Народни посланик Горан Јеринић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Горан Јеринић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ја ћу своје питање упутити Министарству за локалну самоуправу, а тиче се подјеле имовине између Општине Станари и Града Добој.

               На овом питању се ради  већ више од двије године, међутим није се помјерило  од самог почетка због различитог приступа овом питању. Наиме, представници Града Добоја сматрају да је предмет подјеле имовине која се налази на територији Општине Станари и обавезе које терете ту имовину, мисли се на кредитна задужења, док став Општине Станари да у имовинску масу улази цјелокупна имовина Града Добој евидентирана у пословним књигама на дан 31.12.2014. године. Пошто се ради о јако сложеном питању моје питање је, молим министра да одговори:

Има ли могућности  Вашег посредовања у овом поступку,  било у закључивању споразума или у дефинисању арбитражног питања, пошто арбитражно питање мора бити потпуно јасно дефинисано?

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-69/17

Датум: 20.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Горан Јеринић, Клуб посланика СНСД-Молорад Додик поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 7. фебруара 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Ја ћу своје питање упутити Министарству за локалну самоуправу, а тиче се подјеле имовине између Општине Станари и Града Добој.

На овом питању се ради већ више од двије године, међутим није се помјерило од самог почетка због различитог приступа овом питању. Наиме, представници Града Добоја сматрају да је предмет подјеле имовине која се налази на територији Општине Станари и обавезе које терете ту имовину, мисли се на кредитна задужења, док став Општине Станари да у имовинску масу улази цјелокупна имовина Града Добој евидентирана у пословним књигама на дан 31.12.2014. године. Пошто се ради о јако сложеном питању моје питање је, молим министра да одговори:

Има ли могућности Вашег посредовања у овом поступку, било у закључивању споразума или у дефинисању арбитражног питања, пошто арбитражно питање мора бити потпуно јасно дефинисано“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Законом о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15), између осталог, прописан је начин подјеле заједничке имовине посредством арбитраже.

Чланом 19. Закона прописано је да се имовина општине која се подјелила у двије или више нових општина или се њен дио припојио сусједној општини дијели споразумно.

Чланом 20. ст. 1. и 2. Закона, регулисано је да, уколико се не постигне споразум о подјели имовине, општине се могу споразумјети да рјешавање спора о подјели заједничке имовине повјере арбитражи, а да се арбитража формира од једнаког броја представника страна у спору, представника Владе Републике Српске  и једног члана из реда стручњака из области имовинског права, који је истовремено предсједник арбитраже.

Чланом 21. ст. 1. и 2. Закона прописано је да споразумом о изношењу спора пред арбитаржом, стране у спору одређују питање које је предмет арбитраже и да арбитража може одлучити само о питању које су пред њом изнијеле стране у спору.

Чланом 22. Закона прописано је да је одлука арбитарже коначна и да има снагу судског поравнања.

Имајући у виду горе наведено, потребно је да, у конкретном случају,  Град Добој и Општина Станари поступе у складу са одредбама Закона, односно да закључе Споразум о изношењу спора пред арбитражом којим ће јасно опредијелити и дефинисати питање које ће бити предмет арбитраже.

Такође, Министарство је актом број: 10.03-014-1/17 од 13. фебруара 2017. године обавјестило Град Добој и Општину Станари о радњама које је потребно предузети, како би се испуниле законске претпоставке за формирање арбитраже.

 

 

                                                                                                                                  М И Н И С Т А Р                                                                                                                          

                                                                                                                                    Лејла Решић

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9