Народни посланик Маринко Божовић Министарству индустрије, енергетике и рударства; Министарству рада и борачко-инвалидске заштите; и другим ресорним на које се односи

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

-МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

-И ДРУГИМ РЕСОРНИМ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ

 • Тражим да ми се доставе сви уговори о приватизацији ''РАОП''-а од 2006. године до данас.
 • Да ли је покретна имовина, која није била предмет приватизације, поклоњена посљедњем купцу?
 • Тражим да ми се таксативно достави списак обавеза које су преузете од стране Владе и купца.
 • Које обавезе су реализоване,  а које још увијек нису?

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-119-2/15

Датум: 04.06.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић (Клуб посланика СДС-СРС РС), на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. априла 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 • Тражим да ми се доставе сви уговори о приватизацији „РАОП-а“ од 2006. године до данас.
 • Да ли је покретна имовина, која није била предмет приватизације, поклоњена посљедњем купцу?
 • Тражим да ми се таксативно достави списак обавеза које су преузете од стране Владе и купца.
 • Које обавезе су реализоване, а које још нису?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

Приватизација државног капитала у предузећима вршена је у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени  гласник Републике Српске" број:  24/98,  62/02,  З8/ОЗ и  109/05).  Овлашћени  продавац  државног  капитала  у предузећима била је Дирекција за приватизацију, управна организација Владе Републике Српске, која је у складу са чланом 141. Закона о републичкој  управи ("Службени  гласник Републике Српске" број: 118/08 од 16.12.2008. године) 24.12.2008.  године, као овлаштени продавац државног капитала, престала са радом, а послове Дирекције  за приватизацију, у складу  са  истим  чланом  Закона,  преузела  је  Инвестиционо-развојна банка  Републике Српске а.д. Бања Лука у складу  са новим  Законом  о приватизацији државног  капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 1/07,  5З/07, 41/08, 58/09 и 79/11). С тим у вези, посланичко питање  достављено је Инвестиционо-развојној банци а.д. Бања Лука, која је у вези проведене приватизације државног капитала у привредном друштву доставила одговор који преносимо у наставку.

У поступку приватизације, која је извршена у складу са важећим прописима и процедурама, државни капитал „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Расклопна опрема АД Источно Сарајево-Лукавица приватизован је у складу са Уговором о продаји државног капитала у „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Расклопна опрема АД Источно Сарајево-Лукавица број: 1615-01/2006 од 14.03.2006. године и Уговором о измјенама и допунама Уговора број: 10-41-38/09 од 20.11.2009. године.

Уговором о продаји државног капитала у „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Расклопна опрема АД Источно Сарајево-Лукавица број: 1615-01/2006 од 14.03.2006. године и Уговором о измјенама и допунама Уговора број: 10-41-38/09 од 20.11.2009. године купац, Предузеће за производњу и трговину „Јugotrade“ доо Београд, је поред плаћања уговорене цијене у износу од 500.000,00 КМ, преузео сљедеће обавезе:

 • да за вријеме трајања периода пословног плана не проузрокује или допусти продају, пренос, отуђење, кредитно задужење или на други начин оптерећење имовине предузећа, не врши статусне промјене или покрене стечајни поступак, као и друге радње које нису допуштене овом одредбом, без претходне писмене сагласности продавца,
 • да се за вријеме трајања периода пословног плана придржава одредаба уговора о продаји, преносу или оптерећењу предмета продаје трећим лицима,
 • да  у периоду од 3 године у предузећу задржи 366 радника и да додатно запошљава раднике тако да на крају  периода запошљавања у предузећу буде запослено најмање 600 радника: просјечно (мјерено стањем на крају сваког мјесеца), на неодређено вријеме, у првој години 366 радника, у другој години 380 радника и у трећој години 390 радника, а на крају треће године 600 радника,
 • да задржи претежну дјелатност предузећа у року од 3 године од потписивања уговора,
 • да средствима купца изврши инвестирање у предузеће у новцу или стварима у износу од 2.000.000,00 КМ: у првој години 670.000,00 КМ, у другој години 670.000,00 КМ и у трећој години 660.000,00 КМ,
 • да писмено обавјештава продавца о извршавању уговорних обавеза и постојању свих чињеница и околности везаних за промјене или догађаје у року од 15 календарских дана од дана настанка те промјене или догађаја у складу са роковима утврђеним у уговору, а у случају да купац не обавијести продавца о испуњењу обавеза у роковима утврђеним  уговором, продавац има право у року од 7 дана, од дана истека рока у коме је купац био дужан да га обавијести, да сам или преко свог овлаштеног представника изврши несметан физички преглед и преглед финансијске и друге пословне документације предузећа, а што му је купац дужан омогућити на основу уговора,
 • да се придржава свих мјера заштите здравља људи и животне околине и уздржава од радњи којим се учествује или доприноси  развоју нелегалне производње и продаје.

Записником о контроли по позиву купца прије истека прве године периода пословног плана број: 5030-01/06 од 21.11.2006. године констатовано је да је купац у току прве године у предузеће инвестирао износ од 997.915,00 КМ, чиме је у цијелости извршио обавезу инвестирања од 670.000,00 КМ прије истека прве године периода инвестирања. Структура извршеног инвестирања је измјењена и извршена је у складу са претходно писмено усаглашеном измјеном планиране структуре инвестирања са продавцем и у функцији  је реализације уговора.

Записником о контроли  број: 2420-01/07 од 14.06.2007. године, по истеку прве године периода пословног плана,  констатовано је да је купац у првој години периода пословног плана у цијелости извршио уговорене обавезе, осим обавезе обавјештавања, коју није у цијелости извршио на начин предвиђен уговором

Записником о контроли број: 1205-01/08 од 21.07.2008. године, по истеку друге године периода пословног плана, констатовано је да је купац на прихватљив начин извршио уговорене обавезе, осим обавезе обавјештавања, која није у цијелости извршена на начин дефинисан уговором.

Записником о контроли број: 10/01-41-15/09 од 11.08.2009. године  по истеку треће године  периода пословног плана констатовано је да купац није у цијелости извршио обавезу остварења уговореног износа пројектованог укупног прихода предузећа, чиме су се стекли услови за наплату уговорне казне у износу од 1.542.143,55 КМ  и није у цијелости извршио обавезу обавјештавања на начин и у роковима утврђеним уговором, а остале   уговорне обавезе у трећој години периода пословног плана купац је на прихватљив начин извршио.

У вези са изрицањем уговорне казне купац је код Владе Републике Српске, путем ресорног министарства, покренуо процедуру за ослобађање од плаћања утврђене уговорне казне и анексирањe Уговора. У складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1649/09 од 03.09.2009. године и број: 04/1-012-2-2080/09 од 12.11.2009. године  са купцем је 20.11.2009. године закључен Уговор о измјенама и допунама Уговора број: 10-41-38/09, којим су дефинисане обавезе купца у периоду од 2 године од потписивања анекса и ослобађање од плаћања утврђене уговорне казне под условом да прихвати обавезе да предузеће:

 • у наредне двије године, почев од 14.07.2009. године, непрекидно запошљава 326 радника, с тим да наведени број може бити умањен само у случају престанка радног односа по сили закона или израженом вољом радника,
 •  у продуженом периоду не може располагати акцијама без сагласности продавца, које ограничење се евидентира у ЦРХОВ,
 • преда гаранцију за обезбјеђење извршeња обавезе запошљавања и
 •  предузеће одмах исплати заостале плате радницима, односно да прије анексирања уговора постигне споразум са Синдикалном организацијом у погледу исплате заосталих плата радницима.

Записником о контроли број: 10/01-41-49/09 од  25.08.2010. године  констатовано је да је у првој години након потписивања анекса уговора (14.07.2009-14.07.2010. године) купац извршио  све уговорне обавезе.

Записником о контроли број: 10/01-41-62/09 од  02.08.2011. године  констатовано је да је у другој години након потписивања анекса уговора (14.07.2010-14.07.2011. године) купац извршио  све уговорне обавезе.

Што се тиче продаје покретне имовине привредног друштва „Енергоинвест“ Расклопна опрема  а.д. Источно Сарајево  исто је проводила  Пореска управа Републике Српске, ради намирења пореских обавеза друштва. С тим у вези, посланичко питање  достављено је Министарству финансија, које је на исто доставило одговор који преносимо у наставку.

Због неизмирених пореских обавеза у износу од 6.883.897,75 КМ покренут је поступак принудне наплате Рјешењима Пореске управе о принудној наплати пореза пљенидбом покретних ствари  дужника број: 06/1.07/0702/3-457-1-4388-1/12 од 28.12.2012. године, 06/1.07/0705-457-1-2570-1/13 од 23.08.2013. године, 06/1.07/0705-457-1-562-1/13 од 23.08.2013. године, 06/1.07/0705-457-1-2034-1/13 од 23.08.2013. године, 06/1.07/0705-457-1-400-1/13 од 23.08.2013. године, 06/1.07/0705-457-1-176-1/13 од 23.08.2013. године, број 06/107/-457-2889-1/13 од 27.08.2013. године и број 06/107/0705-457-3513/13 од 22.10.2013. године код пореског обвезника - дужника  АД „Енергоинвест“ Расклопна опрема Источно Сарајево, Вука Караџића  17, ЈИБ 4400541890001, те  је извршена   пљенидба  покретних ствари.

Истовремено је надлежном Суду, поднесен приједлог за извршење продајом некретнина извршеника.

Одјељење за принудну наплату извршило је процјену вриједности заплијењене  имовине на износ 8.028.709,00 КМ узимајући у обзир налаз и мишљење овлаштеног судског процјенитеља за процјену вриједности, те о истом сачинило Записник о процјени вриједности заплијењене имовине број: 06/107/3-457-1-4388-40/12 од 26.02.2013. године.

На наведени Записник порески дужник је уложио приговор, који је рјешењем Пореске управе број: 06/1.07/3-457-1-4388-40/12 од 08.03.2013. године одбијен као неоснован. Правилност наведеног рјешења од 08.03.2013. године је потврђена и у поступку по жалби пореског дужника, рјешењем Министарства финансија број: 06.05/450-736/13 од 12.07.2013. године, те је првостепено рјешење потврђено, а жалба одбијена као неоснована, па је процјена постала коначна  и извршна у управном поступку. 

Против другостепеног рјешења АД „Енергоинвест“ Расклопна опрема Источно је покренуло управни спор пред Окружним судом у Источном Сарајеву.

Пресудом број: 14 0 У 002134 13 У од 24.01.2014. године поништено је другостепено рјешење и предмет враћен на поновно одлучивање. Поступајући  по правном схватању Суда, Министарство финансија је поништило рјешење Пореске управе од 08.03.2014. године и предмет вратило на поновни поступак. Напомињемо да је другостепено рјешење поништено због тога што по мишљењу суда, ни другостепени, а ни првостепени орган, нису довољно образложили  разлоге због којих се жалба одбија.

Продаја покретних ствари вршена је усменим јавним надметањем (лицитација) сходно одредбама члана 63.-68. Закона о пореском поступку. Како продаја путем лицитације није успјела ( није било заитересованих купаца), то је сходно члану 67. став 3. Закона о пореском поступку Пореска управа упутила приједлог за пренос у својину Републике Српске  покретних ствари заплијењених у поступку принудне наплате пореза.

Одлуком број: 04/1-012-2-1925/13 од 12.09.2013. године, Влада Републике Српске је прихватила да се ствари заплијењене у поступку принудне наплате пренесу у својину Републике Српске у висини 1/3 процијењене вриједности извршене од стране овлаштеног судског процијенитеља ( што износи 2.676.236,34 КМ).

 Закључком број: 04/1-012-2-2654/13 од 18.12.2013. године, Влада Републике Српске задужује Пореску управу да покретну имовину у складу са наведеном одлуком о преносу ствари у својину Републике Српске уступи на кориштење ДОО Електроинжињеринг Бања Лука, те је иста и уступљена.

Продају непокретне имовине вршио је Основни суд Соколац Одјељење Источно Сарајево, а на захтјев Пореске управе Подручни центар Источно Сарајево. Постигнута продајна цијена је износила 7.669.713,27 КМ (1/3 од процијењене вриједности непокретне имовине ). Од продаје непокретне имовине, Пореска управа је наплатила дуг у износу од 4.016.599,56 КМ.      

Везано за намирење осталих обавеза можете се обратити Суду који је водио извршни поступак. Рјешењем о досуди број 89 1 Ип 026396 13 Ип од 29.08.2013. године досуђују се предметне непокретности најповољнијем понуђачу ДОО Електроинжињеринг Бања Лука.

Поред наведеног у току вођења поступка принудне наплате са жиро рачуна дужника наплаћен је и износ од 191.061,85 КМ.

 

                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                      Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9