Народни посланик Жељка Стојичић Влади Републике Српске; Министарству правде и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Жељка Стојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставила је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Од 03. фебруара 2012. године, за захтјев приватног предузећа, води се управни поступак за утврђивање права власништва на Великом и Малом језеру ''Балкана'', Општина Мркоњић Град.

               Подручна јединица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у Мркоњић Граду два пута је доносила рјешење којим је одбијен предметни захтјев, обзиром да је вода у језерима, по законским прописима, природно добро у општој употреби, али је, по жалби поменутог предузећа, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне Бања Лука два пута поништила првостепено рјешење и предмет вратила на поновни поступак.

               Питање за Министарство правде Републике Српске: ко је власник Великог и Малог језера ''Балкана'' и могу ли поменута језера, по закону, бити власништво приватног предузећа или било којег правног лица?

               Питање за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске: зашто по захтјеву Општине Мркоњић Град од 18. Фебруара 2014. године до данас није донесено рјешење да су Велико и Мало језеро ''Балкана'' јавно водно добро, сходно члану 9. Закона о водама Републике Српске?

               Тражим обједињен одговор на постављена питања.

ОДГОВОР 1:

Број: 21.01/052-209/16

Датум: 01.04.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а   с е

Народни посланик Жељка Стојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 02. и 03.  марта 2016. године, поставила је два посланичка питања:

„Ко је власник Великог и Малог језера „Балкана“ и могу ли поменута језера, по закону, бити власништво приватног предузећа или било којег правног лица?“

„Зашто по захтјеву Општине Мркоњић Град од 18. Фебруара 2014. године до данас није донесено рјешење да су Велико и Мало језеро „Балкана“ јавно водно добро, сходно члану 9. Закона о водама Републике Српске?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

                                                                    О Д Г О В О Р

У Подручној јединици Мркоњић Град као мјесно надлежној за вођење јавне евиденције о непокретностима, правима на непокретностима, те носиоцима тих права не постоји земљишна књига, те се на питање права својине за предметне непокретности не може дати податак ко је носилац права својине на непокретностима које су у упиту означене као Велико и Мало језеро „Балкана“.

Туристички центар „Балкана“ а.д.  Мркоњић Град је ушао у поступак приватизације на основу Увјерења Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, које као саставни дио садржи и Прилог број 8-Образац са подацима које непокретности су предмет приватизације, односно почетни биланс и на основу Рјешења Дирекције за приватизацију Републике Српске међу којима су и парцеле на којима су изграђена вјештачка језера.

Имајући у виду члан 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13), којим се утврђује на којим објектима и на којем земљишту за редовну употребу објеката се утврђује право својине,  тек у том поступку по наведеном члану (тај поступак за предметне непокретности је у току) моћи ће се утврдити које непокретности могу бити предмет приватизације.

Поред осталог, у току поступка судски вјештаци одређених струка извршиће вјештачење и дати свој налаз и мишљење у погледу изграђености, природе и намјене предметних непокретности.

             С поштовањем,

                                                                                                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                           Милош Комљеновић, дипл. правник

                                                               

      ОДГОВОР 2:

Број:08.040/011-81/16

Датум: 11.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Жељка Стојичић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставила је на Десетој сједници одржаној 02. марта 2016 године, посланичко питање које гласи:

  • „Од 03. фебруара 2012. године, на захтјев приватног предузећа, води се управни поступак за утврђивање права власништва на Великом и Малом језеру „Балкана“ општина Мркоњић Град. Подручна јединица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у Мркоњић Граду два пута је доносила рјешење којим је одбијен предметни захтјев обзиром да је вода у језерима, по законским прописима, природно добро у општој употреби, али је, по жалби поменутог предузећа, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука два пута поништила првостепено рјешење и предмет вратила на поновни поступак. Питање за Министарство правде РС: ко је власник Великог и Малог језера „Балкана“ и могу ли поменута језера, по закону, бити власништво приватног предузећа или било којег правног лица?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Евиденцију о стварним правима, односно праву власништва, сходно закону води Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове.

Према одредбама Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08,11/09,74/10,86/10,24/12 и 121/12),Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове је самостална управа, за свој рад одговорна Влади Републике Српске, а не Министарству правде, ради чега Вас упућујемо да наведеној управи посланичко питање упутите ради добијања евиденција о стварним правима на Великом и Малом језеру „Балкана“ општина Мркоњић Град.

С  поштовањем,

                                             М И Н И С Т А Р                                     

                                            Антон Касиповић                                              

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9