Народни посланик Драган Галић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 15. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Молим да ми доставите критеријуме по којима, наводно, Министарство, односно шумска газдинства, додјељују количину дрвних сортимената (трупац букве, храста ...) приватним или друштвеним предузећима, списак фирми са табелом количине добијених дрвних сортимената у 2015. години и бројем потписаних уговора за 2016. годину, број запослених радника у наведеним фирмама и да ли наведене фирме од дрвних сортимената праве финални производ или полупроизвод?

ОДГОВОР:

Број: 12.06.011-100/16

Датум: 20.04.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Драган Галић (Клуб посланика ПДП) на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. марта 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Молим да ми доставите критеријуме по којима, наводно, Министарство, односно шумска газдинства, додјељују количину дрвних сортимената (трупац букве, храста...) приватним или друштвеним предузећима, списак фирми са табелом количине добијених дрвних сортимената у 2015. години и бројем потписаних уговора за 2016. годину, број запослених радника у наведеним фирмама и да ли наведене фирме од дрвних сортимената праве финални производ или полупроизвод?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

               Шумарство и прерада дрвета представљају једну од стратешких привредних грана Републике Српске. Ограниченост ресурса по квантитету, квалитету и просторном распореду са једне стране и потражња за сировином од стране прерађивача из Републике Српске, која је значајно већа од могућег обима сјеча, наметнула је потребу да се ова проблематика прецизније регулише цијелим сетом прописа и општих аката.

               Чланом 84. став 1) Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13) прописано је да је корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан да под истим тржишним условима обезбиједи неопходан минимум шумских дрвних сортимената локалним предузећима за механичку прераду дрвета са подручја са којег ти сортименти потичу, ради подстицања локалног предузетништва и подупирања развоја села и завичаја. Ставом 2) истог члана прописано је да неопходан минимум дрвних сортимената утврђује корисник шума и шумског земљишта у својини Републике, на основу годишњег обима сјеча за ту локалну заједницу у сарадњи са представницима локлане заједнице. Ставом 3) овог члана прописано је да на утврђени годишњи обим сјеча сагласност даје Влада.             

               С тим у вези потребно је нагласити да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као ни шумска газдинства не врше „додјелу сортимената“ како је наведено у посланичком питању, већ се уговори о испоруци шумских дрвних сортимената потписују између

               ЈПШ „Шуме РС“ и дрвопрерађивача, док се приоритети и количине сортимената  утврђују на основу сљедећих критерија:

  1. Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2666/11 од 09.11.2011. године.
  2. Ревидиране листе дрвопрерађивача којима ће бити омогућено одгођено плаћање сировине (листу сачињава Министарство индустрије, енергетике и рударства и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Привредном комором Републике Српске).
  3. Бонитета купаца (сервисирање обавеза у претходном периоду).
  4. Приједлога шумских газдинстава.
  5. Реализованих количина из претходног периода у складу са потписаним уговорима, а све у складу са Производно финансијским планом  ЈПШ и организационих дијелова са оквирном  кварталном динамиком испоруке, те начином њиховог плаћања за преузете ШДС (нередовно сервисирање обавеза један је од основа за смањење количина).
  6. Коначан Приједлог је усаглашен са Удружењем шумарства и прераде дрвета Привредне коморе РС и са Привредном комором Републике Српске.

               Горе наведеном листом тачно је прецизирано који купци припадају групи финалних, а који групи полуфиналних дрвопрерађивача, а самим тим који имају право на одложено плаћање сировине до 90 односно до 60 дана.

                У прилогу вам достављамо прегледну табелу приједлога уговора у 2014. и 2015. години, којом је прецизирано који купци припадају групи финалних, а који групи полуфиналних дрвопрерађивача, а самим тим који имају право на одложено плаћање сировине до 90 односно до 60 дана.  У 2016. години потписано је око 350 уговора са дрвопрерађивачима.

               Информацијом о броју запослених радника у појединим привредним субјектима не располажемо, тај податак посједује Пореска управа РС, на основу уплаћених пореза и доприноса за сваког радика појединачно.                                                                                                

                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

15.03.2016
Сазив: 
9