Народни посланик Зоран Пологош Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Када ће почети најављена ревитализација магистралног пута Требиње-Љубиње?

Образложење

               Предсједник РС, Милорад Додик је најавио у Требињу прије 3 (три) мјесеца неколико великих пројеката, као и да ће се ускоро радити ревитализација магистралног пута Требиње-Љубиње.

               Становништво Источне Херцеговине очекује реализацију најављеног пројекта, јер је то једна од најпрометнијих и истовремено најлошијих путних комуникација, не само у Источној Херцеговини, него и у читавој Републици Српској.

ОДГОВОР:

Брoj: 13.03/011-1070/16

Дaтум: 09.06.2016. гoдинe

НAРOДНA СКУПШTИНA

РEПУБЛИКE СРПСКE

 

Прeдмeт: Oдгoвoр нa пoслaничкo питaњe

Нaрoдни пoслaник Зоран Пологош нa Дванаестој сjeдници Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, пoстaвиo je сљeдeћe пoслaничкo питaњe:

„Када ће почети најављена ревитализација магистралног пута Требиње - Љубиње?“

У склaду сa члaнoм 82. Пoслoвникa Влaдe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 10/09) кao и члaнoм 264. Пoслoвникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 31/11), дajeмo сљeдeћи

 

OДГOВOР

Према информацији од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“, у току су активности за јавну набавку услуга израде главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6, за дионице Љубиње – граница РС/ФБиХ (Трновица 1) и граница РС/ФБиХ (Трновица 2) – Требиње 1.

Процјена је да ће уговор за реализацију ових услуга бити потписан у наредних мјесец дана. Планирани рок за израду главног пројекта је 90 календарских дана.

Почетак извођења радова зависи од обезбјеђивања финансијских средстава.

 

С пoштoвaњeм,                 

 

                                                                                                                     M И Н И С T A Р

 

                                                                                                                      Нeђo Tрнинић

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016
Сазив: 
9