Народни посланик Давор Шешић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 29. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

            По ком критеријуму је повећано ограничење брзине на 70 km/h на западном транзиту у Бања Луци?

ОДГОВОР:

Брoj: 13.03/011-2144/15

Дaтум: 23.11.2015. гoдинe

НAРOДНA СКУПШTИНA

РEПУБЛИКE СРПСКE

Прeдмeт: Oдгoвoр нa пoслaничкo питaњe

Нaрoдни пoслaник Давор Шешић нa наставку Седме сjeдницe Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, пoстaвиo je сљeдeћe пoслaничкo питaњe:

„По ком критеријуму је повећано ограничење брзине на 70 km/h на западном транзиту у Бања Луци“

У склaду сa члaнoм 82. Пoслoвникa Влaдe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 10/09) кao и члaнoм 264. Пoслoвникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 31/11), дajeмo сљeдeћи

OДГOВOР

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ је извршило измјену ограничења брзине на магистралном путу М-16, у дијелу тзв. „западног транзита“ кроз град Бањалуку, у складу са договором постигнутим на састанку који је одржан у Административној служби града Бањалука. Наведеном састанку су присуствовали представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Града Бањалука и Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“. Према договору Град Бањалука је израдио неопходну техничку документацију на основу које је извршена наведена промјена, имајући у виду промјену надлежности над вертикалном саобраћајном сигнализацијом у складу са Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13).

На састанку је утврђено да је, са аспекта ефикасности саобраћаја, а имајући у виду елементе саобраћајнице (повољни хоризонтални и вертикални елементи, ријетки прикључци и укрштања, растојања и начин регулисања саобраћаја између раскрсница, потпуна сепарација моторизованог и пјешачког/бициклистичког саобраћаја, сепарација токова по смјеровима вожње, стање коловоза) важности и улоге саобраћајнице, те повољног стања безбједности саобраћаја на два сектора наведене саобраћајнице (први сектор: од тзв. „приједорске петље“ до раскрснице са Улицом Триве Амелице, други сектор: од раскрснице са Улицом Триве Амелице до кружне раскрснице на почетку трасе регионалног пуа Р-405) неодрживо стање по којем је важеће ограничење брзине 50 km/h.

Имајући у виду да је чланом 44. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 96/06) омогућено  да ограничење брзине на путевима у насељу буде и веће од општег и већ наведеног (50 km/h), учесници састанка су се усагласили да је оптимално да се на почетку првог сектора до раскрснице са Суботичком улицом ограничење брзине подигне на 80 km/h, а да се потом ограничење смањи на 60 km/h имајући у виду да саобраћајни токови нису раздвојени раздјелним острвом. Имајући у виду раздвојеност саобраћајних токова и моторног од пјешачког и бициклистичког саобраћаја на другом сектору одлучено је да ограничење брзине буде 70 km/h.

С пoштoвaњeм,                  

 

                                                                                                               M И Н И С T A Р

                                                                                                                  Нeђo Tрнинић

 

 

 

 

 

29.10.2015
Сазив: 
9