Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

                Да ли је тачно да ветеринарска амбуланта ''Eko Vet'' из Кнежева, власник Казимир Ивић, не испуњава услове у погледу кадра и да врши несавјесно пружање ветеринарских услуга?

                Да ли је тачно да су, ова ветеринаска амбуланта и њен власник, више пута прекршили правила ветеринарске струке и праксе и да о томе постоје инспекцијски налази?

                Да ли је тачно да власник ове ветеринарске амбуланте:

  • Манипулише документацијом за обиљежавање животиња и издавање здравтствених увјерења;
  • Неблаговремено одрађује послове које му је Министарство повјерило додјелом епизоотиолошког терена, гдје власници трпе огромне финансијске губитке подстицаја и субвенција;
  • Жели да му се одобре послови из програма мјера које финансира Министарство, иако није поднио одговарајућу документацију у  законски предвиђеном року, јер није имао стручни кадар;
  • Скрива свој несавјестан рад у организацији удружења пољопривредника, који га при томе не подржавају.

ОДГОВОР:

Број: 12.05-011-148/17

Датум: 29.3.2018.  године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                         

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић (Клуб посланика ПДП) на двадесет трећој  сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 17. фебруара 2018. године, поставио је сљедеће посланичка питања:

 

Да ли је тачно да ветеринарска амбуланта „Еко Вет“ из Кнежева, власник Казимир Ивић, не испуњава услове у погледу кадра и да пружа несавјесно пружање ветеринарских услуга?

Да ли је тачно да су, ова ветеринарска амбуланта и њен власник, више пута прекршили правила ветеринарске струке и праксе и да о томе постоје инспекцијски налази?

Да ли је тачно да власник ове ветеринарске амбуланте:

-Манипулише документацијом за обиљежавање животиња и издавање здравствених увјерења;

-Неблаговремено одрађује послове које му је Министарство повјерило додјелом епизоотиолошког терена, гдје власници трпе огромне финансијске губитке подстицаја и субвенција;

-Жели да му се одобре послови из програма мјера које финансира Министарство, иако није поднио одговарајућу документацију у законски предвиђеном року, јер није имао стручни кадар;

-Скрива свој несавјестан рад у организацији удружења пољопривредника, који га при томе не подржавају.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске je на основу члана 34. Закона о ветеринарству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број:75/17) и члана 5. Правилника о условима и поступку додјеле овлашћења за спровођење програма мјера и уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација (Службени гласник Републике Српске број: 98/17) упутило позив за додијелу послова на епизотиолошкој јединици Кнежево.

Обавјештавамо Вас, да је Ветеринарска амбуланта „ЕКО - ВЕТ“, Рајка Дукића бб, Кнежево, обратила се овом министарству дана, 12.12.2017. године, са захтјевом број: 045/2017 за додијелу овлашћења за обављање послова из Програма мјера на територији општине Кнежево. Увидом у достављени захтјев утврђено је да иста има недостатке који спречавају поступање по њему јер није достављена прописана докуметација односно наведена ветеринарска организација није доставила важећу лиценцу издату од стране ветеринарске коморе Републике Српске за другог ветеринара. Наиме, чланом 6. став 1. тачка  Правилника о условима и поступку додјеле овлашћења за спровођење програма мјера и уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација („Службени гласник Републике Српске“, број 98/17), прописано је да ветеринарска организација уз захтјев доставља копије диплома и лиценци за докторе ветеринарске медицине. С обзриом на наведено у просторијама Министарства, директор ветеринарске амбуланте „ЕКО - ВЕТ“, Рајка Дукића бб, Кнежево, Казимир Ивић, је усмено упознат са недостацима и дат му је рок да се Захтјев комплетира, односно да се достави важећа лиценца за другог ветеринара.

Ветеринарска амбуланта „ЕКО - ВЕТ“, Рајка Дукића бб, Кнежево, доставила је дана 29.01.2018. године, допуну документације. Прегледом допуне документације, констатовано је да достављена лиценца за другог запосленог доктора ветеринарске медицине Алена Пашића, није издата од стране ветеринарске коморе Републике Српске, него од стране Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, што је у супротности са чланом 26. став 2. Закона о ветеринарству у Републици Српској.

Чланом 56. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, орган који је примио такав поднесак учиниће све што треба да се недостаци отклоне и одредиће подносиоцу рок у коме је дужан да то учини. Ако подносилац не отклони недостатке у одређеном року, па се услијед тога не може по поднеску поступати, орган ће закључком одбацити такав поднесак као неуредан.

 

С обзиром да подносилац захтјева није отклонио  недостатке у  остављеном року њихов захтјев је министарство одбило Закључком број:12.05-335-1841/17, од 22.3.2018., тако да ветеринарска амбуланта „ЕКО - ВЕТ“, Рајка Дукића бб, Кнежево, неће обављати послове из Програма мјера здравствене заштите животиња.  

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    М И Н И С Т А Р                                                                                                         

                                                                                                                             Проф. др Стево Мирјанић

                                                                                                                              

 

 

27.02.2018
Сазив: 
9