Народни посланик Драгољуб Давидовић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драгољуб Давидовић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли се прије упућивања пореских рачуна власницима објеката, односно некретнина, врши прерачун вриједности, односно основице за обрачун пореза за текућу годину ?

Примијећено је, наиме, да се у пореским рачунима за сваку годину, као основица за обрачун примјењује вриједност која је примијењена у првој години обрачуана пореза. Ово свакако није логично, јер објектима, током протека времена, пада вриједност, а навешћу један примјер овако што би се рекло, гранични, ако би узимао стан један који је у првој години, кад се плаћа порез нов, ево рецимо стар годину дана, и за десет година, он има неку своју вриједност, хоће ли за десет година иста вриједност, бити као оне прве године.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-335-2/16

Датум: 18.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драгољуб Давидовић је на деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Да ли се прије упућивања пореских рачуна власницима објеката, односно некретнина, врши прерачун вриједности, односно основице за обрачун пореза за текућу годину?

Примјећено је, наиме, да се у пореским рачунима за сваку годину, као основица за обрачун  примјењује вриједност која је примјењена у првој години обрачуна пореза. Ово свакако није логично, јер објектима, током протека времена, пада вриједност, а навешћу једаѕн примјер овако што би се рекло, гранични, ако би узимао стан један који је у првој години, кад се плаћа порез нов, ево рецимо стар годину дана, и за десет година, он има неку своју вриједност, хоће ли за десет година иста вриједност, бити као оне прве године?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Члан 12. став 1. Закон о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 110/08, 118/09 и 64/14), који се примјењивао до 31.12.2015. године, прописује да Пореска управа успоставља и води фискални регистар непокретности са свим подацима о порезу на непокретности, пореском броју непокретности, њеној адреси, адреси власника и корисника, карактеристикама и вриједности непокретности и другим подацима који могу бити од значаја за непокретности.

Такође, члан 13. став 1. истог закона прописује да се пореска основица утврђује у складу са методологијом за процјену тржишне вриједности непокретности, прописаном у правилнику о процјени вриједности непокретности, који доноси министар а став 2. да Пореска управа прегледа и ажурира тржишну вриједност свих непокретности у фискалном регистру непокретности сваких пет година.

Поред тога, Правилник о процјени вриједности непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/09 и 22/12), којим је била уређена методологија процјене тржишне вриједности непокретности и утврђивања пореске обавезе, у члану 7. став 1. прописује да се процјена тржишне вриједности непокретности врши на основу расположивих података о тржишним вриједностима непокретности, мјеста у којем се непокретност налази и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у фискални регистар непокретности, при чему се, сходно члану 8. за сваку карактеритику непокретности одређује вриједност коефицијента којом се врши корекција процијењене тржишне вриједности непокретности а које Пореска управа објављује једном годишње у писаној или електронској форми.

С тим у вези, према рјешењу о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2012. годину, број: 06/1.01/0401/014-57/12 од 31.07.2012. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/12), које се примјењивало и приликом процјене тржишне вриједности непокретности за 2013, 2014. и 2015. годину,  вриједност објекта умањује се на основу старости за по један проценат за сваку годину старости објекта, а највише до 60%.

Према томе, приликом процјене тржишне вриједности непокретности, на основу податка о години изградње објекта, који се уписује у Пријаву за упис у фискални регистар непокретности – Образац ПФРН, вриједност објекта умањује се на основу старости за по један проценат за сваку годину старости објекта, а највише до 60%, из чега произилази да се за грађевинске објекте чија старост износи десет година, сходно напријед наведеном рјешењу, вриједност умањује за 10%, као и да се за објекте који су старији од 60 година, за које је вриједност умањена за 60%, након истека овог периода не врши даље умањење вриједности по предметном основу.

Уједно вас обавјештавамо да је 1. јануара 2016. године, на снагу ступио нови Закон о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 91/15).

Члан 4. Закона, којим је дефинисана пореска основица, у ставу 3. прописује да су скупштине општина и градова дужне да, најкасније до 31. јануара текуће године, доставе Пореској управи у писаној форми одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на својој територији за сљедеће непокретности:

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и

2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти).

На основу наведених вриједности непокретности и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у Фискални регистар непокретности, Пореска управа утврђује пореску основицу за обрачун пореза на непокретности, односно процијењену тржишну вриједност непокретности, с тим што за сваку карактеристику непокретности Пореска управа одређује вриједност коефицијента којим се врши корекција тржишне вриједности непокретности.

С тим у вези, Пореска управа ће акт о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2016. годину, донијети и објавити прије истека рока за издавање пореских рачуна за порез на непокретности за 2016. годину.

С поштовањем,

 

                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                   др Зоран Тегелтија

09.02.2016
Сазив: 
9