Народни посланик Миладин Станић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је Чевртој сједници одржаној 18. априла 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                Тражим да ми доставите информацију у којој фази се налази стечајни поступак фирме „Ратарство“ А.Д. Нова Топола и информацију о свим проведеним активностима у том поступку?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-4240/19-1                                                                                                        

Датум: 24.05.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Веза:   Ваш предмет број: 04.2-011-185/19 од 22.04.2019. године

Предмет:    Одговор на посланичко питање - доставља се,

                        Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној дана 16, 17. и 18. априла 2019. године, сљедеће посланичко питање:

                       „Тражим да ми доставите информацију у којој фази се налази стечајни поступак фирме „Ратарство“ А.Д. Нова Топола и информацију о свим проведеним активностима у том поступку?“

                       Народна скупштина је у прилогу посланичког питања доставила питање народног посланика.

                        У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18), као и чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/11, 37/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                         Разматрајући горе достављено посланичко питање, а на основу података у конкретном предмету, који су достављени од стране надлежног Окружног привредног суда у Бањој Луци, истичемо да је у овом тренутку у стечајном поступку стечајног дужника „Ратарство“ а.д. – у стечају Нова Топола за дан 21.јун 2019.године заказана Скупштина повјерилаца на којој ће се између осталог разматрати Извјештај стечајног управника за претходни период са ревидираном табелом пријављених и признатих потраживања стечајних повјерилаца, као и избор и именовање чланова Oдбора повјерилаца, сходно чему ће се донијети одговарајуће одлуке.

                       Што се тиче раније предузетих активности у конкретном предмету према подацима Окружног привредног суда у Бањој Луци, предузето је:

- стечајни управник Душан Ковачевић доставио је суду дана 29. октобра 2018.године Извјештај о стању стечајног дужника;

- стечајни управник Душан Ковачевић доставио је суду дана 10. децембра 2018.године Финансијски збирни извјештај на дан 31. октобар 2018.године;

- стечајни управник Душан Ковачевић доставио је суду дана 11. јануара 2019.године Приједлог дневног реда за 9. Скупштину повјерилаца стечајног дужника, на којој би се разматрао Извјештај стечајног управника са финансијским извјештајем о току поступка, избору повјерилаца, те наставак испитног и извјештајног рочишта;

- Окружни привредни суд у Бањој Луци донио је дана 13. марта 2019.године Рјешење о досуди једног дијела некретнина стечајног дужника купцу „VITA LAND“ д.о.о. Градишка, те је Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Градишка, наложено да изврши брисање свих терета уписаних на предметним некретнинама, али је на наведено рјешење уложена жалба Вишем привредном суду од стране предсједника Одбора повјерилаца Авде Салихбеговића.

                         Поред наведеног, на основу достављених података од стране Вишег привредног суда у конкретном предмету истичемо да је Виши привредни суд одлучивао шест пута по жалбама странака у конректном предмету и то:

- рјешењем од 26. августа 2014.године о жалби против првостепеног рјешења о разрјешењу и именовању стечајног управника;

- рјешењем од 20. децембра 2016.године, о жалби против првостепеног рјешења о стављању ван снаге дијела закључка о продаји имовине;

- рјешењем од 23. маја 2017.године о жалби против првостепеног рјешења о смјени члана и предсједника Одбора повјерилаца;

- рјешењем од 18. јула 2017.године о жалби против првостепеног рјешења о захтјеву за изузеће стечајног судије;

- рјешењем од 15. новембра 2018.године о жалби против првостепеног рјешења о привременом именовању члана Одбора повјерилаца;

- рјешењем од 11. марта 2019.године о жалби против првостепеног рјешења о захтјеву за смјену стечајног управника, те је предмет враћен првостепеном суду – Окружном привредном суду у Бањој Луци дана 3.априла 2019.године.

                            Поред наведеног, предсједник Окружног привредног суда у Бањој Луци предмет стечајног дужника „Ратарство“ а.д. – у стечају Нова Топола додјелио је новом стечајном судији, а све како би биле предузете мјере на окончању овог поступка.

                           Уважавајући горе наведено, истичемо да се ради о обимном и сложеном предмету, у којем се као што је наведено више пута одлучило по жалбама странака на Вишем привредном суду, а у овом тренутку заказана је Скупштина повјерилаца за дана 21.јун 2019.године, ради предузимања Законом о стечају прописаних радњих у стечајном поступку. 

 

                        С поштовањем,

 

Достављено:

- Наслову

- Архива

                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                      

                                                                                                                                              Антон Касиповић

 

 

18.04.2019

Име посланика:

Сазив: 
10