Народни посланик Крсто Јандрић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Крсто Јандрић, Клуб посланика НДП поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Питање се односи на изградњу МХЕ ''МЕДНА''. Зашто је сваки пут након истека рока уговора пријављен нови анекс, иако нису били испуњени никакви услови за изградњу МХЕ ''МЕДНА'', и зашто је Министарство издало Дјелимично рјешење на основу документа који су застарјели?

(Мисли се на урбанистичку дозволу која је издана 2008. године, а Дјелимично рјешење у 2014. години. У току тих 6 година Закон о просторном планирању и грађењу је три пута мијењан.) У Извјештају Комисије за концесије из 2012. године се наводи да је урбанистичка сагласност истекла, а 2014. године се, ипак, издаје Дјелимично рјешење.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-158/15

Датум: 27.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Крсто Јандрић, на четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 19, 20. и 21. маја 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ: Зашто је сваки пут након истека рока уговора пријављен нови анекс, иако нису били испуњени никакви услови за изградњу МХЕ „МЕДНА“ и зашто је Министарство издало Дјелимично рјешење на основу докумената који су застарјели?“,

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Рјешењем овог министарства број 16-364-624/07 од 04.07.2008. године, издата је урбанистичка сагласност за изградњу МХЕ „МЕДНА“ на ријеци Сани, инсталисане снаге 4.9 МW на подручју општина Рибник и Мркоњић Град. Рок важења урбанистичке сагласност одређен  је чланом 80.  Закона о уређењу простора – пречишћени текст („Службени гласник Републичке Српске“, број 84/02, 14/03, 112/06 и 53/06), којим је прописано да урбанистичка сагласност престаје да важи ако се у утврђеном року, не дужем од годину дана, не затражи одобрење за грађење. Обзиром да је инвеститор „LSB elektrane“ д.о.о. Бања Лука, прије истека рока, тј. дана 29.06.2009. године поднио захтјев за издавање грађевинске дозволе, може се закључити да важност наведене урбанистичке сагласности није престала. Ово Министарство је у складу са чланом 203. Закона о општем управном поступку, издало дјелимичне грађевинске дозволе за изградњу МХЕ „МЕДНА“ на ријеци Сани, под бројем 15-361-418/09 од 16.04.2013. године и 22.10.2014. године, на земљишту на коме су ријешени имовинско-правни односи.

За закључивањење уговора, те анекса  уговора о концесији за изградњу предметне хидроелектране, надлежно је Министрсво индустрије, енергетике и рударства.

С поштовањем,

                                                                                                                             Mинистар

                                                                                                                       Сребренка Голић

 

19.05.2015
Сазив: 
9