Народни посланик Давор Шешић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петој сједници одржаној 11. јуна 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Да ли је Фонд ПИО дужан да поштује и проводи одлуке судова Републике Српске?

Дакле,  постоји један од пресуда  Окружног суда Бањалука из септембра 2018. године гдје се налаже Фонду ПИО да донесе ново рјешење  о пензији за Лакетић Илију, а то до данас није урађено.

Ради се о човјеку који има 85 година, с којим се Фонд ПИО тужака већ четири године  и њему Фонд ПИО сада већ дугује око 15.000 марака, при том он је добио прво рјешење `98. године и до 2014. уредно примао пензију, а онда из неке личне освете да не улазим сад у то, долази из општине Језеро до ревизије његовог рјешења и двије пресуде постоје и основног и окружног суда да је његово  рјешење првобитно  било валидно.

Да ли ће неко одговарати?

Дакле, имамо кривично дјело неизвршење судске одлуке, да ли ће неко у Фонду ПИО одговарати  зато што малтретира човјека који има 85 година или се чека да он умре, а у  међувремену умрла  и супруга и због тих финансијских проблема је овај било му тешко да живи зато што није примао пензију коју  је примао у претходном  периоду.

Дакле, молим вас да добијем тај одговор у писаној  форми и ко је тај ко кочи одлуку већ 10 мјесеци, а рок је  суда био 30 дана да се донесе ново рјешење и ко то има право да буде изнад судова?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-11/19

Бања Лука, 24.06.2019. године

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС, поставио је на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. јуна 2019. године, сљедеће посланичко питање:

               

„Да ли је Фонд ПИО дужан да поштује и проводи одлуке судова Републике Српске?

Дакле, постоји једна од пресуда Окружног суда Бањалука из септембра 2018. године гдје се налаже Фонду ПИО да донесе ново рјешење о пензији за Лакетић Илију, а то до данас није урађено.

Ради се о човјеку који има 85 година, с којим се Фонд ПИО тужака већ четири године и њему Фонд ПИО сада већ дугује око 15.000 марака, при том он је добио прво рјешење '98. године и до 2014. уредно примао пензију, а онда из неке личне освете да не улазим сад у то, долази из општине Језеро до ревизије његовог рјешења и двије пресуде постоје и основног и окружног суда да је његово рјешење првобитно било валидно.

Да ли ће неко одговарати?

Дакле, имамо кривично дјело неизвршење судске одлуке, да ли ће неко у Фонду ПИО одговарати зато што малтретира човјека који има 85 година или се чека да он умре, а у међувремену умрла и супруга и због тих финансијских проблема је овај било му тешко да живи зато што није примао пензију коју је примао у претходном периоду.

Дакле, молим вас да добијем тај одговор у писаној форми и ко је тај ко кочи одлуку већ 10 мјесеци, а рок је суда био 30 дана да се донесе ново рјешење и ко то има право да буде изнад судова?“

               

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),  на основу изјашњења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, број: О-98/2019-65 од 24.06.2019. године, дајемо  сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

„Дана 06.06.1997. године у Пословници Мркоњић Град, Илија Лакетић рођен 06.05.1932. године, из Језера, Ковачевац, лично је поднио захтјев да му се као стаж осигурања, између осталог, утврди и вријеме проведено код ЗЗ „Напредак“ Јајце, као удружени земљорадник, кооперант, у периоду од 01.01.1981. године до 31.12.1991. године.

Истог дана именовани је поднио и захтјев за остваривање права на старосну пензију.

Рјешавајући по захтјеву за утврђивање стажа осигурања Филијала Бања Лука донијела је рјешење број: 9303904229 од 03.04.1998. године, којим се именованом у стаж осигурања утврђује и вријеме проведено код ЗЗ „Напредак“ Јајце. Укупан пензијски стаж признат поменутим рјешењем износи 16 година, 2 мјесеца и 19 дана. У образложењу овог рјешења, између осталог, наведено је да је према изјави осигураника коју су потврдила два пословно способна лица у стаж осигурања признато и вријеме проведено код ЗЗ „Напредак“ Јајце.

Рјешавајући по захтјеву за остваривање права на старосну пензију од 06.06.1997. године Филијала Бања Лука донијела је рјешење број: 9303904229 од 08.04.1998. године, којим је именованом признато право на старосну пензију у износу од 72,15 динара почев од 01.07.1997. године. У образложењу овог рјешења, између осталог, наведено је да укупан пензијски стаж осигураника, који се рачуна за одређивање пензије износи 16 година, 2 мјесеца и 19 дана, односно стаж осигурања утврђен рјешењем Филијале Бања Лука од 03.04.1998. године.

 

Поступајући по анонимној пријави запримљеној 08.05.2001. године у Пословници Мркоњић Град 17.12.2001. године, на записник је саслушан Илија Лакетић који је одбацио наводе из пријаве и у исказу остао при ранијој изјави у погледу стажа осигурања оствареног у ЗЗ „Напредак“ Јајце.

Чињеница која је указивала на основаност навода из пријаве о непостојању оствареног стажа осигурања јесте лични број осигураника (ЛБО) 9303904229 који ни у ком случају не одговара додијељеним бројевима из тог периода, јер се почетни број 9 није користио у бившој БиХ, него је почео да се користи тек у Републици Српској. Филијала Бања Лука је у више наврата тражила од Федералног завода за ПИО/МИО податак, односно доказ о стажу осигурања из спорног периода на који је Федерални завод одговорио да не постоје подаци о трајању стажа осигурања за овог осигураника. Такође, Филијала је од правног сљедбеника тадашњег послодавца тражила доказ односно потврду стажа осигурања за спорни период, на шта је одговорено да не располажу подацима о стажу у спорном  периоду.

 

У поступку рјешавања по службеној дужности у смислу члана 234. ЗУП-а Филијала Бања Лука донијела је рјешење број: 9303904229 од 16.02.2014. године, којим је поновила поступак, поништила рјешење број: 9303904229 од 03.04.1998. године и одбила захтјев Лакетић Илије за утврђивање стажа у периоду 01.01.1981. године до  31.12.1991. године.

На основу тако утврђеног стажа Филијала Бања Лука доноси рјешење број: 9303904229 од 17.02.2014. године којим понавља поступак остваривања права на старосну пензију, поништава рјешење број: 9303904229 од 08.04.1998. године и одбија захтјев за остваривање права за старосну пензију.

У више наврата осигураник је изјављивао жалбе и покретао управни спор код Окружног суда у Бањој Луци.

Пресуда Окружног суда у Бањалуци број: 11 0 У 019750 16 У од 26.05.2017. године запримљена је у Фонду дана 31.05.2017. године. Поступајући по наведеној пресуди, Филијала Бања Лука донијела је рјешење број: 9303904229 од 09.08.2017. године, на које је уложена жалба, а потом и тужба.

Пресуда Окружног суда у Бањалуци број: 11 0 У 022055 18 У од 24.09.2018. године запримљена је у Фонду 01.10.2018. године. Окружни суд као разлог неправилности у рјешавању наводи неправилност у примјени одредаба члана 234. ЗУП-а, не упуштајући се у чињенично стање које је стварно утврђено и на које околности су изведни докази да  именовани у спорном периоду није остварио стаж осигурања  и није уопште био у осигурању.

У поступку извршења пресуде Окружног суда у Бањој Луци број: 11 0 У 022055 18 У од 24.09.2018. године, Одјељење за рјешавање о правима у другом степену је донијело рјешење број: 9303904229 од 12.10.2018. године, којим је жалба уважена и предмет враћен Филијали Бања Лука на поновни поступак.

Рјешавајући у извршењу другостепеног рјешења од 12.10.2018. године, Филијала Бања Лука је донијела рјешење број: 9303904229 од 28.11.2018. године, којим је у тачки 1. одбијен захтјев за остваривање права на старосну пензију и у тачки 2. одбијен захтјев за утврђивање стажа осигурања за период од 01.01.1981. до 31.12.1991. године код послодавца ЗЗ „Напредак“ Јајце.

На рјешење Филијале Бања Лука број: 9303904229 од 28.11.2018. године именовани је дана 21.12.2018. године изјавио жалбу, која је дана 15.01.2019. године запримљена од стране вишег стручног сарадника за рјешавање по жалбама у другом степену. Дана 30.01.2019. године предмет је упућен вишем стручном сараднику за контролу нацрта рјешења у другостепеном поступку, који га 12.02.2019. године враћа уз примједбе вишем стручном сараднику на измјену и дораду. Виши стручни сарадник предмет заприма дана 01.03.2019. године, a предмет је и даље у фази рјешавања по жалби изјављеној на рјешење Филијала Бања Лука број: 9303904229 од 28.11.2018. године.

У Фонду постоји чврста опредјељеност да се сви пословни процеси обављају у роковима дефинисаним законом, те су сходно томе у претходном периоду на састанцима Колегијума директора Фонда у ширем саставу, донесени и закључци којима су за досљедно спровођење свих судских пресуда у прописаном року задужени руководиоци филијала, начелници Одјељења за рјешавање о правима у првом степену, те начелник Одјељења за рјешавање о правима у другом степену

Због свега наведеног против, свих запослених у Фонду који су допринјели да се судска пресуда у предмету Илије Лакетића не проведе у законском року биће покренут дисциплински поступак, у складу са актима Фонда.“

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                         Душко Милуновић                                                                 

 

 

 

 

 

11.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10