Народни посланик Миладин Станић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, потпредсједници Сребренки Голић

Знате ли Ви шта је судбина Робних резерви, хоће ли ико одговарати, између осталог и Ви, имате ли икакав осјећај одговорности што су пропале и шта ће се десити са Робним резервама?

ОДГОВОР:

Број: 14-08/1-011-375/17

Дана: 15.08.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

На основу Вашег акта запримљеног у Министарству трговине и туризма дана 25.07.2017. године и постављеног посланичког питања од стране народног посланика Миладина Станића из Клуба посланика СДС-СРС РС на Двадесетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18., 19. и 20. јула 2017. године а које гласи: ,,Знате ли Ви шта је судбина Робних резерви, хоће ли ико одговарати, између осталог и ви, имате ли икакав осјећај одговорности што су пропале и шта ће се десити са Робним резервама?“ а на основу информација којима располажемо, достављамо сљедећи:

ОДГОВОР

Законом о робним резервама ( ,,Службени гласник Републике Српске,, број 109/11) прописано је да робним резервама управља јавно предузеће ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука које оснива Република. Ово јавно предузеће је било правни насљедник Републичке дирекције за робне резерве која је престала да постоји са доношењем овог закона. Истим законом је прописано да надзор над спровођењем овог закона врши Министарство трговине и туризма а инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона или прописа донесених за његово спровођење врши Републичка управа за инспекцијске послове.

Рјешењем Окружног привредног суда у Бањој Луци од 12.07.2017.године, над ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука отворен је стечајни поступак те је поменуто предузеће престало са радом. Закључцима и Одлукама Владе Републике Српске наложено је ресорном Министарству трговине и туризма да започне активности на изради прописа којим ће се на потпуно нови и ефикаснији начин дефинисати функционисање робних резерви а при чему ће се исти заснивати на интервентним набавкама у случају одређених околности (временске непогоде, тржишни поремећаји итд.). Досадашњи начин функционисања робних резерви се показао као веома неефикасан и скуп те се поменуто предузеће усљед немогућности обезбјеђивања адекватних, првенствено финансијских  средстава за квалитетно вршење рада, нашло у тешкој финансијској ситуацији која је довела до отварања стечајног поступка. 

Закон о интервентним набавкама је усвојила Народна скупштина Републике Српске на својој редовној 20. сједници од 18.јула и исти је објављен у  Службеном гласнику Републике Српске број 74/17. Овај закон је ступио на снагу и примјењује се од 15.08.2017.године и истим је стављен ван снаге Закон о робним резервама ( ,,Службени гласник Републике Српске,, број 109/11).

Што се тиче имовине ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука, у складу са одредбама Закона о стечајном поступку (,,Службени гласник Републике Српске,, број 16/16), потраживања повјерилаца ће се намиривати сходно одредбама овог закона.

 

Достављено:                                                                               М И Н И С Т А Р                                                                                  

1. Наслову                                                                   

2. а/а                                                                                    Др Предраг Глухаковић

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9