Народни посланик Маринко Драгишић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Народна скупштина је усвојила Информацију са тематске сједнице Одбора за борачко-инвалидску заштиту са осам закључака, па вас питам у којој је фази реализација закључака са те сједнице Народне скупштине Републике Српске, са посебним освртом на запошљавање дјеце погинулих бораца, статуса младих војника у Одбрамбено-отаџбинском рату, јавног позива о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и осталих закључака?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-15/22

Датум, 16. 06. 2022. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање;-

 

             Народни посланик Маринко Драгишић, Клуб посланика Уједињена Српска, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године, сљедеће посланичко питање:

 

           „Народна скупштина је усвојила Информацију са тематске сједнице Одбора за борачко-инвалидску заштиту са осам закључака, па вас питам у којој је фази реализација закључака са те сједнице Народне скупштине Републике Српске, са посебним освртом на запошљавање дјеце погинулих бораца, статуса младих војника у Одбрамбено-отаџбинском рату, јавног позива о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и осталих закључака?“

 

О Д Г О В О Р

 

                Народна скупштина Републике Српске је на Осамнаестој редовној сједници одржаној 07. октобра 2021. године, након разматрања Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом “Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“ донијела закључак којим јеусвојила Извјештај Одбора, те осам закључака који се односе на побољшање стања у области борачко-инвалидске заштите. У погледу реализације сваког појединачног закључка дајемо сљедеће образложење:

            -Да се обезбјеђивањем финансијских средстава из буџета или кредитних средстава убрза стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида који испуњавају услове по Уредби о стамбеном збрињавању. Према подацима добијеним из јединица локалне самоуправе, на Јавни позив из 2019/2020 године за стамбено збрињавање ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и породица погинулих бораца поднесено је 4.362 захтјева, од којих је за додјелу неповратних новчаних средства 2.963, а за стамбене јединице 1.345 захтјева. Међутим, и поред више ургенција упућених локалним заједницама, само њих 13 има коначне листе за додјелу неповратних новчаних средстава и 12 за додјелу стамбених јединица,  тако да  још увијек није утврђен тачан број  лица која испуњавају услове за стамбено збрињавање, што онемогућава  да Влада Републике Српске  планира и обезбиједи  укупно потребна новчана средства за стамбено збрињавање и реализује наведени закључак.

             -Да Влада Републике Српске  усвоји  План запошљавања дјеце погинулих бораца и обезбиједи непоходна средства за његову реализацију како би, у року не дужем од двије године, проблем запошљавања дјеце погинулих бораца био трајно ријешен. Реализација овог  закључка је у току јер је, имајући у виду значај овог питања и све досадашње активности и мјере које су предузете у циљу запошљавања дјеце погинулих бораца, извршена  свеобухватна анализа тренутног стања незапослене дјеце погинулих бораца на евиденцији Завода за запошљавањер према броју, квалификационој структури, старосној структури, мјесту становања, дужини чекања на запослење, њихових опредјељења за рад и другим подацима релевантним за израду Плана запошљавања. На основу ове анализе и контаката са  потенцијалним послодавцима извршена је анализа могућности њиховог запошљавања према којој је 588 послодаваца исказало интерес за запошљавање дјеце погинулих бораца уз добијање новчаних подстицаја.

               На основу свих анализа и евиденције Завода према којој је на дан  31.03.2022. године било регистровано укупно 1.596 дјеце погинулих бораца, Влада Републике Српске је на 166. сједници одржаној дана 21.04.2022. године Закључком (број: 04/1-012-2-1372) усвојила Информацију о начину припреме Плана запошљавања дјеце погинулих бораца и наложила републичким органима управе, органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, установама и јавним предузећима да у року од 30 дана искажу могућности запошљавања у 2022. и 2023. години на упражњеним радним мјестима због пензионисања, престанка радног односа на одређено вријеме или престанка радног односа на други начин у циљу запошљавања дјеце погинулих бораца.  Реализацијим овог закључка Владе  сумираће се  потребе јавног и реалног сектора, те утврдити потребна финансијска средстава за подстицаје те припремити План запошљавања дјеце погинулих бораца који ће се доставити Влади Републике Српск на усвајање.

  • Да се пронађe рјешења која ће на праведан начин регулисати статус војника на одслужењу војног рока у Одбрамбено - отаџбинском рату и да валоризује њихов допринос одбрани српског народа и стварању Републике Српске.  Реализација овог закључка је у току. Министарство је из Информационог система борачко-инвалидске заштите издвојило 19.998 бораца који су рођени у периоду 1973. – 1977. година јер су наведена годишта у периоду рата подлијегали обавези служења војног рока.

            Од наведеног броја бораца, 7. 484 борца прве и друге категорије остварују борачки додатак што значи да би за 12.514 бораца од треће до седме категорије требало наћи рјешење којим се валоризује њихов допринос у рату, тако да се разматрају сви приједлози која су дала удружења проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата у вези рјешавања њиховог статуса, након чега  ће се  заузети и коначан став.

 

  • Да се настави са реализацијом 10. закључка Народне скупштине Републике Српске од 17. априла 2015. године.

 

                   С обзиром да се закључак односи на пружање подршке  борцима оптуженим за ратне злочине, носиоци активности за реализацију овог закључка су  Републички центар за истраживање рата,  ратних злочина и тражења несталих, Министарство унутрашњих послова и  Фондација „Помоћ“ при Борачкој организација  Републике Српске.

  • Д се кроз измјене закона из области социјалне заштите омогући борачким категоријама кориштење права из социјалне заштите у приоритету и под повољним условима.

          За реализацију овог закључка надлежно је Министарство здравља и социјалне заштите, које је упознато са наведним закључком и од стране овог министарства писменим путем.

  • Народна скупштина Република Српске сматра да иницијатива Удружења грађана „Ветерани Републике Српске“ треба да буде један од амандмана на Устав Републике Српске по којем би борци уживали посебну заштиту у складу са законом.

              Министарство је припремило информацију  у погледу реализације наведеног закључка на основу које би Влада Републике Српске требала да формулише приједлог за измјену Устава Републике Српске.

  • а се преко републичких институција и заједничких институција Босне и Херцеговине изнађе организациона и друга рјешења по питању тражења и идентификације несталих бораца и цивила како би се тај процес коначно окончао.

              Реализација овог закључка је у току будући да је  Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица обавијестио Министарство да је припремљена  Информација у вези са проблемима који се односе на тражење несталих лица, са приједлогом закључака коју ће упутити на разматрање Влади.

  • а се у оквиру Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица формира стручна комисија која ће се бавити одбраном истине о Oдбрамбено - отаџбинском рату Републике Српске и позивају се  све институције Републике Српске и организације проистекле из Одбрамбено - отаџбинског рата да све своје активности константно усмјеравају ка одбрани истине о Одбрамбено - отаџбинском рату.

          Носиоци активности за реализацију  овог закључка је Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Републике Српске, Савез логораша Републике Српске и борачка удружења, али и  Министарство исте проводи у оквиру своје надлежности.

 

    

                                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                            Душко Милуновић

 

 

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10