Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

-ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Влада Републике Српске усвојила је идејно рјешење архитетке из Београда, Слободана Малдинија, које уопште није било пријављено на међународном конкурсу расписаном 25. јула 2015. године. Према сазнањима и документацији коју посједујемо, Малдини је као своје идејно рјешење представио најбоље сегменте из два награђена рада, без укључивања аутора та два награђена рада у овај процес и представио то идејно рјешење као свој пројекат. Напомињемо да је Малдини био и члан Комисије за одабир најбољег идејног рјешења, што га доводи у сукоб интреса. Овдје је директно прекршен Закон о јавним набавкама, прописи из области заштите ауторских права, и други закони који уређују ову област. Постављамо питање:

Због чега поводом овог сви ћуте?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-79/16

Датум: 21.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Десетој  сједници одржаној 2. марта 2016. године, сљедеће посланичко питање:

„Влада Републике Српске усвојила је идејно рјешење архитекте из Београда Слободана Малдинија, које уопште није било пријављено на међународном конкурсу расписаном 25. јула 2015. године. Према сазнањима и документацији коју посједујемо, Малдини је као своје идејно рјешење представио најбоље сегменте из два награђена рада, без укључивања аутора та два награђена рада у овај процес и представио то идејно рјешење као свој пројекат. Напомињемо да је Малдини био и члан Комисије за одабир најбољег идејног рјешења, што га доводи у сукоб интереса. Овдје је директно прекршен Закон о јавним набавкама, прописи из области заштите ауторских права, и други закони који уређују ову област. Постављамо питање:

Због чега поводом овог сви ћуте?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске је на 57. сједници одржаној 21.01.2016. године разматрала Информацију о проведеној процедури јавне набавке Конкурса за „Израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина“ и донијела Закључак број:04.2-012-СЛ/16 од 29.01.2016. године, којим је усвојила наведену Информацију, да се упознала са презентацијом идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен подручју Доња Градина (на сједници је извршена презентација другонаграђеног, тећенаграђеног  ненаграђаених радова и дорађеног рада) и обавезала да ће исту прослиједити Народној скупштини на разматрање.

Уговорни орган је имао обавезу,  по Извјештају –Одлуци конкурсне комисије –жирија, да  изврши компилацију позитивно оцијењених и прихваћених елемената из два награђена рада.

Уговором о дјелу ангажован је на основу Закона о облигационим односима проф. др Слободан Малдини, дипл.инж.арх. - архитекта меморијалиста, из Новог Београда да изради идејно архитектонско рјешење Меморијалног центра Доња Градина које је засновано на квалитетним елементима које садрже: другонаграђени и трећенаграђени рад на Конкурсу за израду урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра Доња Градина.

У Одлуци о избору идејних рјешења, записнику и извјештају Конкурсне комисије-жирија наведено је да рад под шифром „77310“ има бројне и очигледне недостатке и да исти треба ускладити са стандардима, нормама и законским захтјевима за пројектовање ове врсте архитектонских објеката. Такође је наведено да је потребно прочистити простор, естетизовати фасаду са свођењем на мањи број природних материјала и габарите објекта ускладити са окружењем, да манифестациони плато треба проширити и прилагодити реалним потребама, три вјерска објекта препројектовати у складу са захтјевима вјерских конфесија и потребама посјетилаца, итд.

Није се могло претпоставити да ниједно од понуђених идејних рјешења неће задовољити у потпуности, те да се неће ниједном од пристиглих радова додијелити прва награда.

Законом о јавним набавкама, као ни тендерском документацијом није прописана обавеза уговорног органа да ангажује ни другонаграђеног ни трећенаграђеног да изврши дораду идејног рјешења, посебно како не би фаворизовала ниједног од учесника конкурса, (чиме би био прекршен Закон о јавним набавкама БиХ), с обзиром да је следећа фаза преговарачки поступак за израду Главног пројекта Меморијалног центра у Спомен - подручју Доња Градина, који ће бити понуђен другонаграђеном и трећенаграђеном.

Чланом 34. Закона о јавним набавкама прописано је да Конкурсна комисија спроводи поступак,  да је обавезна да о раду на својим састанцима води записнике, које потписују сви присутни чланови и који су саставни дио њеног коначног извјештаја о поступку и да одлуку о избору једног или више најповољнијих рјешења конкурсна комисија доноси у извјештају о поступку који такође потписују сви њени чланови коју комисија по окончању поступка доставља уговорном органу на даље поступање.

Следећа фаза уговорног органа је провођење преговарачког поступка за израду Главног пројекта Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина, у складу са Тендерском документацијом и чланом 23. став 1. тачка а. Закона о јавним набавкама.

Преговарачки поступак ће се провести са добитником друге и треће награде.

Напомињемо да дорађено идејно рјешење – пројектни задатак Слободана Малдинија кошта 3.500.000,00 КМ,  другонаграђеног 14.192.172,00 КМ, а трећенаграђеног 16.932.240,00 КМ.

Израда Главног пројекта обрачунава се процентуално у складу са вриједношћу инвестиције, што значи да би и израда Главног пројекта била скупља три до четири пута за Републику Српску.

Дорађено идејно рјешење сведено је на рационалну и разумну мјеру  не злоупотебљавајући значај и важност Меморијалног центра, и водећи рачуна о најефикаснијем коришћењу јавних средстава, у вези са предметом набавке и његовом сврхом, у складу са чланом 3. став 1. Закона о јавним набавкама.

Тачком 7.1. тендерске документације прописано је да награђени радови исплатом награда постају власништво расписивача конкурса који их може користити у цјелости или појединостима.  

Нису повријеђена ауторска права нити је расписивач конкурса требао тражити сагласност да се ради компилација другонаграђеног и трећенаграђеног рада.

По пријему, те детаљној и исцрпној анализи свих пристиглих радова,  конкурсна комисија – жири донијела је Одлуку о избору идејних рјешења као и наградама, након чега је завршила са својим радом. Уговорни орган је испоштовао законску процедуру  жалбеног рока, и након тога, у складу са прописима, извршио све обавезе према награђенима и члановима комисије.

На основу изложеног сматрамо да не постоји сукоб интереса.

Уговор о јавној набавци није закључен и исти ће бити закључен тек након презентације свих идејних рјешења у Народној скупштини и проведеног преговарачког поступка, са добитницима друге и треће награде.

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                      др Дане Малешевић

 

 

02.03.2016

Име посланика:

Сазив: 
9