Народни посланик Желимир Нешковић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Желимир Нешковић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Обратио ми се Горан Максимовић, бивши одборник Скупштине општине Лопаре сљедећим питањем:

''Да бих стекао право на инвалидску пензију, морао сам, по тумачењу Пореске управе Републике Српске, да поднесем оставку на мандат одборника и изгубим мандат одборника, а из Пореске управе Републике Српске нису ми дозволили да ме Општина Лопаре само привремено одјави док не остварим пензију, а требало је само дан или два да не будем на стажу осигурања.'' То ме пита, јер је чуо у средствима информисања да је сличан проблем имала Душанка Мајкић која, иако изабрана на изборима као и Горан Максимовић, је успјела да сачува мандат и да оде у старосну пензију, иако је по том основу члан 87. Закона о Фонду ПИО Републике Српске јасан.

               Молим Вас да ми дате одговор да ли је Пореска управа Републике Српске, инсистирањем да Горан Максимовић поднесе оставку на мандат, поступила у складу са Законом у случају Горана Максимовића и случају Душанке Мајкић?

ОДГОВОР:

Број: 06/1.01/0401-012-4/2016

Бања Лука, 03.03.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

Трг Републике Српске број 1

Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се 

Актом, број: 04.2-011-41-1/16 од 24.02.2016. године, Пореској управи Републике Српске на надлежно поступање доставили сте посланичко питање Народног посланика Желимира Нешковића, које се односи на одјаву обвезника доприноса (одборника скупштине општине) из Јединственог система регистрације, контролe и наплате доприноса и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања а које је постављено на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09, 10. и 11. фебруара 2016. године.

На постављено питање даје се сљедећи одговор:

Члан 4. став 1. тачка б) Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) прописује да је обвезник доприноса физичко лице – резидент Републике које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност и обављањем те дужности остварује плату и друга примања која имају карактер личних примања.

Такође, Законом о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 103/15), који је ступио на снагу 1. јануара 2016. године, измијењен је наведени члан 4. став 1. тачка б), којим је сада прописано да је обвезник доприноса физичко лице – резидент Републике које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност и обављањем те дужности остварује плату и друга примања која представљају доходак у смислу закона којим се уређује порез на доходак.

Чланом 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да скупштину општине чине општински одборници који се бирају на период од  четири године.

Такђе, члан 31а. Закона о локалној самоуправи прописује: Општински одборник своју дужност врши у складу са законом, статутом општине, пословником о раду и етичким кодексом скупштине општине (став 1.). Општински одборник за вршење одборничке дужности има право на одборничку накнаду (одборнички додатак) (став 2.). Одборничка накнада утврђује се у висини до 65% просјечне нето плате исплаћене у општинској управи за претходну годину, не укључујући плате функционера (став 3.). Одлуком скупштине општине утврђује се висина одборничке накнаде, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборничку накнаду (став 4.).

Члан 10. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14), прописује да Пореска управа води Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса који представља административно-технички систем посредством којег Пореска управа врши регистрацију, контролу и наплату доприноса и прикупљање података од обвезника уплате доприноса и осигураника а став 3. да су субјекти уписа у Јединствени систем уплатиоци доприноса и обвезници доприноса. 

Начин и поступак подношења пријава за упис у Јединствени систем и одјаву из Јединственог система, разрађен је одредбама Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/13).

С тим у вези, Закон о пореском поступку Републике Српске, у члану 26. прописује: Пријаву за регистрацију запосленог у Јединствени систем подноси послодавац у року од осам дана од дана заснивања радног односа (став 1.). Добровољни уплатилац доприноса региструје се код Пореске управе према мјесту пребивалишта у року од осам дана од дана почетка осигурања (став 2.). Уплатиоци доприноса који нису наведени у ст. 1 и 2. овог члана подносе пријаву за регистрацију у Јединствени систем у року од осам дана од дана настанка обавезе плаћања доприноса (став 3.).

Кад је у питању одјава обвезника доприноса из Јединственог система, у складу са чланом 50. цитираног правилника, поступак одјаве покреће се подношењем захтјева Пореској управи, при чему је уплатилац доприноса, приликом достављања захтјева за одјаву обвезника доприноса, уз исти дужан доставити и доказ о престанку рада, те одјаву радника извршити са даном који је наведен у акту који представља правни основ за одјаву обвезника доприноса.

Према томе, имајући у виду да одборници скупштине општине имају статус именованих и изабраних лица, те право на одборничку накнаду (одборнички додатак), који представља остали доходак у смислу члана 52. тачка 2) Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/15), уплатилац доприноса, у конкретном случају надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да предметну категорију обвезника доприноса, у року од осам дана од дана именовања, пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3100 - Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса, у којем се наводи сљедећи основ обавезе плаћања доприноса: Именована или изабрана дужност (бројчана ознака / шифра: 02).

Поред тога, да би се одборник скупштине општине одјавио из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса, потребно је Пореској управи, уз захтјев за одјаву, доставити и доказ о престанку рада издат од стране надлежног органа, тј. одлуку Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата одборника скупштине општине. 

С тим у вези, општина Лопаре је, на основу увјерења Централне изборне комисије БиХ, којим се потврђује да je Горан Максимовић изабран за одборника Скупштине општине Лопаре, истог пријавила у Јединствени система регистрације, контроле и наплате доприноса, као лице које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност и обављањем те дужности остварује плату и друга примања која имају карактер личних примања.

Такође, одјава именованог обвезника доприноса извршена је сходно члану 27. став 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, на основу личног захтјева за одјаву обвезника доприноса, који је поднесен на Обрасцу ПД3210 - Захтјев за одјаву обвезника доприноса, а уз који је приложена одлука Централне изборне комисије БиХ о престанку и додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату.

При томе, наведеним прописима није предвиђена могућност привремене одјаве одборника скупштине општине као обвезника доприноса из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса.

Уједно Вас обавјештавамо да субјекти уписа у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса имају право да Пореској управи поднесу поменути захтјев за одјаву из Јединственог системa, с тим што, уколико захтјев буде поднесен без горе наведеног доказа, у том случају надлежна подручна јединица Пореске управе доноси одговарајући управни акт којим се захтјев за одјаву из Јединственог система одбија или одбацује, против којег подносилац захтјева може изјавити жалбу другостепеном органу - Министарству финансија Републике Српске, уколико донесеним управним актом његова права буду угрожена или повријеђена. 

               Када је у питању обвезник доприноса Душанка Мајкић из Бања Луке, иста је, према службеним евиденцијама Пореске управе Републике Српске (Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса), у периоду од 22.12.2004. до 27.05.2015. године, била регистрована  (пријављена) као лице у радном односу код Парламентарне скупштине БиХ, када је, на основу рјешења о престанку статуса стално запослене посланице због одласка у пензију по сили закона, издатог од стране Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ, одјављена из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса.

С тим у вези, Пореска управа је 01.01.2010. године преузела податке о осигураницима (лица осигурана по основу радног односа) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске на дан 31.12.2009. године, што практично значи да је остварен континуитет обавезног осигурања, те за исте није било потребно подносити обрасце за регистрацију запослених у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (Образац ПД3100 - Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса).

Такође, на основу рјешења о стицању статуса стално запослене посланице, издатог од стране Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ, Душанка Мајкић из Бања Луке, пријављена је у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице у радном односу код Парламентарне скупштине БиХ, почевши од 29.05.2015. године.

               Наиме, у складу са чланом 12. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ, бр. 9/14, 81/15 и 97/15), којим је регулисан радноправни стстус посланика овог дома, предвиђена је могућност да посланик Представничког Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине дужност обавља као лице стално запослено у Представничкм дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за разлику од одборника скупштине општине, односно града који у складу са општим прописима из области радних односа, те у складу са посебним прописима којима је регулисан њихов радно – правни статус, немају статус радника већ статус изабраних лица, изузев функционера јединица локалне самоуправе чији је статус уређен посебним законом - Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 98/13).

 

                                                                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                                                               Зора  Видовић

 

09.02.2016
Сазив: 
9