Народни посланик Здравко Крсмановић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Господине Малешевићу, Ви сте својим рјешењем забранили, односно онемогућили једном дјечаку из Рудог, који болује од аутизма, да иде у средњу школу.

Тај дјечак се зове Славко Мршавић и Ви знате да сте то урадили на бази погрешне дијагнозе, и да сте то урадили на препоруку руководства школе. То руководство школе, води се кривични поступак на суду у Вишеграду, а дјечак под аутизмом, сваки дан иде у своју средњу школу на велики одмор, буди се ујутру и одлази на наставу, по Закону о средњем образовњу имају право дјеца са аутизмом имају право на прилагођен наставни план и програм, индивидуалан, ја вас молим и упућујем апел испред његових школских другова и читавог малог градића Рудог који се тамо налази да се дјечаку омогући школовање на основу Закона о средњој школи и на основу праксе која важи у Европи и свим земљама у окружењу.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-216/18

Датум:10.04.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Здравко Крсмановић на Двадесет четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27, 28.и 29. марта 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Господине Малешевићу, Ви сте својим рјешењем забранили, односно онемогућили једном дјечаку из Рудог, који болује од аутизма, да иде у средњу школу.

Тај дјечак се зове Славко Мршевић и Ви знате да сте то урадили на бази погрешне дијагнозе, и да сте то урадили на препоруку руководства школе. То руководство школе, води се кривични поступак на суду у Вишеграду, а дјечак под аутизмом, сваки дан иде у своју средњу школу на велики одмор, буди се ујутру и одлази на наставу, по Закону о средњем образовању имају право дјеца са аутизмом имају право на прилагођен наставни план и програм, индивидуалан, ја вас молим и упућујем апел испред његових школских другова и читавог малог градића Рудог који се тамо налази да дјечаку омогући школовање на основу Закона о средњој школи и на основу праксе која важи у Европи и свим земљама у окружењу. “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

У складу са чланом 55. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), право родитеља је да одаберу врсту образовања коју ће њихова дјеца стицати у складу са могућностима дјетета и под условима да је таквим избором остварено право дјетета на одговарајуће образовање. Родитељи не могу своје право на избор образовања дјеце остваривати на начин противан одредбама Закона, сходно члану 56. наведеног Закона.

Ученици са посебним образовним потребама уписују се у средњу школу на основу рјешења, налаза и мишљења надлежне стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју и приложеног мишљења о напредовању ученика из основне школе из које ученик долази. Ученици који су према Правилнику о разврставању разврстани као лица са сметњама, аутизмом, умјерено и теже ментално заостала лица, школују се под посебним условима и оцјењују се описном оцјеном, члан 57. став 6.

 

Школа је одговорна за утврђивање и опис посебних образовних потреба ученика, као и за општи план задовољавања тих потреба уз помоћ специјализоване стручне службе школе са педагошким, психолошким и дефектолошким знањем здравствене и друге установе, на основу члана 49. Закона. Приједлог за утврђивање, односно поновно утврђивање врсте и степена ометености у развоју може да поднесе родитељ, старатељ, члан породице, здравствене службе, установе социјалне и дјечије заштите, школе и друге јавне, невладине и приватне организације, као и појединац.

У складу са чланом 48. Закона о средњем образовању и васпитању, министар доноси наставни план и програм за ученике са посебним потребама за сваку врсту и степен ометености у развоју ученика. Правилником о наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/13), утврђен је наставни план и програм за занимања трећег степена сложености у шест струка и седам занимања и то: у струци Пољопривреда и прерада хране за занимања пекар и цвјећар-вртлар; у струци Машинство и обрада метала за занимање бравар; у струци Текстилство и кожарство за занимање кројач - конфекцијски шивач; у струци Геодезија и грађевинарство за занимање зидар – молер; у струци Угоститељство и туризам за занимање кувар и у Осталим дјелатностима за занимање фризер.

 

Славко Мршевић је у школској 2015/2016. години уписан према редовном наставном плану и програму у први разред за занимање техничар друмског саобраћаја у Средњошколски центар Рудо, имајући у виду да је и основну школу завршио према редовном наставном плану и програму. У току школовања одјељењско вијеће утврдило је да ученик има потешкоће при праћењу и савладавању наставног градива, па је сходно томе, школа поднијела приједлог за утврђивање врсте и степена ометености у развоју код надлежне Комисије за оцјену способности и разврставање надлежног Центра за социјални рад, што је у складу са чланом 48. став 3. Закона.  Првостепена стручна Комисија за процјену потреба са сметњама  у развоју издала је Налаз и мишљење на име Славко Мршевић, у којем се наводи да је именовани лице са вишеструким сметњама (лице са оштећењем говорно-гласовне комуникације и первазивни развојни поремећај), дјелимично способан за самостални живот, а што је потврђено и приликом накнадно проведених поступака стручних Комисија.

Како је Првостепена комисија о процјени потреба предложила наставак школовања прилагођеним методама према функционалном статусу дјечака, истичемо да је другостепена Комисија Министарства здравља и социјалне заштите утврдила да у раду првостепене Комисије није учествовао специјалиста одговарајуће гране медицине у односу на врсту сметње, како је то прописано чланом 5. став 2. и 3. Правилника о процјени потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/12), те да је у оквиру унутрашњег надзора утврђено да предметни налаз и мишљење не треба да садржи назив школе, нити организациону јединицу школе у којој ће дијете похађати наставу, с обзиром да то није предмет рада Комисије, већ питање организације и програма рада установа за образовање и васпитање. С тим у вези, а у складу са Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине  са сметњама у развоју, Министарство здравља и социјалне заштите наложило је да се предметни налаз и мишљење коригује.

Истичемо да је Министарство, у току наведене школске године, на иницијативу Омбудсмана за дјецу Републике Српске, организовало састанак у вези са школовањем Славка Мршевића, на којем ни једно понуђено рјешење није било у складу са Законом, а како би се поступило по препоруци Омбудсмана.

Такође Омбудсман за људска права БиХ је доставио Препоруку Министарству, Средњошколском центру Рудо и Центру за социјални рад Рудо, да се у оквиру властитих надлежности у року од 15 дана предузму мјере у циљу наставка школовања Мршевић Славка у његовом најбољем интересу, а у складу са његовим потребама.

Имајући у виду да је Законом о средњем образовању и васпитању прописан начин и рокови уписа у средњу школу, као и да је школска година увелико почела у вријеме достављања Препоруке, Министарство није имало законски основ за поступање по истој.

Дана 28.02.2018. године у Министарству просвете и културе одржан је састанак са представницима Средњошколског центра Рудо и родитељем ученика, Ненадом Мршевићем, иначе чланом Школског одбора наведене школе, који је предлагао да Славко Мршевић настави школовање у трећем разреду занимања техничар друмског саобраћаја. Имајући у виду да именовани није завршио ни први ни други разред, није могуће удовољити захтјеву родитеља, јер је противно одредбама Закона о средњем образовању и васпитању.

С обзиром на напријед наведено, Министарство предлаже упис у први разред занимања бравар по прилагођеном наставном плану и програму, које је школа планирала, а Министарство одобрило планом уписа ученика у први разред средњих школа, за школску 2018/2019. годину.  

Напомињемо да не постоји никакво Рјешење о забрани школовања, које спомињете.

 

 

 

 

                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                        др Дане Малешевић

           

 

 

 

 

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9