Народни посланик Игор Радојичић Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСДС-Милорад Додик поставио је између двије сједнице, 19. августа 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕРЕ И КУЛТУРЕ

               Шта Министарство просвјете и културе намјерава да предузме поводом незаконите смјене директора и незаконитог постављања в.д. директора у Основној школи у Поткозарју, што је потврђено и налазом Просвјетне инспекције?

ОДГОВОР:

Brој: 07.032/011-327/16

Dаtum: 10.11.2016. gоdinе

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Радојичић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 19. августа 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Шта Министарство просвјете и културе намјерава да предузме поводом незаконите смјене директора и незаконитог постављања в.д. директора у Основној школи у Поткозарју, што је потврђено и налазом Просвјетне инспекције?“

У складу са чланом 82. Пословника Ваде Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Школа је правно лице, коју заступа директор  који је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе, а Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор је донио Одлуку о разрјешењу директора школе, број:111/16 од 11.07.2016. године, у складу са чланом 126. став 1. тачка к) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), којим је прописано да школски одбор разрјешава дужности директора школе и члана 7.

и 8. Правилника о условима и начину избора директора школе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 112/09), којим је прописано између осталог да школски одбор разматра иницијативу за разрјешење директора.

Након што је школски одбор донио Одлуку о разрјешењу директора школе, школа је поступила  у складу са чланом 133. став 4. Закона о основном образовању и васпитању, којим је прописано да директору школе којем је престала дужност разрјешењем или на лични захтјев – оставком, а који не може бити распоређен на радно мјесто које одговара његовом нивоу образовања и стручном звању у одређеној области, престаје радни однос, уз исплату отпремнине у складу са Законом о раду, као и другим важећим прописима.

С обзиром да у школи није било радно мјесто које одговара нивоу образовања и стручном звању Божане Куњадић, то је школа донијела рјешење о престанку радног односа на које именована има право покренути поступак пред надлежним судом.

Напомињемо да је именована одбила понуду да joj се изнађе могућност распореда у другу школу на  радно мјесто које одговара њеном нивоу образовања и стручном звању, што именована није прихватила.

               Неспорно је, како се наводи у посланичком питању, да је Републички просвјетни инспектор донио рјешење, број: 24.120/616-266-47-2/16 од 01.08.2016. године, којим је налoжено Основној школи ''Милутин Бојић'' Поткозарје-Бања Лука, заступаној по одговорном лицу, директору, да отклони недостатке утврђене инспекцијским прегледом и да:

1.Поништи Одлуку о разрјешењу директора школе, Божане Куњалић, број:107/16 од 30.06.2016. године,

2.Поништи Одлуку, број: 108/16 од 01.07.2016. године, о именовању вршиоца дужности Душка Петровића.

Обавјештавамо  Вас да је на наведено рјешење  уложена жалба. Министарство просвјете и културе Републике Српске је рјешењем број: 07.032/050-507/16 од 26.08.2016. године  усвојило жалбу и поништило рјешење просвјетног инспектора.

С поштовањем,

                 Министар

         др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2016

Име посланика:

Сазив: 
9