ? Шта је разлог таквог пословања и да ли ће неко сносити одговорност?   

               За 2015. и период 01.01-01.10.2016. доставите нам детаљну аналитику свих насталих обавеза и набавки извршених из свих предузећа у систему Електропривреде.

               Доставите нам и биланс стања и успјеха за сва предузећа из система Електропривреде.
ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-394-9/16

Датум: 23.11.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Бранислав Бореновић (Клуб посланика НДП) на 14. сједници, одржаној 11., 12. и 13. октобра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Да ли је тачно да је губитак Електропривреде РС у прошлој години износио 159 мил. КМ? Шта је разлог таквог пословања и да ли ће неко сносити одговорност?

За 2015. и период 01.01-01.10.2016. доставите нам детаљну аналитику свих насталих обавеза и набавки извршених из свих предузећа у систему Електропривреде.

Доставите нам и биланс стања и успјеха за сва предузећа из система Електропривреде.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње (акт број 05.05/011-394-4/16 од 21.10.2016. године).

Добијени одговор, у вези пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ у 2015. години, података о набавкама и обавезама за 2015. годину и период од 01.01. до 01.10.2016. године, те биланса стања и успјеха зависних предузећа у саставу Холдинга, Вам достављамо у цијелости.

                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                             Петар Ђокић

ДОПИС МХ ЕП РС, ПРЕПИС

Број: 1.1/01-1643-2/16

Дана 10.11.2016. године

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Н/р господина министра Петра Ђокића

Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање народног посланика Бранислава Бореновића

Поштовани господине министре,

Вашим актом број: 05.05/011-394-5/16 од дана 21.10.2016. године затражили сте одговор на посланичко питање народног посланика господина Бранислава Бореновића постављено на 14. Сједници Народне скупштине Републике Српске дана 11., 12. и 13. октобра 2016. године, које гласи:

'' Да ли је тачно да је губитак Електропривреде РС у прошлој години износио 159 мил. КМ? Шта је разлог таквог пословања и да ли ће неко сносити одговорност?  За 2015. и период 01.01-01.10.2016. доставите нам детаљну аналитику свих насталих обавеза и набавки извршених из свих предузећа у систему Електропривреде. Доставите нам и биланс стања и успјеха за сва предузећа из система Електропривреде.''

С тим у вези дајемо сљедећи одговор:

  1. Мјешовити Холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње остварило је допбит у пословању за 2015. годину у износу од 2,05 мил. КМ. Као резултат тога, уплаћена је у буџет Владе РС (Акцијском фонду) дивиденда од 1,68 мил. КМ. Независни ревизор Deloitte је оцијенио финансијске извјештаје Матичног предузећа као истините и објективне по свим материјално значајним питањима и на исте дао позитивно мишљење.
  2. Консолидовани финансијски извјештаји Мјешовити Холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' су састављени у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској. Пословна 2015. година завршена је са губитком од 45,81 мил. КМ. Губитак у пословању је резултат објективних околности у погледу услова пословања у 2015. години, на које се у МХ ''ЕРС'' није могло, или се врло мало могло утицати, а то се односи на:
  • Директне штете од поплава су износиле преко 30 милиона КМ. Санација и набавка оштећених објеката, опреме и материјала значајно је повећала расходе у 2015. години у дистрибутивним предузећима на подручју које су захватиле посплаве 2014. године,
  • Као посљедица поплава формиран је Фонд солидарности, а као један од значајних извора пуњења Фонда уведене су додатне накнаде за кориштење природних ресурса, а обрачунавале се по KWh произведене електричне енергије. Само по том основу Електропривреда РС је уплатила у Фонд солидарности 19,97 милиона КМ у 2015. години, а да за ту накнаду, која сее обрачунавала по KWh, није увећала цијену електричне енергије, тако да се тај износ директно рефлектовао као губитак у пословању. Слична ситуација је и са посебним доприносом на лична примања, за који је Електропривреда само у 2015. години издвојила 4,23 милиона КМ, што се такође одразило на повећање губитака у пословању.
  • Регулаторна комисија за енергетику РС је из формалних разлога донијела Закључак о понављању тарифног поступка и одложила извршење рјешења о повећању цијене електричне енергије из јуна 2015. године, чиме је онемогућила Електропривреду РС да покрије дио расхода за које је Регулаторна комисија утврдила да су објективни и неопходни, а тичу се амортизације на новонабављена средства, обавезе које проистичу из еколошких стандарда за термоелектране, повећање трошкова откривке у Гацку, доставу рачуна путем поште и слично, а што се одразило на губитак у пословању.
  • Због донесених пресуда у корист предузећа (Шицо&Компани д.о.о. Бијељина, Терекс инжењеринг д.о.о. Бијељина и Колонијал д.о.о. Угљевик) за услуге које нису извршене, гдје се није очекивао негативан исход спорова за РиТЕ, а датирају из 2006. године, руководство РиТЕ Угљевик се опредијелило да резервише средства за све судске спорове, а што је утицало на повећање губитака у пословању.
  • МХ ''ЕРС'' је извршило обезврјеђивање потраживања од Банке Српске у износу од 5,51 милиона КМ, на дан 31. децембра 2015. године, а на основу достављене процјене ликвидационог управника.
  • Због лоше хидрологије, електране су имале подбачај плана производње, а што се тиче Хидроелектране на Требишњици, 2015. године је рађена, по први пут након 47 година рада, ревитализација једног од два агрегата у Дубровнику. Капитални ремонт је умјесто планираних 4 трајао 7,5 мјесеци. Како је ремонт у цјелости у надлежности Хрватске електропривреде, ЕРС на трајање ремонта није могла утицати.
  • Термоелектрана Гацко је имала значајан подбачај производње електричне енергије из разлога што је угаљ из повлатне зоне промјенљивог хемијског састава, па његово сагоријевање даје мање ефекте и праћено је другим тешкоћама око запрљања постројења и слично, што изазива застоје и тешкоће око чишћења постројења. Такође, експлоатација угља у Гацку, тренутно захтијева знатно већи степен откривке, што се све одразило на смањење обима производње уз повећане расходе и, свакако, утицало на резултат пословања.
  • Губитак су исказала сљедећа независна предузећа:

а) ЗП ''РиТЕ Гацко'' пословало је са губитком од 19,9 мил. КМ,

б) ЗП ''РиТЕ Угљевик'' пословало је са губитком од 18,24 мил. КМ, и

в) ЗП ''ХЕ на Дрини'' исказала је текући губитак од 5,7 мил. КМ.

Независни ревизор Deloitte је у ревизорском извјештају за 2015. годину дао мишљење са резервом за:

а) ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука,

б) ЗП ''Електро Бијељина'' а.д. Бијељина, и

в) ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале,

из разлога што ове дистрибуције имају висок ниво потраживања од купаца и што за дио потраживања, чија је старосна структура изнад годину дана, није извршена исправка вриједности, наводећи да није стекао увјерење да су сва та потраживања и наплатива. Он је навео да је по том основу требало повећати исправку вриједности за додатних 89 милиона КМ.

Познато је да Електропривреда има висок ниво потраживања за испоручену електричну енергију од купаца и да је старосна структура потраживања неповољна. Потраживања од купаца су и 2006. године износила 33о милиона КМ, од чега је значајан дио и тада био старији од годину дана и ревизор је свих претходних година за ова три дистрибутивна предузећа, а до 2015. године и за Електрохерцеговину, давао мишљење са резервом по истом основу, али није вршио квантификацију потраживања за која није стекао увјеравања да су наплатива. То је први пут учинио ове године. ЕРС чини све што је у оквирима могућности овог јавног предузећа да се наплате сва потраживања.

Због специфичности услуге испоруке електричне енергије постоје купци којима према општим условима није дозвољено искључити електричну енергију (здравствене установе, водовод и слично), иако су велики дужници.

Ефекти наплате путем суда су још увијек скромни и наплата дуга траје, што је неопходно промијенити у наредном периоду. За очекивати је да ће се у наредном периоду промијенити прописи у овој области који ће уобзирити специфичност испоруке електричне енергије и олакшати наплату, односно спријечити кориштење електричне енергије без плаћања.

Ревизор је, такође, скренуо пажњу на исказани приход по основу преузетих прикључака од потрошача у 2015. години у вриједности око 10 милиона КМ, не спорећи исправан обрачун вриједности прикључака, али је дао резерву на приказивање цјелокупног прихода у 2015. години, умјесто разграничења на вијек трајања, како налажу рачуноводствени стандарди.

Старосна структура потраживања и исправка вриједности потраживања је проблем са којим су суочене и друге електропривреде у Босни и Херцеговини, па и окружењу. То није ништа ново, само је ревизор, кквантификујући ова потраживања, додатно скренуо пажњу на проблем наплате потраживања за електричну енергију, који је перманентно присутан у послијератном периоду.

Податке о јавним набавкама извршеним у Матичном предузећу, почев од 01.01.2015. године до 01.10.2016. године, можете преузети на web страници ers.ba и на линку: http://navabke.ers.ba/sites/default/files/nabavke/osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora 11.10.2016.pdf.

               Исто тако, и податке о извршеним јавним набавкама у зависним предузећима у периоду 01.01.2015. године до 01.10.2016. године можете преузети са њихових web страница.

У вези захтјева народног посланика за доставу биланса стања и успјеха за сва предузећа из система Електропривреде, обавјештавамо Вас да су сви билански зависних предузећа, као и Матичног предузећа, објављени на сајту сваког предузећа и доступни су јавности.

С поштовањем,

                                                                                         В.Д. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

                                                                                                       Др Жељко Ковачевић

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

11.10.2016

Име посланика:

Сазив: 
9