Народни посланик Бранислав Бореновић Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: О-537/2018-2

Датум: 05.02.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Генерални секретар

н/р Др Марко Аћић

Вука Караџића 2

78000 Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање-доставља се

Поштовани,

У вези са Вашим актом број: 02/2-08-55/18 од 30.01.2018. године, достављамо Вам табелу са прегледом неизмирених обавеза Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2017. годину (у даљем тексту Фонд ПИО РС) као одговор на посланичко питање народног посланика Бранислава Бореновића.

Неизмирене обавезе Фонда ПИО РС за 2017. годину, по економској класификацији.:

222100

Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнада плате

1.066.971

1.066.971

0

 

222200

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи

64.993

64.993

0

 

223100

Обавезе према добављачима у земљи и иностранству

1.536.921

898.428

638.493

Неизмирени дио обавеза за новембар и децембар 2017. година-рок плаћања до 60 дана

223100

Обавезе  за здравствено осигурање пензионера

1.664.047

828.886

835.161

Неизмирене обавезе за децембар 2017. године

225400

Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања (ПЕНЗИЈЕ)

85.331.459

84.292.263

1.039.196

Враћене пензије у 2017. години које нису исплаћене (смрт корисника, угашен рачун, промјена адресе становања и сл.)

229000

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (погрешне уплате-записник Пореске управе о поравнању)

493.827

350.052

143.775

Неизмирене обавезе по записнику за четврти квартал 2017. године

 

С поштовањем,

Помоћник директора                                                                                                          ДИРЕКТОР

Зоран Јовић, дипл.ек.                                                                                                      Др Младен Милић

(ПОТПИС И ПЕЧАТ)                                                                                                           (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9