Народни посланик Игор Остојић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Молим Вас да ми доставите податке о висини личних примања (плата и накнада) запослених у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, и то за:

  • Начелнике/ градоначелнике општина; замјенике начелника/ градоначелника општина; предсједнике скупштина; потпредсједнике скупштина;
  • Начелнике одјељења у служби у општинама/ градовима; одборнике у скупштинама општина; секретаре скупштина општина;
  • Директоре, помоћнике директора и замјенике директора свих јавних установа, организација и комуналних предузећа на нивоу општина; чланове управних и надзорних одбора у тим установама, организацијама и комуналним предузећима на нивоу општина.

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-481/16

Датум: 23. фебруар  2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић, на Петнаестој сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 06, 07. и 08. децембра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Молим Вас да ми доставите податке о висини личних примања (плата и накнада) запослених у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, и то за:

  • Начелнике/градоначелнике општина; замјенике начелника/градоначелника општина; предсједнике скупштина; потпредсједнике скупштина;
  • Начелнике одјељења у служби у општинама/градовима; одборнике у скупштинама општина; секретаре скупштина општина;
  • Директоре, помоћнике директора и замјенике директора свих јавних установа, организација и комуналних предузећа на нивоу општина; чланове управних и надзорних одбора у тим установама, организацијама и комуналним предузећима на нивоу општина.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе је актом број: 10.3-011-481/16, од 20. децембра 2016. године, затражило од свих јединица локалне самоуправе да тражене податке о висини личних примања функционера, висини личних примања директора, помоћника и замјеника директора у свим јавним установама, организацијама и комуналним предузећима, као и висини примања чланова управних и надзорних одбора, доставе најкасније до 30.12.2016. године.

Будући да све јединице локалне самоуправе нису доставиле таражене податке до утврђеног рока, министарство је упутило Ургенцију, актом број: 10.3-011-481-1/16 дана 13. јануара 2017. године.

Имајући у виду чињеницу да један број јединица локалне самоуправе није доставио тражене податке, односно да су јединице локалне самоуправе имале различит приступ у достављању података,  одговор на постављено питање није могуће сачинити на једнообразан начин.

Међутим, на основу до сада прикупљених и обрађених података достављамо податке о   личним примањима (плате и накнаде) функционера и службеника на руководећим радним мјестима у распонима, груписане према степену развијености јединица локалне самоуправе:

Предсједник скупштине града, односно општине

Развијене ЈЛС

Основна плата

2.269,00 - 3.755,00

Плата са накнадама

2.541,00 - 4.528,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.861,00 - 2.914,00

Плата са накнадама

2.204,00 - 3.643,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

784,00 - 3.013,00

Плата са накнадама

1.067,00 - 3.454,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.000,00 - 3.197,00

Плата са накнадама

1.000,00 - 3.768,00

Потпредсједник скупштине града, односно општине

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.629,00 - 2.816,00

Плата са накнадама

1.629,00 - 3.477,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.383,00 - 2.206,00

Плата са накнадама

1.775,00 - 2.589,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

937,00 - 2.572,00

Плата са накнадама

927,00 - 3.137,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

900,00 - 2.392,00

Плата са накнадама

900,00 - 2.907,00

 

Градоначелник/начелник

Развијене ЈЛС

Основна плата

2.470,00 - 4.043,00

Плата са накнадама

2.740.00 - 5.183,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

2.397,00 - 3.461,00

Плата са накнадама

2.895,00 - 4.183,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

862,00 - 3.615,00

Плата са накнадама

1.201,00 - 4.333,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.374,00 - 3.609,00

Плата са накнадама

1.525,00 - 4.093,90

Замјеник градоначелника/начелника

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.654,00 - 3.033,00

Плата са накнадама

2.096,00 - 3.920,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.205,00 - 2.363,00

Плата са накнадама

1.622,00 - 2.845,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 2.712,00

Плата са накнадама

1.051,00 - 3.357,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

1.016,00 - 2.702,00

Плата са накнадама

1.197,00 - 3.007,00

Секретар скупштине града, односно општине

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.092,00 - 1.925,00

Плата са накнадама

1.634,00 - 2.485,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.043,00 - 1.820,00

Плата са накнадама

1.395,00 - 2.243,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 1.841,00

Плата са накнадама

1.036,00 - 2.136,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

700,00 - 1.270,00

Плата са накнадама

916,00 - 1.819,00

Начелник одјељења, односно службе

Развијене ЈЛС

Основна плата

1.092,00 - 1.925,00

Плата са накнадама

1.691,00 - 2.657,00

Средње развијене ЈЛС

Основна плата

1.043,00 - 1.956,00

Плата са накнадама

1.307,00 - 2.607,00

Неразвијене ЈЛС

Основна плата

744,00 - 1.650,00

Плата са накнадама

1.036,00 - 2.134,00

Изазито неразвијене ЈЛС

Основна плата

700,00 - 1.501,00

Плата са накнадама

1.260,00 - 1.956,00

 

Висина накнаде одборницима креће се од 100,00 КМ до 600,00 КМ. Накнаде предсједницима клубова исплаћује 12 јединица локалне самоуправе и висина истих се креће од 30,00 КМ до 710,00 КМ, док се накнаде члановима комисија крећу од 20,00 КМ до 114,00 КМ. Висина накнаде присуству вјенчању креће се код већине јединица локалне самоуправе од 10,00 КМ до 50,00 КМ, односно 80,00 КМ.

Закон о локалној самоуправи и Закон  о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) ступили су на снагу 26. новембра 2016. године. Овим законима предвиђено је потписивање Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе, који су 10. фебруара 2017. године потписали  Министар управе и локалне самоуправе и Синдиката управе Републике Српске. Колективним уговором уређени су коефицијенти за обрачун плата у распону од 4,00 за прву платну групу до 19,00 за седму платну групу, односно за послове на руководећим радним мјестима. Утврђена је висина цијене рада у распону од 100,00 до 135,00 КМ, те начин уваћања плате по основу стажа осигурања као и за запослене у републичким органима управе.

Примјена Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе имаће утицај и на критеријуме за одређивање плата и накнада функционера и одборника у јединицама локалне самоуправе, који су утврђени Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13). 

Податке  о  висини личних примања (плата и накнада) директора, помоћника директора и замјеника  директора свих јавних установа, организација и комуналних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  као и износ накнаде члановима управних и надзорних одбора у тим установама, организацијама и комуналним предузећима,  доставићемо накнадно.

С поштовањем,                                                                              

 

  М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Лејла Решић

 

 

 

06.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9