Народни посланик Зоран Пологош Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Лука Чуљак из Сопиља, Невесиње, познат је у тужилаштву и судству и широј јавности дуги низ година ... хулиган и криминалац који константно малтретира становништво села Сопиља, а нарочито породицу, Јанка и Наду Матковић, и због чијих је дјела, односно недјеља полиција излазила на лице мјеста неколико стотина пута, наставља са таквим својим понашањем и малтретирањем, иако:

  • је осуђен на 60 дана затвора 2015. године, условно на једну годину;
  • је 2016. године учинио друго кривично дјело због чега му је условна осуда опозвана и изречена јединствена казна затвора у трајању од 130 дана;
  • је раније осуђиван (КД самовлашће, недозвољена трговина, наношење тјелесних повреда);
  • је вишеструки повратник у извршењу кривичних дјела.

               Основни суд у Требињу га пушта на слободу и казну затвора му замјењује новчаном казном у укупном износу од 13.000,00 КМ и налаже му да исту плати најкасније до 28.11.2016. године. Он ту казну не плаћа и суд му, иако нема никаквих олакшавајућих околности и добро је ситуиран,  одобрава плаћање казне у 10 мјесечних рата од по 1.300,00 КМ. Ниједну рату није ни до данас платио. Такође, не плаћа ни прекршајне казне које су премашиле износ од 5.000,00 КМ. Списи о недјелима Луке Чукља, сем у тужилаштву и судовима, налазе се и у МУП РС, Одбору за представке, приједлоге и друштвени надзор, Служби предсједника РС, итд. На основу изложеног, постављам сљедеће питање:

               Да ли је јача држава или криминалац и зашто је правда затајила на овом случају?

               Молим детаљан одговор у писменој форми до наредне редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-1351/17

Датум: 22.03.2017. године

     НАРОДНА СКУПШТИНА

     РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

     Предмет: Одговор на посланичко питање

     Народни посланик  Зоран Пологош, Клуб посланика  ПДП, поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  07. фебруара  2017. године, посланичко питање:

     „Да ли је јача држава или криминалаци, зашто је правда затајила на овом случају“?

    У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

                                                      О Д Г О В О Р  

     Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило Основном суду у Требињу, а који је, дана  22.03.2017. године, доставио сљедећи одговор:  

               „Код Основног суда у Требињу,  Оделење у Невесињу,  води се  поступак по тужби тужитеља Ковачевић Велимира и Ковачевић Милована, против тужених Чуљак Луке и др., ради Утврђења права служности проласка, те уклањања са пута тротоара са ивичњацима. У наведеном предмету тужба  је поднешена 19.02.2008. године. Рјешењем број 95 1 П 003332 08  П  од 19.09.2013, године усвојен је приједлог тужитеља за одређивање привремен мјере обезбјеђења и забрањено туженом Чуљак Луки да на спорном путу предузима било какве радње којима се пут сужава или омета нормалан пролаз за све врсте моторних возила и терета, до окончања парничног поступка. Рјешењем број 95 1 П 003332 08 П од 26.11.2013. године парнични поступак у овом предмету је прекинут из разлога што је утврђено да је више тужених умрло. Рјешењем број 95 1 П 03332 08 П од 14.07.2016. године приједлог туженог Чуљак Луке за укидање привремене мјере је одбијен. Рјешењем број 95 1 П 003332 08 П од 20.09.2016. године захтјев тужитеља Ковачевић Велимира и Ковачевић Милована за извршење привремен мјере обезбјеђења је одбијен. Рјешењем Окружног суда у Требињу 95 1 П 003332 16 Мож од 23.11.2016. године жалба је уважена и укинуто је рјешење број 95 1 П 003332 08  П од 14.07.2016. године и предмет враћен на поновни поступак. Рјешењем број 95 1 П 003332 17  П 2 од 08.02.2017. године наложено је тужитељима да у року од 15 дана од дана пријема рјешења доставе податке о смрти одређених тужених. Уколико не поступе по налогу суда да ће суд одбацити тужбу као неуредну. Рјешњем број 95 1  П 003332 17 П 2 од 08.02.2017. године привремена мјера обезбјеђења од 19.02.2013. је укинута. Против наведеног рјешења тужитељи су уложили жалбу.

               У предмету овог суда број 95 1 П 005120 14  И  тражиоци извршења Ковачевић Велимира и др. поднијели суд приједлог за извршење против извршеника Чуљак Луке из Невесиња, ради извршења привремене мјере обезбјеђења, из разлога што је извршеник  на спорни пут ставио препреке којим је онемогућен пролаз моторним возилима. Суд је дозволио предложено извршење, а на  рјешење о извршењу извршеник је уложио приговор па је рјешењем бој 95 1 П 005120 14  И од 31.07.2014. године усвојен приговор извршеника Чуљак Луке, извршење обустављено и укинуте проведене радње. Рјешењем Окружног суда у Требињу број 95 1 П 005120 14 Гжи од 31.12.2015. године одбијена је  жалба тражиоца извршења Ковачевић Велимира и др. и наведено рјешење број 95 1 П 005120 14  И од 31.07.2014. потврђено.

               Код овог суда Чуљак Лука има укупно 19 прекршајних предмета од којих су 4 предмета још у току. У завршеним предметима који су вођени код овог суда Чуљак Лука није платио новчану казну у укупном износу од 2.000,00 КМ и трошкова у износу од 750,00 КМ. Неке од казни је платио. Укупан дуг неплаћених новчаних казни Чуљак Луке износи 4.980,00 КМ, а ту су поред  одлука овог суда одлуке других судова и прекршајни налози полицијских станица.

               Према подацима из казнене евиденције од 06.03.2017. године Чуљак Лука је осуђиван пресудом Основног суда у Требињу број 95 0 К 034966 14  К  од 15.06.2015. године због кривичног дјела Самовлашћа из члана 397. став 1. КЗРС и пресудом Основног суда у Требињу број 95 0 К 039340 15 К од 08.08.2016.године  због кривичног дјела Самовлашћа из члана 397. став 1. КЗРС у стицају са кривичним дјелом оштећење туђе ствари  из члана 249. став 1. КЗРС. Обадвије наведене пресуде су због кривичног дјела самовлашћа на спорном путу.

               Пресудом овог суда број 95 0 К 039340 15 К од 23.03.2016. године Чуљак Лука, син Николе, је осуђен на казну затвора у трајању од 70 дана. Пресудом Окружног суда у Требињу број 95 0 К 039340 16 Кж од 28.06.2016. године првостепена пресуда је преиначена у одлуци о казни тако што је оптуженом Луки Чуљку за продужено кривично Самовлашће из члана 397. став 1. КЗРС , за које је том пресудом оглашен кривим , утврђена казна затвора у трајању од 90 дана , те му је узета као утврђена казна затвора у трајању од 60 дана, која му је изречена правоснажном пресудом Основног суда у Требињу број 95 0 К 034966 14  К од 12.02.2015. године и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 130 дана. Осуђени је упућен да се јави на издржавање казне затвора у КПЗ Требиње 24.08.2016. године ради издржавања казне затвора у трајању од 130 дана.

                По захтјеву бранилаца осуђеном Чуљак Луки је рјешењем овог суда број 95 0 К 039340 16  Кв од 22.08.2016. године казна затвора у трајању од 130 дана замјењена у новчану казну и износу од 13.000,00 КМ, коју је осуђени обавезан платити у року од 3  мјесеца од правоснажности рјешења, а које је правоснажно 04.09.2016. године.  Рјешењем овог суда број 95 0 К 039340 16  Икс од 16.09.2016. године обустављен је поступак извршења казне затвора над осуђеним Чуљак Луком, из разлога што је казна затвора замјењена у новчану казну.

               По новој молби осуђеног од 05.12.2016. године рјешењем овог суда број 95 0 К 039340 16 Кв од 09.12.2016. године осуђеном Чуљак Луки је одобрен дужи временски период (плаћања  на рате) тако да новчану казну у износу од 13.000,00 КМ може уплатити у ратама у року од 10 мјесеци, с тим да се тај рок рачуна од 04.09.2016. године, као дана правоснажности рјешења о замјени казне затвора у новчану казну. Одлуку је донијело вијеће од троје судија овог суда, на основу документације приложене уз молбу, из које произилази да је осуђени незапослен, да живи у заједничком домаћинству са супругом која је домаћица, четверо  дјеце од којих је једно ученик  а троје студенти, те да нико од наведених чланова домаћинства не остварује приходе. Осуђени је новчану казну обавезан платити до 04.07.2017. године“.

                   С поштовањем!

 

                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                 Антон Касиповић

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9