Народни посланик Милан Касаповић Министарству привреде и предузетништва

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Касаповић, Клуб посланика СДС, поставио је на Седмој редовној сједници, 12. децембра 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Двије хиљаде седамнаесте године Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је закључила уговор о продаји Дрвне индустрије „Нова Борја“ из Теслића, предузећу „Интерлигнум“ за 350 хиљада КМ.

Купац се обавезао да ће у двије године инвестирати 4,7 милиона КМ, запослити 150 радника у првој, 200 радника у другој и 200 радника у трећој години запошљавања.

С обзиром да купац није испунио уговорене услове те је „Нова Борја“ доведена у још веће финансијске проблеме да ли ће Влада покренути раскидање уговора о продаји „Борје“ и шта ће бити са радницима који су послани кући и који тренутно немају право на лијечење због неплаћених доприноса?

 

ОДГОВОР:

Број: 12.02.1-011-410/23

Датум: 22.01.2024.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Милан Касаповић, Клуб посланика СДС, поставио је на Седмој редовној сједници, 12. децембра 2023. године, сљедеће посланичко питање :

„Двије хиљаде седамнаесте године Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је закључила уговор о продаји Дрвне индустрије „Нова Борја“ из Теслића предузећу Интерлигнум за 350 хиљада КМ. Купац се обавезао да ће у двије године инвестирати 4,7 милиона КМ, запослити 150 радника у првој, 200 радника у другој и 200 радника у трећој години запошљавања. С обзиром да купац није испунио уговорене услове те је „Нова Борја“ доведена у још веће финансијске проблеме, да ли ће Влада покренути раскидање уговора о продаји „Борје“ и шта ће бити са радницима који су послани кући и  који тренутно немају право на лијечење због  неисплаћених доприноса ?

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 66/20 ), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде је 19.01.2023. године, Инвестиционо–развојна банка Републике Српске доставила допис, број: 08/1.1-3-2/24 у вези са одговором на посланичко питање које се тиче друштва „Нова Борја“ АД Теслић (у даљем тексту: Друштво) и обавјештила нас о слиједећем:

Купац акција државног капитала у АД „Нова Борја“ Теслић „Интерлигнум“ д.о.о. Теслић (у даљем тексту: Купац) се, у складу са Уговором о продаји акција државног капитала, број: 08/1.1-30-27/16 од 02.06.2017. године, осим уплате продајне цијене у износу од 350.000,00 КМ,  обавезао и слиједеће:

  • да у периоду инвестирања, инвестира у Друштво износ од 4.700.000,00 КМ и то у првих 9 мјесеци прве године 4.000.000,00 КМ и у првих 9 мјесеци друге године 700.000,00 КМ
  • да у трогодишњем периоду запошљавања, на годишњем нивоу, запошљава просјечно (мјерено стањем на крају сваког мјесеца) на неодређено вријеме, са пуним радним временом:
  • у првој години 150 радника
  • у другој години 200 радника
  • у трећој години 250 радника.

У првој години Периода пословног плана извршене су двије контроле реализације уговорних обавеза Купца, пријевремена и редовна. Дана 06.03.2018. године извршена је, по захтјеву Купца, пријевремена контрола извршења уговорне обавезе инвестирања. Том приликом је констатовано да је Купац прије истека прве године извршења Пословног плана, евидентирао и исказао у пословним књигама Друштва улагања у износу од 5.071.939,48 КМ, што је износ инвестиционог улагања већи од уговореног, чиме је уговорена обавеза инвестирања у цијелости извршена.

Обавеза запошљавања је у редовним годишњим контролама контролисана на основу слиједеће документације: радних књижица запослених, уговора о раду, пријаве/промјене/одјаве запослених радника-образац ПД3100, МОП образац 1002-мјесечне пријаве пореза по одбитку за сваки мјесец у контролисаном периоду све са бар кодом, те увјерење надлежне службе Пореске управе РС са списком радника запослених у контролисаном периоду.  Купац је обавезу запошљавања испунио у цијелости на начин да је Душтво, у првој години Периода запошљавања, мјерено стањем на крају сваког мјесеца, с пуним радним временом, запошљавало просјечно 173 радика. Друштво је запошљавало и просјечно 72 радника на одређено вријеме, тако да је у првој години Периода запошњавања укупно радило просјечно 245 радника. У другој години Периода запошљавања Друштво је запошљавало, мјерено стањем на крају сваког мјесеца, с пуним радним временом  просјечно 251 радника. Друштво је запошљавало и просјечно 50 радника на одређено вријеме, тако да је у другој години укупно радило просјечно 301 радник. У трећој години Периода запошљавања, мјерено стањем на крају сваког мјесеца, на неодређено вријеме, с пуним радним временом  Друштво је запошљавало просјечно 255 радника. Друштво је запошљавало и просјечно 12 радника на одређено вријеме, тако да је у наведеном периоду укупно радило просјечно 267 радника.

 

Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-546/17 од 02.03.2017. године, којим је понуда понуђача „Интерлигнум“ д.о.о. Теслић оцијењена прихватљивом, задужена је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске да годишње извјештава Владу Републике Српске о испуњењу уговорних обавеза, што је Инвестиционо-развојна банка и учинила. Информације о испуњењу уговорних обавеза Купца за све три године Периода пословног плана, достављене су  Влади Републике Српске која је својим закључцима, број: 04/1-012-2-2348/18 од 27.08.2018. године, број: 04/1-012-2-2592/19 од 03.10.2019. године и број: 04/14-012-2-2521/20 од 10.09.2020. године, исте и прихватила. 

Из свега произилази да је купац акција државног капитала у АД „Нова Борја“ Теслић    „Интерлигнум“ д.о.о. Теслић испунио све обавезе преузете Уговором о продаји акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске у Акционарском друштву за прераду дрвета „Нова Борја“ Теслић, број: 08/1.1-30-27/16 од 02.06.2017. године, чиме се исти сматра испуњеним те не постоји основ нити могућност за раскид истог.

 

 

                                                                                                                            М  И  Н  И  С  Т  А  Р

 

                                                                                                                                             др Саво Минић

 

12.12.2023

Име посланика:

Сазив: 
11