Народни посланик Драган Галић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Молим Вас да доставите имена и презимена вјештака економско-финансијске струке са бројем вјештачења поред њиховог имена, из разлога основане сумње протежирања само једног малог броја вјештака.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-4823/17                                                                                                   

Датум: 28.07.2017. године                                                                                                  

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Веза:   Ваш акт број: 04.2-011-299/17 од 21.06.2017. године

Предмет:   Одговор на посланичко питање - доставља се.-

            Народни посланик Драган Галић, клуб посланика ПДП, поставио је на 19. сједници одржаној 13. јуна, 2017. године,  у складу са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), слиједеће посланичко питање:

           „Молим вас да доставите имена и презимена вјештака економско-финансијске струке са бројем вјештачења поред њиховог имена, из разлога основане сумње протежирања само једног малог броја вјештака.“

             У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), дајемо слиједећи:

О Д Г О В О Р                                                       

             Законом о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске “ бр. 16/05 и 65/08), прописују се услови за обављање послова вјештачења, поступак именовања и разрјешења вјештака, као и права и обавезе, те одговорност лица која врше вјештачења и правних субјеката регистрованих за вршење таквих послова.

            Наведене послове, у оквиру законом прописаних овлаштења, врши Министарство правде Републике Српске.

Када је у питању именовање вјештака економске струке , истичемо да је ово министарство у последњих осам година,  провело три поступка именовања вјештака за наведену, али и за друге области вјештачења, утврђене чланом 2. Закона о вјештацима Републике Српске.  Листа именованих вјештака као и допуне наведене листе, објављене су у “Службеном гласнику Републике Српске” број 21/11, 31/12, 110/12, 38/11, 57/14, 80/14 и 61/16).

Ангажовање вјештака у оквиру економске као и других области прописаних чланом 2. Закона о вјештацима Републике Српске, у парничном поступку пред судовима врши се у складу са одредбом члана 148. Закона о парничном поступку. Наведеном одредбом прописано је да у поступку пред судом странка предлаже лице које ће извршити вјештачење, о чему се изјашњава противна странка. Само уколико странке не постигну споразум о лицу које ће бити одређено за вјештака, одлуку о томе доноси суд.

Наведена одредба примјењује се и у случају именовања вјештака у ванпарничном и извршном поступку.

У управном поступку, у складу са одредбом члана 173. Закона о општем управном поступку, ради извођења доказа вјештачењем, службено лице одређује по службеној дужности или на приједлог странке једног вјештака, а када оцијени да ће вјештачење бити  сложено, може одредити два и више вјештака.

Дакле, имајући у виду наведено, евидентно је да је,  у складу са Законом, странци дато право избора вјештака у конкретним  поступцима, а само уколико није постигнут договор између странака, суд предлаже вјештака, те је у том смислу искључена могућност ангажовања само једног броја вјештака, како је то наведено у посланичком питању.

 Када је у питању дио посланичког питања који се односи на број извршених вјештачења у оквиру економске струке за свако именовано лице, информишемо Вас да таквим подацима располажу судови, и републички органи управе,  односно правни субјекти, који вјештаке ангажују у оквиру поступака који се воде пред надлежним органима.

          

                                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Антон Касиповић

Достављено:

- Наслову;

- а/

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9