Народни посланик Владо Глигорић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Владо Глигорић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Да ли су инвеститори у поступку прибављања грађевинске дозволе дужни плаћати допринос  од 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова у складу са Законом о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности, с обзиром да инвеститори сматрају да је рок за плаћње по основу поменутог Закона истекао и да се у поступку издавања грађевинске дозволе неосновано тражи плаћање ове накнаде?

Према Закону о финансирању  послова премјера и катастра и успостављања катастра непокретности, ''Службени гласник Републике Српске'' број 20/07 и 92/09, инвеститори грађевинских објеката уплаћују доприносе од 0,3% предрачунске  вриједности.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-381/17

Датум: 31.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Владо Глигорић, Клуб посланика СНСД - Милорад Додик, на 20. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној од 18. јула 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Да ли су инвеститори у поступку прибављања грађевинске дозволе дужни плаћати допринос од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова у складу са Законом о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности, с обзиром да инвеститори сматрају да је рок за плаћање по основу поменутог закона истекао и да се у поступку издавања грађевинске дозволе неосновано тражи плаћање ове накнаде?

Према Закону о финасирању послова премјера и успостављања катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/07 и 92/09) инвеститори грађевинских објеката уплаћују допринос од 0,3% од предрачунске вриједности.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

               Одредбом члана 1. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/07 и 92/09) прописано је да се тим законом уређују извори и начин осигурања средстава потребних за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности из Програма послова премјера и успостављања катастра непокретности, за период од пет година (у даљем тексту: Програм).

               Одредбама члана 2. став 1. тачка в) прописано је да се за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности из Програма осигуравају средства из доприноса од инвестиција за грађевинске објекте, а чланом 5. прописана је обавеза инвеститора грађевинских објеката да уплаћују допринос од 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова за финансирање послова из Програма, те да се инвеститору неће издати одобрење за грађење док не поднесе доказ  да је уплатио тај допринос.

Из члана 1. произилази да се наведеним законом уређују извори и начин осигурања средстава потребних за финансирање конретног програма послова премјера и успостављања катастра непокретности, што значи да се и допринос од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова наплаћује за финансирање конкретног програма. На то упућује и чињеница да је и раније Законом о финансирању послова премјера и успостављања катастра некретнина и рјешавања имовинско-правних односа који су у функцији успостављања катастра некретнина за период од 1997. до 2006. године било уређено обезбјеђење средстава за финансирање тог програма и да је тај закон престао да важи протеком периода на који се односи.

               Међутим, мишљење Републичке управе за геодестке и имовинско-правне послове је да инвеститори грађевинских објеката и даље имају обавезу плаћања доприноса за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова, из разлога што је Народна скупштина РС донијела Програм послова премјера и успостављања катастра непокретности за период од 2016. до 2020. године, те да се реализација тог програма финансира по основу Закона о финасирању послова премјера и успостављања катастра непокретности.

Због напријед наведеног, ово министарство нашло се у недоумици да ли инвеститори грађевинских објеката и даље имају обавезу уплате доприноса од 0,3% за финасирање послова из Програма послова премјера и успостављања катастра непокретности, односно да ли обавеза плаћања доприноса може бити уведена на неодређено вријеме, те је ово министарство покренуло иницијативу за давање аутентичног тумачења члана 1. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности.

С поштовањем,

                                                                                                                                          Mинистар

                                                                                                                                      Сребренка Голић

18.07.2017
Сазив: 
9