Народни посланик Игор Црнадак Инвестиционо - развојној банци Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Црнадак, Клуб посланика ПДП, затражио је између двије сједнице 28. јануара 2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОД ИНВЕСТИЦИОНО РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Дана 17. јануара 2022. године Општински суд у Бањалуци званично је саопштио да је потврдио оптужницу Републичког јавног зужилаштва Републике Српске против Александра Џомбића, бившег предсједника Владе Републике Српске, због злоупотребе службеног положаја и овлаштења.

               Према доступним информацијама Александар Џомбић се терети за кривично дјело везано за давање кредита ИРБ РС фирми „Енерголинија“ д.о.о. Зворник 2012. године у износу од око 19 400 000 КМ.

ТЕКСТ ПИТАЊА:

  1. Које је стање поменутог кредита на данашњи дан, односно колики је преостали дуг по главници, камати и затезној камати?
  2. Које мјере, активности и радње је руководство Инвестиционо развојне банке Републике Српске предузело у циљу наплате дуга „Енерголиније“ д.о.о. по поменутом кредиту у периоду од јануара 2020. године, када сте именовани за в.д. директора ИРБ РС, до данас и када сте посљедњи пут информисали Владу Републике Српске и предсједника Владе Републике Српске о најновијим информацијама и дешавањима везано за овај кредит?

 

ОДГОВОР:

Народна Скупштина Републике Српске                                                            Ваш број: 02/2-1752-3/21

н/р г-дин Небојша Згоњанин, генерални

секретар                                                                                                                         Наш број: 09/2.1-80-2/22

Бања Лука                                                                                                        Бања Лука, 07.02.2022. године

 

Народни посланик Игор Црнадак је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 28. јануара 2022. године, поставио слиједеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д.

  1. „Које је стање поменутог кредита на данашњи дан, односно колики је преостали дуг по главници, камати и затезној камати?“
  2. „Које мјере, активности и радње руководство Инвестиционо-развојне банке Републике Српске преузело у циљу наплате дуга Енерголинија д.о.о. по поменутом кредиту у периоду од јануара 2020. године када сте именовани за в.д. директора ИРБРС, до данас и када сте посљедњи пут информисали Владу Републике Српске и предсједника Владе Републике Српске о најновијим информацијама везано за овај кредит?“

 

ОДГОВОР

  1. По уговору о просљеђивању средстава из пројекта кредитирања за мала и средња предузећа из средстава ЕИБ-а потписаним са „Енерголинија“ д.о.о. Зворник, као дужником, „Алумина“ д.о.о. Зворник као јемцем и „Алусил“ д.о.о. Зворник као јемцем, укупан износ доспјелих обавеза на данашњи дан износи 24.170.510,00 КМ, а који се састоји од доспјеле главнице у износу од 19.400.000,00 КМ, доспјеле камате у износу од 3.428.228,05 КМ, затезне камате у износу од 372.281,95 КМ и накнаде за ненамјенско трошење средстава у износу од 970.000,00 КМ.

До отварања стечаја од друштва „Енерголинија“ д.о.о. Зворник наплаћен је износ од 518.474,84 КМ.

Од друштва „Алумина“ д.о.о. Зворник као јемца по уговору је наплаћен износ од 6.194.870,65 КМ. Пресудом Окружног привредног суда у Бијељини дана 02.12.2020. године усвојен је тужбени захтјев „Алумина“ д.о.о. Зворник те је утврђено да је: ништав уговор о прослеђивању који су закључили „Енерголинија“ д.о.о. Зворник и Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука 2012. године и анекс закључен 2015. године, а у којем правном послу је „Алумина“ д.о.о. Зворник била јемац платац; те да су ништаве све бјанко мјенице и 120 бјанко налога датих од стране „Алумина“ д.о.о. Зворник као инструмент обезбјеђења по наведеном уговору; ништав уговор о заснивању хипотеке на некретнинама „Алумина“ д.о.о. Зворник и обавезан Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука да врати износ од 6.194.870,65 КМ који је „Алумина“ д.о.о. Зворник платила на име јемства. ИРБРС је у складу са наведеном пресудом дана 24.08.2021. године извршила поврат наплаћених средстава од „Алумина“ д.о.о. Зворник као јемца у износу од 6.194.870,65 КМ.

  1. Након отварања стечајног поступка (Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број: 59 0 Ст 029402 16 Ст од 18.10.2016. године) над Енерголинијом д.о.о. за производњу паре и електричне енергије Зворник, Каракај бб (у даљем тексту: Енерголинија) по основу Уговора о прослеђивању закљученог између Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) као даваоца зајма и Енерголиније као корисника зајма, а по којем су Алумина д.о.о. Зворник и Алусил д.о.о. Звoрник били јемци и заложни дужници, а Механика д.о.о. Зворник заложни дужник, Фонд је поднио пријаву потраживања за износ од  18.636.789,31 КМ. Стечајни управник је потраживање Фонда оспорио у погледу висине и намјене, а није оспорио као разлучно право, због чега је Фонд поднио тужбу Окружном привредном суду у Бијељини којом је тражио да се утврди основаним потраживање Фонда према Енерголинији у износу од  18.636.789,31 КМ. Рјешењем поступајућег суда од 29.01.2018. године овај поступак је прекинут (а што је потврђено рјешењем Вишег привредног суда 15.03.2018. године) и исти ће се наставити када се правоснажно оконча поступак у предмету Окружног привредног суда у Бијељини број: 59 0 Пс 032468 17 Пс а који се односи на поступак по тужби Алумине д.о.о. Зворник против Фонда и Енерголиније. Фонд је затражио наставак прекинутог поступка.

Наиме, Алумина д.о.о. Зворник (у даљем тексту: Алумина) је тужила Фонд и Енерголинију а Окружни привредни суд у Бијељини је дана 02.12.2020. године донио пресуду којом је усвојио тужбени захтјев Алумине а којом је утврђено да је: ништав уговор о прослеђивању који су закључили Енерголинија и Фонд 2012. године и анекс закључен 2015. године, а у којем правном послу је Алумина била јемац платац; да су ништаве све бјанко мјенице и 120 бјанко налога датих од стране Алумине као инструмент обезбјеђења по наведеном уговору; ништав уговор о заснивању хипотеке на некретнинама Алумине и обавезан Фонд да врати износ од 6.194.870,65 КМ који је Алумина платила на име јемства.

На наведну пресуду Фонд је уложио жалбу, те је Виши привредни суд у Бања Луци дана 28.06.2021. године донио пресуду којом је утврђујући и обавезујући дио тужбеног захтјева (ништавост уговора и анекса, мјеница, бјанко налога, уговора о заснивању хипотеке, обавезе враћања плаћеног износа на име јамства) потврдио. На наведену пресуду Фонд је уложио 30.07.2021. године ревизију Врховном суду Републике Српске који још увијек није донио одлуку по ревизији. (ургирано код суда 12.01.2022. године).

Механика д.о.о. Зворник била је заложни дужник за кредит Енерголиније, над истом је отворен стечајни поступак рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број: 59 0 Ст 031493 17 Ст од 20.06.2019. године. Фонд је пријавио потраживање у износу од 17.975.639,35 КМ које је стечајни управник на рочишту 6.11.2019. године оспорио у цијелости као и статус разлучног повјериоца, те је Механика покренула судски поступак на Окружном привредном суду у Бијељини а који поступак је прекинут рјешењем тог суда од 23.03.2021. године док се правоснажно не одлучи у  предмету по тужби Алумине. Фонд је затражио наставак прекинутог поступка.

Алусил д.о.о. Зворник био је јемац и заложни дужник за кредит Енерголиније, над истим је отворен стечајни поступак рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број: 59 0 Ст 032531 18 Ст од 09.09.2019. године. Фонд је пријавио потраживање у износу од 17.975.639,35 КМ које је стечајни управник на рочишту 01.10.2020. године оспорио у цијелости као и статус разлучног повјериоца, те је Алусил покренуо судски поступак на Окружном привредном суду у Бијељини а који поступак је прекинут рјешењем тог суда од 24.03.2021. године док се правоснажно не одлучи у  предмету по тужби Алумине. Фонд је затражио наставак прекинутог поступка.

Имајући у виду да је наведеним пресудама донешеним у корист Алумине очигледно дошло до кршења законских одредаба због чега је и уложена ревизија мишљења смо да ће Врховни суд РС усвојити ревизију и поништити донешене пресуде.

Значи, у вези са потраживањем насталим по основу Уговора о прослеђивању у току су четири судска поступка у оквиру којих су предузете све радње прописане позитивним законским прописима.

Инвестиционо-развојна банка Републке Српске а.д. Бања Лука која управља Фондом је доставила Влади Републике Српске Информацију број: 05/1-2-55/18 од 15.12.2020. године којом је исту упознала са првостепеном пресудом Окружног привредног суда у Бијељини донешеној по тужби Алумине против Фонда и Енерголиније, да ће Фонд уложити жалбу и да уколико би Виши привредни суд у Бања Луци потврдио првостепену пресуду би ИРБРС-Фонд претрпио значајну штету.

 

                                                                                                                                                   в.д.  ДИРЕКТОРА

 

                                                                                                                                              др  Дражен Врховац

 

Прилог:

-ЦД

 

 

 

28.01.2022

Име посланика:

Сазив: 
10