Народни посланик Милан Шврака Министарству индустрије, енергетике и рударства; Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

-МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  1. Зашто стечај у ''Ратарство'' Нова Топола траје већ 9 година и докле се стигло са истим?
  2. Зашто се током стечаја није могло продати пољопривредно земљиште ''Ратарство'' које је ту земљу куповало прије покретања стечаја, дакле зашто то земљиште није у стечајној маси? 1250 ha је у грунтовници 1/1 уписано на ''Ратарство'', а стечајни судија Мидхо Вукалић није дозволио да уђе у стечајну масу. Против г. Вукалића су поднесене кривичне пријаве, као и против стечајног управника Душана Ковачевића.
  3. Докле се дошло са истрагом везано за ове кривичне пријаве?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.5-011-325/17

Датум: 28.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                                                   

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака (Клуб посланика ПДП) на деветнаестој сједнице Народне скупштине Републике Српске дана 14. јуна 2017. године, поставио је сљедећа посланичка питања:

„1. Зашто стечај у „Ратарство“ Нова Топла траје већ 9 година и докле се стигло с тим?

 2. Зашто се током стечаја није могло продати пољопривредно земљиште „Ратарство“ које је ту земљу куповало прије покретања стечаја, дакле зашто то земљиште није у стечајној маси? 1250 hа је у грунтовници 1/1 уписано на „Ратарство“, а стечајни судија Мидхо Вукалић није дозволио да уђе у стечајну масу. Против г. Вукалића су поднесене кривичне пријаве, као и против стечајног управника Душана Ковачевића.

3. Докле се дошло са истарагом везано за ове кривичне пријаве?“.     

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Како су питања везана за трајање стечајног поступка и статуса истрага по основу поднешених кривичних пријава, иста су у надлежности судова и других организација и како иста нису у надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ово Министарство није сачинило одговор на ова два питања.

На питање у вези са продајом пољопривредног земљишта, те зашто исто није у стечајној маси, одговарамо како сљеди. Предузеће „Ратарство“ а.д. Нова Топола је настало у процесу приватизације државног капитала у предузећу ПИК „Младен Стојановић“ Нова Топола. Tеретно-првнe и друге послове којима је стицано право над некретнинама пољопривредно земљиште, закључивало је предузеће ПИК „Младен Стојановић“ Градишка у корист друштвене својине, а не предузеће „Ратарство“ а.д. Нова Топола. С тога, пољопривредно земљиште у тадашњој друштвеној а касније државној својини без обзира на начин стицања није могло постати својина тадашњег државног предузећа које је на истом имало право кроишћења.

Поступак приватизације државног капитала у предузећу ПИК „Младен Стојановић“ Нова Топола извршен је у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11) и другим подзаконским актима. Наведеним Законом о приватизацији државног капитала у предузећима прописано је да предмет приватизације не могу бити природна богатства, добра у општој употреби, објекти од општег, културног и историјског значаја која су предузећима била дата на коришћење, а статус грађевинског и пољопривредног земљишта утврђује се посебним прописима.

У складу са чланом 12. Уредбе о утврђивању методологије за израду почетног биланса стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/98 и 37/99), прописано је да се књиговодствена вриједност пољопривредног земљишта и шума преноси у ванбилансну евиденцију на терет државног капитала и да ће се начин и услови коришћења ове имовине регулисати посебним прописом.

Стога сво пољопривредно земљиште које је било у друштвеној, односно у државној својини на којем је право коришћења имало предузеће ПИК „Младен Стојановић“ Нова Топола, није могло бити предмет приватизације државног капитала у овом предузећу, односно није могло ни бити евидентирано у стечјану масу предузећа која је могла бити предмет продаје након приватизације, као и током стечајног поступка.

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                            проф. др Стево Мирјанић

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2017
Сазив: 
9