Народни посланик Милан Тубин Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је на Четрнаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Имам питање за уваженог министра Антона Касиповића. У Приједору у задње вријеме имамо велики проблем, са стечајаном мафијом, људе избацујуу на улицу, то се управо догодило 20. јануара на славу, ушли су човјеку у кућу избацили га, погазили му икону, свијећу, господин је купио стан за 125 хиљада марака у Бобар банци и директорица Љиљана Мандић из Приједора, сада и стечајни управник, га избацила напоље и својој кћерки тај исти стан купила за 45 хиљада марака, а то покрива све суд приједорски, тј. Сњежана Цепић, судија која се појављује у многим случајевима, зашто имам све доказе, кад је који стан купљен и за колики новац.

Мене занима шта да радимо с тим људима који су избачени на улицу, који сад спавају у колима и како да зауставимо стечајну управницу Љиљану Мандић и како да јој се одузме лиценца и да се код нас ово више никада не појави у граду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-1159/21

Датум: 10.03.2021.године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

                   Предмет:  Одговор на посланичко питање.-

                   Народни посланик Милан Тубин из Клуба посланика СДС-а, поставио је на Четрнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 09, 10. и 11. фебруара 202. године, сљедеће посланичко питање:

                   „ У Приједору у задње вријеме имамо велики проблем, са стечајном мафијом, људе избацују на улицу, то се управо догодило 20. јануара на славу, ушли су човјеку у кући избацили га, погазили му икону, свијећу, господин је купио стан за 125 хиљада марака у Бобар банци и директорица Љиљана Мандић из Приједора, сада и стечајни управник, га избацила напоље и својој кћерки тај исти стан купила за 45 хиљада марака, а то покрива све суд приједорски, тј. Сњежана Цепић, судија која се појављује у многим случајевима, зашто имам све свједоке, кад је који стан купљен и за колико пара. Мене занима шта да радимо с тим људима који су избачени на улицу, који сад спавају у колима и како да зауставимо стечајну управницу  Љиљану Мандић и како да јој се одузме лиценца  и да се ово код нас више никад не појави у граду? Ово се догодило 20. јанура, можете наравно добити сву документацију, на огласној табли само у суду је стајало један дан, уопште се није знало за куповину, било је сакривено, од те директорице банке, рођена је кћерка купила, зато што су само они имали информацију. И све што води госпођа судиница Цепић, се тако ради и тако се купују станови у Приједору.“

                   У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                   Министарство правде Републике Српске је предметно посланичко питање упутило Окружном привредном суду у Приједору, као надлежном суду, а који је доставио сљедећи одговор:  

               „Из садржине наведеног посланичког питања, произлази да се исто односи на поступање судије Цепић Сњежане у извршном поступку, који се пред овим судом води под бројем 67 0 Ип 108944 17 Ип. У складу са наведеним, обавјештавамо вас о сљедећем:

          Предметни извршни поступак се води по приједлогу тражиоца извршења Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, против извршеника „ЦОНЗОС“ д.о.о. Приједор, ради наплате дуга.

           У предметном извршном поступку предмет извршења су некретнине извршеника уписане у ЗК уложак број 1340 К.О. СП Приједор, и то к.ч. број 41/41 Сеперација, привредни објекат са двориштем површине 1905 м2 и некретнине уписане у ЗК уложак број 7881 КО СП Приједор к.ч. број 21/13 – Е-Пр-28, стан број 4 на другом и трећем спрату.

           Рјешењем о извршењу Окружног привредног суда Бања Лука, број 57 0 Ип 108944 14 Ип од дана 20.08.2014. године, усвојен је поднесени приједлог и извршење одређено на назначеним некретнинама  на основу извршне исправе нотарски обрађеног уговора, а на основу којег је тражилац извршења на наведеним некретнинама уписан као заложни повјерилац-хипотекарни повјерилац.

          Предметни спис је у складу са чланом 100а Закона о судовима достављен на поступање Окружном привредном суду у Приједору дана 19.10.2017. године,  који је евидентиран под пословним бројем 67 0 Ип 108944 17 Ип.

         По достављању списа на поступање Окружни привредни суд у Приједору је странкама у поступку доставио Закључак о начину утврђивања вриједности некретнина које су предмет извршења. Предњи закључак је достављен извршенику и законском заступнику извршеника, међутим, писмено се вратило са назнаком непознат/а на адреси, те је наведени закључак достављен путем огласне табле Суда.

        По извршеном вјештачењу предметних некретнина, суд је, Закључком од дана 31.05.2018. године, заказао прво рочиште јавне продаје који закључак је доставио странкама у поступку, као и путем огласне табле суда потенцијалним купцима.

        На првом рочишту предметне некретнине нису продате, а суд је, у складу са одредбама Закона о извршном поступку, заказао друго рочиште јавне продаје за дан 10.08.2018. године, које рочиште није одржано због процесних сметњи, те је ново рочиште заказано за дан 27.09.2018. године.

        На рочишту друге јавне продаје, на које рочиште су била позвана сва лица које је суд по закону био дужан позвати, некретнина извршеника „ЦОНЗОС“ д.о.о. Приједор, уписана у ЗК уложак број 7881 КО СП Приједор к.ч. број 21/13 – Е-Пр-28, стан број 4 на другом и трећем спрату, је продата купцу Јелени Мандић као једином понуђачу за износ од 45.100,00 КМ, што представља 1/3 процијењене вриједности назначене некретнине.

       Рјешењем Окружног привредног суда у Приједору, број 67 0 Ип 108944 17 Ип од дана 07.08.2020. године, наложено је Огњену Радићу, трећем лицу у предметном извршном поступку, да без одлагања купцу Јелени Мандић преда у посјед непокретност уписану у ЗК уложак број 7881 КО СП Приједор к.ч. број 21/13 – Е-Пр-28, стан број 4 на другом и трећем спрату.

         Тачком 2. наведеног Рјешења предвиђено је да, у случају да Огњен Радић добровољно не поступи у складу са тачком 1. Рјешења, на основу правоснажног и извршног Рјешења о досуди, број 67 0 Ип 108944 17 Ип од дана 18.10.2018. године, одређује се провођење извршења испражњењем и предајом у посјед предметних непокретности купцу.

          На Рјешење, број 67 0 Ип 108944 17 Ип од дана 07.08.2020. године, Радић Огњен је изјавио жалбу, а одлуком Вишег привредног суда, од дана 13.10.2020. године, предметна жалба је одбијена и наведено Рјешење потврђено.

         По достављеном Рјешењу, заказано је више рочишта за предају у посјед непокретности купцу, од којих су поједина рочишта одлагана због покушаја мирног исељења Радић Огњена, док је једно рочиште за предају у посјед непокретности купцу прекинуто из разлога што је на улазним вратима предметне непокретности, уређајем за детектовање оружја, експлозива и хемијских супстанци, од стране присутних криминалистичких инспектора, детектована активност.

          Купац Јелена Мандић је у посјед купљене непокретности уведена дана 20. и 21. 01.2021. године.

        Имајући у виду горе наведене процесне радње предузете од стране поступајућег судије у предметном поступку извршења, по мишљењу предсједника суда, произлази да је поступајући судија у предметном извршном поступку све радње предузимао у складу са законом, те се ни на који начин није погодовало било ком учеснику истог поступка, нити су повријеђена процесна права било ког учесника у предметном извршном поступку.

         Посебно наглашавамо да су у потпуности неосновани наводи из посланичког питања народног посланика Милана Тубина, да је Закључак којим се одређује друго рочиште за продају непокретности „на огласној табли суда стајало само један дан“, обзиром да је предметни закључак на огласној табли суда био објављен од дана 07.08.2018. до 06.09.2018. године.“

                  

                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                               Антон Касиповић           

 

 

 

 

09.02.2021

Име посланика:

Сазив: 
10