Народни посланик Милан Шврака Министарству правде и Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 26. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Да ли је законита пракса комуналних предузећа која не закључују уговоре о одвозу и сабирању смећа са физичким лицима да исто у својим пословним књигама задужују за новчане износе, а онда и тужују, обзиром да немају између себе закљученог уговора, како то налаже Закон о комуналним дјелатностима?

               Такође, тражим тумачење зашто судови, доносећи пресуде, игноришу законску обавезу постојања уговора, којим се требају дефинисати међусобне обавезе и на тај начин фаворизују предузећа која по својој вољи финансијски задужују грађане.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-240/17

Датум, 11.05.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 08.05.2017.године Министарство управе и локалне самоуправе прослиједило је на надлежно поступање посланичко питање које им је достављено путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-218/17 од 04.05.2017. године, а које је поставио народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП.

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 26. априла 2017.године поставио је Влади Републике Српске, Министарству правде и Министарству управе и локалне самоуправе сљедеће посланичко питање:

„Да ли је законита пракса комуналних предузећа, која не закључују уговоре о одвозу и сабирању смећа са физичким лицима, да исте у својим пословним књигама задужују за новчане износе, а онда и тужују, обзиром да немају између себе закљученог уговора како то налаже Закон о комуналним дјелатностима.

Такође тражим тумачење зашто судови доносећи пресуде игноришу законску обавезу постојања уговора којим се требају дефинисати међусобне обавезе и на тај начин фаоризују предузећа која по својој вољи финансијски задужују грађане.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               У складу са чланом 2. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, у даљем тексту: Закон) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора представља дјелатност индивидуалне комуналне  потрошње. У складу са чланом 16. став 1. Закона пружање и коришћење ове комуналне услуге врши се на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника исте. Надаље, у складу са ст. 2. и 3. истог члана и Закона корисник плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који има снагу вјеродостојне исправе, а у случају спора између корисника и даваоца комуналне услуга надлежан је суд.     

               Дакле, Законом је јасно прописано да пружање комуналне услуге збрињавања отпада из стамбених и пословних простора подразумијева закључивање уговора између даваоца и корисника комуналне услуге којим се регулише начин остваривања међусобних права и обавеза, односно комунално предузеће коме је повјерено пружање комуналне услуге збрињавања отпада дужно је закључити уговор са корисником те услуге те испостављати рачун за пружену комуналну услугу. Комунално предузеће, не може приступити пружању комуналне услуге и наплати потраживања од корисника прије него што закључи уговор са истим. Уколико је уговор закључен, пошто се ради о облигационом односу, све евентуалне спорове рјешава суд, а у случају да корисник комуналне услуге одбије закључити уговор са даваоцем, у складу са чланом 19. став 2. Закона комунална услуга се може ускратити.

               Приликом одлучивања у комуналним предметнима судови су дужни поступати у складу са законом и цијенити да ли постоји закључен уговор о пружању комуналне услуге збрињавања отпада. Међутим, ово министарство није надлежно да се упушта у оцјену законитости поступања судова приликом одлучивања у комуналним предметнима, а странка која је незадовољна одлуком суда против исте може користити редовна и ванредна правна средства.

 

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                               

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                 -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                Сребренка Голић   

 

 

 

26.04.2017
Сазив: 
9