Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Када ће бити опремљени и усељени студентски домови у Фочи и на Палама и да ли ће Влада нешто учинити по питању побољшања смјештајних капацитета ђачко-студентског дома у Бијељини, пошто он не одговара потребама студентског смјештаја у Бијељини?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011 - 283/15

Датум:  02.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 17. септембра  2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Када ће бити опремљени и усељени студентски домови у Фочи и на Палама и да ли ће Влада нешто учинити по питању побољшања смјештајних капацитета ђачко-студентског дома у Бијељини, пошто он не одговара потребама студентског смјештаја у Бијељини?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У циљу рјешавања проблема смјештајних капацитета и обезбјеђивања адекватних услова за живот студената током студирања, Влада Републике Српске је у претходном периоду издвојила значајна средства за изградњу нових објеката за смјештај, у Палама и Фочи.  У Палама је изграђен објекат са 590 мјеста, а у Фочи са 346 мјеста за смјештај студената. Процедура опремања домова покренута је још у мају када је формирана Комисија за припрему тендерске документације. Тендер за опремање домова расписан је 5. августа текуће године. Све процедуре за поменуте активности проводе се у складу са важећим законским прописима и у законом прописаним роковима. Након окончања процедуре студенти  ће бити смјештени у нове студентске домове. 

Министарство просвјете и културе суфинансира исхрану и смјештај студената у Дому ученика у Бијељини у складу са Одлуком o суфинaнсирaњу исхрaнe и смjeштaja рeдoвних студeнaтa у устaнoвaмa студeнтскoг стaндaрдa ("Службени гласник Републике Српске", број 34/12). У склaду сa пoмeнутом oдлуком Mинистaрствo мjeсeчнo уплaћуje грaнтoвe зa суфинaнсирaњe исхрaнe и смjeштaja студeнaтa у изнoсу од 9.940,00 КM. Годишње се уплати 10 грaнтoвa. Исплaтa грaнтoвa сe врши у склaду сa рaспoлoживим срeдствимa у буџeту. У 2015. години је у Дому ученика у Бијељини смјештен 71 студент за које Министарство суфинансира исхрану и смјештај. Студенти смјештени у Дому ученика у Бијељини студирају на Пeдaгoшкoм фaкултeту, Пoљoприврeднoм фaкултeту, Правном факултету и Фaкултeту пoслoвнe eкoнoмиje Универзитета у Источном Сарајеву.

У прeтхoднe три гoдинe брoj студeнaтa кojи сe приjaвљивao нa jaвни кoнкурс зa смjeштaj студената у Дому ученика у Бијељини je око 85 што одговара смјештајним капацитетима дома.

С поштовањем,

 

 

 

  М И Н И С Т А Р

др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

17.09.2015

Име посланика:

Сазив: 
9