Народни посланик Милан Шврака Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

                На подручју Општине Србац у МЗ Бајинци постоји пашњачки коплекс од cca 300 ха земљишта, које је још у АУ-им  земљишним књигама, а послије и Краљевине Југославије, уписано на 158 домаћинстава, односно физичких лица који су били носиоци тих домаћинстава, а чији насљедници и данас живе и користе то земљиште за испашу стоке. Након II свјетског рата то земљиште у катстру је уписано на МЗ Бајинци и такав упис је егзистирао све док се преко ноћи није на незаконит начин на том земљишту уписала Република Српска, а све ради крајњег циља, да би се то земљиште дало на концесију фирми ''Tamaris Kompani'' д.о.о. Бања Лука.

У име грађана МЗ Бајинци и Општине Србац постављам Вам сљедеће питање:

  1. На који начин је преко ноћи преписано и отето земљиште мјештана МЗ Бајинци у површини од cca 300 ха и незаконито уписано на Републику Српску, односно дато по концесију и кориштење фирми ''Tamaris Kompani'' Бања лука?
  2. Посебно тражим да ми се јасно одговори каква је улога сада већ оптужених у крупним вишемилионским аферама око општинског и градског земљишта Александра Деурића, актуелног помоћника директора РУГИП-а и Борислава Јеличића, бившег замјеника бившег правобаниоца и такође оптуженог Мирка Стојчиновића, а сада актуелног помоћника директора РУГИП-а за послове надзора? У посједу сам записника који је потписао Борислав Јеличић на лицу мјеста гдје је истовремено заступао и МЗ Бајинци, РС, иако је ту постојао сукоб интереса у присуству Александра Деурића, а на основу којег записника је у катастру ПЈ Србац незаконито избрисана МЗ Бајинци, а земљиште дати фирми ''Tamaris'' уз злоупотребу уписа РС.

 

ОДГОВОР:

Број: 12.03-011-221/18

Датум:

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Милан Шврака (Клуб посланика ПДП) је на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 27. марта 2018. године, поставио сљедеће посланичко питање:

 „1. На који начин је преко ноћи преписано и отето земљиште мјештана МЗ Бајинци у површини од cca 300 ха и незаконито уписано на Републику Српску, односно дато по концесију и кориштење фирми „Tamaris Company“ Бања Лука?

2. Посебно тражим да ми се јасно одговори каква је улога сада већ оптужених у крупним вишемилионским аферама око општинског и градског земљишта Александра Деурића, актуелног помоћника директора РУГИП-а и Борислава Јеличића, бившег правобраниоца и такође оптуженог Мирка Стојчиновића, а сада актуелног помоћника директора РУГИП-а за послове надзора? У посједу сам записника који је потписао Борислава Јеличић на лицу мјеста гдје је истовремено заступао и МЗ Бајинци, РС, иако је ту постојао сукоб интереса у присуству Александра Деурића, а на основу којег записника је у катастру ПЈ Србац незаконито избрисана МЗ Бајинци,а земљиште дато фирми „Tamaris Company“ уз злоупотребу уписа РС.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Чланом 53. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник  Републике Српске“ бр. 93/06, 96/07, 14/10 и 05/12) прописано је да пољопривредним земљиштем које је у својини Републике Српске располаже Република Српскa на основу посебних прописа о располагању некретнинама,  дакле у складу са одредбама члана 3. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник  Републике Српске“ број: 118/08), имовином Републике Српске управља, располаже и њоме се користи Влада Републике Српске. Уважавајући важеће прописе, заиста изненађује упит посланика Народне скупштине Републике Српске, за упис пољопривредног земљишта које је у својини Републике Српске у дијелу 1/1 на Републику Српску.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као орган Владе Републике Српске у складу са чланом 28. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), између осталог обавља и послове из области земљишне политике и коришћења пољопривредног земљишта. Чланом 55. Закона о пољопривредном земљишту дефинисано је да се пољопривредно земљиште које је у својини Републике Српске може ставити на располагање правним и физичким лицима: давањем у закуп, прометом пољопривредног земљишта или давањем консеције правним лицима.

Поступак додјеле концесије концесионару „Tamaris Company“ д.о.о. Бања Лука,спроведен је према тада важећем Закону о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/02 и 91/06), путем самоиницијативне понуде. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је на основу Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-1890/07 од 15.11.2007. године („Службени гласник  Републике Српске“ брoj: 104/07), а по претходно прибављеној Одлуци Комисије за концесије Републике Српске број: 01-600/07 од 08.11.2007. године, дана 17.12.2007. године са концесионаром „Tamaris Company„ д.о.о. Бања Лука закључило уговор о концесији број: 01-33-14771/07. Предмет уговора је давање концесије на пољопривредном земљишту у својини Републике Српске на подручју општине Србац укупне површине 187,2461 хектара, за организовану производњу украсног дрвећа, грмља и травнатог тепиха. Након закључења Уговора о концесији, Министарство је као концедент  дана 15.09.2011. године увело концесионара у посјед приликом чега је констатовано да је због немогућности коришћења цјелокупног земљишта које је додијељено уговором о концесији, неопходно да се дио пољопривредног земљишта изузме из уговора и да се сачини Анекс 1 уговора о концесији. По подношењу захтјева од стране концесионара, након прибављеног рјешења Комисије за концесије Републике Српске број: 01-447/11 од 01.09.2011. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске о измјени одлуке број: 04/1-012-2-2133/11 од 21.09.2011. године („Службени гласник  Републике Српске“ брoj: 98/11), Министарство је са концесионаром „Tamaris company“ д.о.о.Бања Лука, дана 19.10.2011. године закључило Анекс 1 уговора о концесији број: 12.03.5.330-2499/11 на пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Србац, укупне површине 132,4680 хектара.

Чланом 28а. став 1. тада важећег Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) утврђено је да се право из уговора о концесији на некретнинама уписује у земљишне књиге и друге евиденције о некретнинама. У земљишну књигу се уписује забиљежба постојања уговора о концесији у Ц листу, а у катастру се уписује концесионар као корисник пољопривредног земљишта које је предмет концесије. Чланом 24. став 1. уговора о концесији је утврђено да је концедент сагласан да се концесионар на основу уговора о концесији без даљег знања и питања концедента упише као корисник код надлежне подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове. Правни основ за упис права из уговора о концесије створен је кроз Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама у 2006. години, и у складу са одредбама овог Закона, Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове је прописала чл. 92. и 93. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 06/12). По захтјеву концесионара„Tamaris company“д.о.о.Бања Лука, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Србац, донијела је рјешење број: 21.40-952.1-6/2013 од 21.01.2013. године, којим је извршена промјена посједника у катастарском операту, на начин да је уписан коцесионар„Tamaris company“ д.о.о.Бања Лука.

Увидом у рјешење ЗК канцеларије у Градишци од 10.08.2010. године, број дневника: 072-0-Дн-10-000-851, којим се успоставља ЗК уложак број 11, к.о. Бајинци и увидом у  ЗК уложак број 11, к.о. Бајинци утврђено је да је у теретном (Ц) листу на пољопривредном земљишту које је наведено у овом ЗК улошку уписано право трајног коришћења у корист Мјесне заједнице Бајинци. Као правни основ за упис наведено је Рјешење о преносу права трајног коришћења на земљишту друштвене својине Скупштине Општине Србац број: 04/1-476-17 од 19.08.1991. године. Увидом у рјешење број: 04/1-476-17 од 19.08.1991. године, констатовано је да је истим Скупшина општине Србац на сједници одржаној дана 19.08.1991. године извршила пренос права трајног коришћења без накнаде на земљишту друштвене својине на Мјесну заједницу Бајинци. Законом о промету непокретности („Сл. Лист СР БиХ“, бр. 38/78), који је био на снази у моменту доношења рјешења, у члану 3. став 1. јасно је прописано да се пољопривредна земљишта, шуме и шумска земљишта у друштвеној својини не могу отуђивати, осим ако је то законом одређено. Члан 10. став 2. Закона о промету непокретности наводи да се право располагања на неизграђеном земљишту може пренијети само на општину, али се чланом 15. даје могућност да само у изузетним случајевима општина може пољопривредно земљиште дати на привремено коришћење без накнаде. На основу наведеног утврђено је да није постојао законски основ за упис права трајног коришћења на предметном земљишту у корист Мјесне заједнице Бајинци, па је Министарство путем Правобранилаштва РС покренуло поступак пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Србац, за брисање права трајног коришћења Мјесне заједнице Бајинци, на предметном земљишту. По наведеном захтјеву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Србац, донијела је  02.03.2015.године рјешење број: 21.40/714.1-18/15 (ДН-18/15) на основу којег  право трајног кориштења на рок од 30 година, на спорним некретнинама уписано на концесионара„Tamaris Company„ д.о.о. Бања Лука.

У ревизији поступка по захтјеву мјештана села Бајинци одржана је усмена расправа, на којој је геометар вјештак дао изјаву да је увидом у катастарски операт и земљишнокњижну канцеларију код ПЈ Србац утврђено да су непокретности које су предмет уговора о концесији са концесионаром „Tamaris Company“ д.о.о. до успоставе катастарског операта за подручје општине Србац, к.о. Бајинци (који је ступио на снагу 1960. године) до 1961. године биле уписане на име посједника „Општенародна имовина, Народни одбор Општине Србац“, када су на основу рјешења о додјели број: НП-број: 03/II-107/1 од 10.12.1961. године пренесене на „ПД Мотајица Србац“, након чега се доноси ново рјешење број: НП-03/II-44 од 18.04.1962. године, којим се укида дјелимично прво рјешење и опет врши упис некретнина на првог посједника „Општенародна имовина, Народни одбор Општине Србац“. Овакав упис траје све до доношења рјешења број: 04/1-476-17 од 19.08.1991. године, којим је Скупшина општине Србац на сједници одржаној дана 19.08.1991. године извршила пренос права трајног коришћења без накнаде на земљишту друштвене својине на Мјесну заједницу Бајинци, а за које је утврђено да нема законског основа. За предметне некретнине до успоставе катастарског операта није постојала земљишна књига, а ЗК уложак је успостављен 09.08.2010. године на име првог власника 1/1 Република Српска.

Такође напомињемо, да је од стране мјештана села Бајинци пред Основним судом у Градишци покренут спор против Републике Српске и уговора о концесији закљученог са концесионаром „Tamaris company“ д.о.о.Бања Лука, који је одбијен пресудом суда број: 72 0 П 039961 14 П од 31.08.2017. године.

 

                                               М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                       проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9