Народни посланик Давор Шешић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној  8. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

           У јавности се појавила информација да је Министарство просвјете и културе одобрило упис додатног одјељења у Медицинску школу у Бањој Луци, и да су у ово одјељење уписани ученици који нису полагали пријемни испит у ову школу, као и ученици који су били ниже рангирани након полагања пријемног испита. Тражимо информацију на основу којих критеријума је Министарство одобрило упис ученика у додатно одјељење Медицинске школе, а који нису полагали пријемни испит и ученика који су били ниско рангирани на пријемном испиту, колико је ових ученика уписано и зашто је Министарство дозволило упис ових ученика.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011 - 265/15

Датум:  21.09.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић на 5. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 08. септембра  2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„У јавности се појавила информација да је Министарство просвјете и културе одобрило упис додатног одјељења у Медицинску школу у Бањој Луци, и да су у ово одјељење уписани ученици који нису полагали пријемни испит у ову школу, као и ученици који су били ниже рангирани, након полагања пријемног испита. Тражимо информацију након којих критеријума је Министарство одобрило упис ученика у додатно одјељење, Медицинске школе, а који нису полагали пријемни испит и ученика који су били ниско рангирани на пријемном испиту, колико је ових ученика уписано и зашто је Министарство дозволило упис ових ученика?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

На основу члана 45. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и чланова 1. и 14. Правилника о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09 и 37/10), Министарство просвјете и културе расписује Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске, за сваку школску годину. Конкурс за упис ученика садржи назив струкa, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања, обавезу објављивања ранг листе са бројем бодова по свим елементима бодовања и податке по струкама о броју незапослених радника и њиховом запошљавању у претходној години. Средње школе су обавезне да објаве текст конкурса на огласној табли школе. Наведени Јавни конкурс садржи, поред услова за упис, мјерила и начин избора кандидата, вредновање  успјеха, предмете из осмог  и деветог разреда основне школе који  се посебно бодују за упис, редосљед  кандидата,  објављивање   резултата  конкурса и потребне документе за упис. Положен посебан испит је само услов за упис ученика у први разред умјетничке школе.

Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбјеђује Министарство просвјете и културе.

Према Правилнику о плану уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској за школску 2015/16. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 32/15 и 36/15), Медицинској школи у Бањој Луци одобрен је упис 8 одјељења по 28 ученика, или 224 ученика и то у 5 одјељења занимања медицински техничар, и по једно одјељење за занимања акушерско-гинеколошки техничар, лабораторијско-санитарни техничар и фармацеутски техничар. За упис у Медицинску школу пријавило се 389 одличних ученика, који су имали преко 60 бодова.

Министарству просвјете и културе обратила се Медицинска школа, Бања Лука захтјевом, број 569/15 од 25.06.2015. године, којим су затражили сагласност за промјену плана уписа ученика у смислу повећања броја ученика и то по два ученика у свако од осам одјељења. На основу анализе достављених  података, а имајући у виду да се пријавио већи број кандидата од броја који је предвиђен планом уписа ученика у први разред средњих школа, у складу са чланом 8. Правилника о плану уписа ученика у први разред средњих школа („Службени гласник Републике Српске“, број 32/15 и 36/15),  Министарство је дало сагласност за промјену плана уписа ученика у први разред Медицинске школе, Бања Лука, у смислу проширења броја ученика, за по два ученика за број одобрених одјељења, са достављених спискова непримљених ученика. Имајући у виду да се на тај начин број ученика повећао само за 16 ученика, Министарство је и даље имало велики број захтјева ученика за упис у Медицинску школу.

Извршавање закона и других прописа обухвата вођење управног поступка, доношење и извршење рјешења и других појединачниха аката, предузимање управних мјера и управних радњи, праћење њиховог извршавања, давање обавјештења, издавање стручних упутстава и инструкција за рад и пружање стручне помоћи, сходно одредбама члана 72. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).

У складу са наведеним чланом, Министарство је дало Инструкцију, број 07.04/611-223-1/15 од  31.08.2015. године, да се формира једно одјељење првог разреда за занимање медицински техничар, од 28 ученика и прилог наведене инструкције је списак ученика. На наведеном списку ученика су се нашли сви ученици са списка непримљених ученика за занимање медицински техничар (од редног броја 10 до броја 25), те први са листе непримљених ученика за занимања лабораторијско-санитарни техничар (редни број 3, са 66,07 бодова) и за занимање фармацеутски техничар (редни број 3, са 66,88 бодова). Имајући у виду напријед наведено, те да је у моменту одлучивања о формирању списка ученика остало још 11 слободних мјеста, након разматрања појединачних захтјева ученика, Министарство је одлучило позитивно, јер наведени ученици испуњавају услове конкурса (нпр, број бодова за неке ученике 64,18, 63,41, 61,80, 61,46). Само у два појединачна случаја министар је искористио дискреционо право и дао сагласност за пријем два ученика која нису конкурисала  из оправданих разлога и то за једног ученика који за вријеме уписа није био у Бањој Луци и за једну ученицу из вишечлане породице.

У вази са свим наведеним, просвјетни инспектор утврдио је да министар није прекршио своја овлашћења, те да није било повреде закона.

С поштовањем,

  М И Н И С Т А Р

др Дане Малешевић

 

 

 

 

08.09.2015
Сазив: 
9