Народни посланик Миладин Станић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је Чевртој сједници одржаној 18. априла 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

            Колико људи је запослено у локалним заједницама у Републици Српској? Тражим да нам доставите број и преглед свих запослених у свим локалним заједницама у Републици Српској. Преглед треба да садржи име и презиме, старосну и образовну структуту сваког запосленог.

ОДГОВОР:

Број: 10.3-011-193/19

Датум: 13. јун 2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

            Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика Српске демократске странке поставио је Министарству управе и локалне самоуправе на 4. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. априла 2019. године сљ   едеће посланичко питање:

            „Колико људи је запослено у локалним заједницама у Републици Српскоj? Тражим да нам доставите број и преглед свих запослених у свим локалним заједницама у Републици Српској. Преглед треба да садржи име и презиме, старосну и образовну структуру сваког запосленог“.

            У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи одговор:

ОДГОВОР

            Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) уређују се права и дужности из радног односа службеника и намјештеника запослених у органима јединице локалне самоуправе.

            Чланом 167. овог закона, између осталог, прописано је да регистар запослених служи управљању људским ресурсима и другим потребама у области радних односа. Подаци уписани у регистар запослених доступни су органима и лицима која одлучују о правима и дужностима службеника, као и управним инспекторима.

            Правилником о садржају и начину вођења регистра запослених у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 65/17) утврђен је садржај и начин вођења регистра запослених у органима јединице локалне самоуправе, те начин кориштења и доступност података из Регистра запослених.

            Чланом 4. овог правилника, прописано је да на прикупљање и даљу обраду података из Регистра запослених примјењују се прописи којима се уређује заштита личних података, тајност података и информациона безбједност.

            Имајући у виду претходно наведено, Министарство управе и локалне самоуправе, на основу увида у службену евиденцију, сачинило је табеларни приказ података, односно укупног броја запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, као и преглед по степену образовања, како слиједи:

 

Структура запослених по степену образовања

НКВ

КВ

ВКВ

ССС

ВШС

ВСС

103

302

95

2.890

292

2.480

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ: 6.162

 

 

 

 

 

            С поштовањем,    

                         

                                                                                                                      М и н и с т а р

                                                                                                                                       Лејла Решић

                                                                            

 

 

 

 

 

18.04.2019

Име посланика:

Сазив: 
10