Народни посланик Желимир Нешковић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 8. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

               Да ли Влада Републике Српске разматра могућност увођења института ЈАВНИ ИЗВРШИЛАЦ као што постоји у Републици Србији и Републици Црној Гори, ради смањења великог броја тзв. комуналних предмета у судовима?

               Сматрамо да би се на овај начин значајно смањио број неплаћања комуналних услуга.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-8857/16                                                                                                   

Датум: 23.12.2016. године                                                                                                 

ВЛАДA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Трг Републике Српске број 1

78 000 Бања Лука

Веза:   Ваш предмет број: 04.2-011-476/16 од 12.12.2016. године

Предмет:   Одговор на посланичко питање - доставља се,

            Народни посланик Желимир Нешковић, клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на петнаестој сједници одржаној дана 6., 7. и 8. децембра 2016. године у складу са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), сљедеће посланичко питање:

           „Да ли Влада Републике Српске разматра могућност увођења института Јавни извршилац као што постоји у Републици Србији и Републици Црној Гори, ради смањења великог броја тзв. комуналних предмета у судовима.“

            Народни посланик сматра да би се увођењем јавног извршиоца смањио број неплаћања комуналних услуга.

             У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

             Чланом 8. Закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 57/12), додат је нови члан 29а., којим је прописано да за извршење новчаних потраживања по основу рачуна или извода из пословних књига за цијену комуналних услуга, испоруку воде, топлотне енергије, одвоза смећа и ртв претплате, на приједлог тражиоца извршења, суд може ангажовати извршиоца по основу уговора, који може спровести извршење на покретним стварима извршеника. Извршилац по основу уговора је физичко лице које испуњава опште и посебне услове прописане за судског извршиоца, а за чији рад се висина награде и накнаде одређује по основу уговора закљученим између суда и извршиоца по основу уговору.

С тим у вези истичемо да је увођење института извршиоца по основу уговора у Републици Српској, економичније и ефикасније рјешење у односу на рјешење у земљама у окружењу Република Србија и Република Црна Гора, које прописују институт јавног извршиоца. Извршилац по основу уговора спроводи рјешење које доноси суд, који је независтан и непристрасан и који врши надзор над радом извршиоца по основу уговора, а за сву евентуалну штету причињену трећим лицима, извршилац одговара по општим правилима о одговорности за накнаду штете.

               У вези са наведеним, истичемо да је у Основним судовима у функцији Систем за обраду комуналних предмета (у даљем тексту: СОКОП), којим се омогућава електронско слање поднесака суду и електронска обрада предмета у парничним предметима у којима се тужбени захтјев односи на потраживање у новцу које не прелази износи 3.000 КМ, у извршним предметима који се могу иницирати  приједлогом за извршење  на основу вјеродостојне исправе и у извршним предметима који се могу иницирати или наставити на основу правоснажне пресуде.

Систем СОКОП је направљен да би се смањиле потребне радње у руковању овом врстом предмета и простор потребан за складиштење предмета, омогућило да се савлада већи број предмета истовремено, уз максимално ефикасно кориштење времена, те смањило вријеме између радњи на предмету, рационализирао рад на терену и омогућило заједничко поступање за све предмете са истим извршеником. 

Такође, наглашавамо да се поводом овог питања ради на рјешавању ових предмета путем договора, на начин да би се тражилац извршења одрицањем од камата и других трошкова, доводио у ситуацију намирења већег броја неизмирених потраживања, пошто би тиме привукао велики број извршеника који би изразили спремност да измире главни дуг, налазећи свој интерес у неплаћању трошкова поступка, камата, репрограма дуга и сл.

На овај начин суд би ријешио велики број комуналних предмета, чиме би у цјелости остварио друштвену улогу у погледу ажурности, а која се пред суд поставља. Судови предузимају све радње у смислу ажурности суда у комуналним предметима,  предметима који не прелазе износ од 3.000 КМ и у извршним предметима на основу вјеродостојних исправа.

               С поштовањем.

Достављено:

- Наслову

- Спис

 

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                            Антон Касиповић

 

 

 

08.12.2016
Сазив: 
9