Народни посланик Миланко Михајилица Агенцији за банкарство Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 20. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Зашто Нова банка АД Бања Лука не објављује ревизорске извјештаје на wеб страници Бањалучке берзе?

Зашто Агенција за банкарство РС не уведе обавезно објављивање ревизорских извјештаја банака на сајту Агенције, као што то практикује Народна банка Србије?

ОДГОВОР:

Број: 03-821-1/15

Дана, 09.06.2015. год.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-н/р генералног секретара-

Вука Караџића 2

БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питае Миланка Михајилице

Народни посланик Миланко Михајилица на сједници Народне скупштине одржаној 20. Маја 205. Године поставио је посланичко питање:

'' Зашто Нова банка АД Бања Лука не објављује ревизорске извјештаје на wеб страници Бањалучке берзе? Зашто Агенција за банкарство РС не уведе обавезно објављивање ревизорских извјештаја банака на сајту Агенције, као што то практикује Народна банка Србије?''

Законом о банкама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/03, 74/04, 116/11 и 59/13) у члану 104. прописано је да су банка и њена субсидијарна лица дужни именовати, уз одобрење Агенције за независног вањског ревизора. Чланом 105. истог Закона прописано је да је банка дужна доставити Агенцији извјештај вањског ревизора у року од пет мјесеци од истека пословне године.

Банка је дужна да извјештај вањског ревизора у скраћеном облику, у року од 15 дана по њеном пријему, објави у једном или више дневних листова доступних на цијелој територији БиХ и о томе, уз доставу копију објаве, одмах обавијести Агенцију. Напомињем да су се до сада банке придржавале овог прописа.

Осим објављеног годишњег извјештаја вањског ревизора, банка је дужна да на крају сваког полугодишта објави неревидирани полугодишњи извјештај који укључује биланс стања, укључујући цјелокупну ванбилансну евиденцију, биланс успјеха и извјештај о готовинским токовима, као и информације које садрже имена чланова надзорног одбора и управе и свих акционара који имају 5% или више акција са гласачким правом. Овакав извјештај банка је дужна објавити у року од тридесет дана након истека првог полугодишта у једном или више дневних листова доступних на цијелој територији БиХ.

Што се тиче објаве ревидираног извјештаја на web страници Бањалучке берзем, таква обавеза је прописана Правилима Бањалучке берзе од 16.11.2012. године, а на снагу су ступили 05.01.2013. године. Чланом 29. Правила прописано је да је: ''Еминент је обавезан да достави берзи ревидирани годишњи извјештај са мишљењем ревизора најкасније пет дана од пријема ревизорског извјештаја.'' На основу предњих навода то би требало до 5. јуна текуће године за претходну годину.

Што се тиче поступака Народне банке Србије, у члану 61. Закона о банкама Србије-пречишћени текст (''Службени глансик Републике Србије'', број 107/2005, 91/2010 и 14/2015) прописнао је да Извјештај спољњег ревизора у скраћеном облику банка и банкарски холдинг објављују у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и то у року од 15 дана од дана пријема тог извјештаја.

Комплетан Извјештај спољњег ревизора о годишњем финансијском извјештају за банке, банкарски холдинг или групе, укључујући и напомену уз финансијски извјештај, банка објављује на својој интернет презентацији.

Имајући у виду ово рјешење, пошто је у току израда Нацрта закона о банкма Републике Српске, Агенција је сугерисала Комисији, коју је формирало Министарство финансија Републике Српске, да предложи сличне прописе и у новом Закону о банкама Републике Српске.

С поштовањем,

 

                                   ДИРЕКТОР

                                  Славица Ињац

 

 

 

20.05.2015

Име посланика:

Сазив: 
9