Народни посланик Маринко Божовић Министарству индустрије, енергетике и рударства и надлежним фондовима

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 16. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА И

-НАДЛЕЖНИМ ФОНДОВИМА

 

  1. Колико пројеката и у ком износу је финансирано из Фонда за заштиту животне и електричне енергије Републике Срспке у 2013. и 2014. години?
  2. Колико пројеката чека средства из овоф фонда? (која ће бити обезбијеђена повећањем са 5% на 10%)
  3. Колико има инталисане снаге производње електричне енергије из обновљивих извора који су корисници подстицаја?

ОДГОВОР

Број: 05.05/012-905-2/15

Датум: 11. 05. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић (Клуб посланика СДС – СРС РС) је на Трећој сједници Народне скупштине, одржаној 15., 16., 17. и 21. априла 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„1.  Колико пројеката и у ком износу је финансирано из Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у 2013. и 2014. години?

2. Колико пројеката чека средства из овог Фонда (која ће бити обезбијеђена повећањем са 5% на 10%)?

3.  Колико има инсталисане снаге производње електричне енергије из обновљивих извора који су корисници подстицаја?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

  1. Конкретна питања у вези са бројем пројеката и износом средстава која је Фонд утрошио за те намјене су у надлежности Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност који је према члану 8. тачка д) Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске обавезан да води одвојене база података о програмима, пројектима и сличним активностима из подручја заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, те о потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање.
  2. У вези са повећањем издвајања средстава са 5% на 10% која се Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност по Закону о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији издвајају од прикупљених средстава за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији на име финансирања мјера за побољшање енергетске ефикасности, подсјећамо да је доношењем Закона о енергетској ефикасности надлежност овог Фонда значајно проширена на пољу енергетске ефикасности, те је осим задатака у вези са пружањем финансијске подршке пројектима енергетске ефикасности, Фонд надлежан и за промовисање енергетске ефикасности, иницирање мјера за побољшање енергетске ефикасности у јавном сектору, прорачунавање и верификовање остварених уштеда у потрошњи енергије, праћење реализације Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске, пружање подршке при изради локалних акционих планова енергетске ефикасности и праћење њихове реализације, те вођење базе података о енергетској ефикасности. Имплементација свих законских овлаштења која су додијељена Фонду такође изискује одређена финансијска средстава, те је повећање са 5% на 10% неопходно примарно у сврху обезбјеђења свих материјално-техничких и кадровских предуслова за пуну примјену Закона о енергетској ефикасности и Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске, али наравно и ради финансијске подршке пројектима енергетске ефикасности. У том контексту постојеће издвајање из рачуна за електричну енергију треба и посматрати превасходно као иницијална средства за техничко оперисање Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

Што се тиче листе конкретних пројеката енергетске ефикасности који чекају на подстицај из Фонда, иста је такође у надлежности самог Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност у складу са чланом 8. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске.

  1. На основу уговора о обавезном откупу електричне енергије за производњу из обновљивих извора по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која се испоручи у мрежу и уговора о исплати премије за производњу електричне енергије утрошене за властите потребе на локацији производног постројења, који су закључени са Оператором система подстицаја, право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији тренутно остварује 21 постројење, од тога 9 малих хидроелектрана укупне инсталисане снаге 17,85 MW и 12 малих соларних електрана укупне инсталисане снаге 481 kW.

 

                                                                                                                    МИНИСТАР

                                                                                                                   Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9