Народни посланик Милан Шврака предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП, поставио је на Деветој сједници одржаној 18. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Компанија „Integral inženjering“ више од годину дана врши голу сјечу најквалитетније шуме у непосредној близини Националног парка Козара. Уз јавну или прећутну подршку политичара и институција истрајавају у намјери да посијеку шуму на површини од 110 ha, како би на том мјесту отворили каменолом.

               Сјечу шуме ова компанија проводи још од прољећа 2019. г., а ресорно Министарство му је еколошку дозволу издало тек у септембру 2019. године. Како?

               Захтјев за издавање еколошке дозволе „Integral inženjering“ је Министарству упутио 26. 6. 2019. У образложењу ове дозволе се види да је за њено издавање послужила „Студија о утицају на животну средину каменолома „Вучјак““ коју је израдио Институт за грађевинарство. У Студији се као датум њене израде наводи мјесец мај 2019. Лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине Институт за грађевинарство „IG“ је од Министарства добио 31. маја 2019. Дакле, Институт је посао на изради Студије радио прије него је добио лиценцу од надлежног Министарства које му омогућава да може обављати тај посао. Може ли то тако?

               Влада РС је дана 1. 9. 2016. г. донијела Рјешење о додјели концесије за експлоатацију техничког грађевинстког камена (дијабаза) на локалитету Вучјак, општина Градишка, прив. друштву „Integral inženjering“ a. d. Laktaši путем Министарства индустрије, енергетике и рударства. Јавност о овом ништа није знала док се случај није појавио пред одборницима СО-е Градишка у јуну 2018. у облику Информације о стању у области шумарства и ловства на подручју општине Градишка за 2017. Констатовано је да ШГ Градишка остаје без  110 ha најбоље шуме, чиме ће се смањити дрвна залиха и ерт, те смањити приход од продаје шумских дрвних сортимената што ће се одразити и на издвајање средстава за посебне намјене лок. заједници. СО-е задужује начелника општине да у циљу заштите шума и животне средине покрене активности око спречавања реализације Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на локалитету „Вучјак“ П.Ј. Козара, Врбашка. Објављено у Сл. гласнику општине Градишке. Начелник не чини потребне радње обзиром на све горе наведено. Може ли то?

               Обзиром да је ријеч о значајној штети за грађане Градишке, ШГ Градишка, угрожавање станишта и животне средине и уништавање велике површине шума и све је одрађено на веома сумњив начин, молим Вас да дате мишљење о овом проблему и шта ћете подузети.

ОДГОВОР 1:

Број:15.01-011-57/20  

Датум: 26.02.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 24.02.2020. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-51/20 од 21.02.2020. године, достављено je посланичко питање народног посланика Милана Швраке, Клуб посланика ПДП РС.

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП РС, на 9. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 18. фебруара 2020. године поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију  Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Компанија „Интеграл инжењеринг више од годину дана врши голу сјечу најквалитетније шуме у непосредној близини Националног парка Козара. Уз јавну или прећутну подршку политичара и институција истрајавају у намјери да посјеку шуму на површини од 110 ha, како би на том мјесту отворили каменолом.

Сјечу шуме ова компанија проводи још од прољећа  2019. године, а ресорно Министарство му је еколошку дозволу издало тек у септембру 2019. године. Како?

Захтјев за издавање еколошке дозволе „Интеграл инжењеринг“ је Министарству упутио 26.062019. године. У образложењу ове дозволе се види да је за њено издавање послужила „Студија утицаја на животну средину каменолома „Вучјак“ коју је израдио Инстутут за грађевинарство. У Студији се као датум њене израде наводи мјесец мај 2019. Лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине Институт за грађевинарстви „ИГ“ је од Министараства добио 31. маја 2019. Дакле Институт је посао на изради Студије радио прије него је добио лиценцу од надлежног Министарства које му омогућава да може обављати тај посао. Може ли тако?

Обзиром да је ријеч о угрожавању станишта и животне средине и уништавање велике површине шума и све је одрађено на веома сумњив начин, моли Вас да дате мишљење о овом проблему и шта ћете подузети.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Рјешење о еколошкој дозволи, број 15.04-96-69/19 од 11.09.2019. године, издато је одговорном лицу „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза, каменолом Вучијак, површине експлоатационог поља 11,07 ha, Град Градишка. Наведеном еколошком дозволом су утврђене мјере заштите животне средине у цјелини, укључујући и мјере које се односе на период припремних радова, од којих се једна директно у функцији одговора на ово питање и гласи: Сјечу и уклањање шумске вегетације вршити искључиво у сарадњи са надлежним шумским газдинством и уз њихов надзор.

У складу са еколошком дозволом и свим одлукама прописаним Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15) и донесеним од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске за површински коп „Вучијак“, посебно се наглашава да су сви акти издати на површину 11,07 ha, а не на 110 ha, како се то наводи у питању уваженог народног посланика.

Ради цјеловите и објективне информације о свим активностима које су претходиле доношењу еколошке дозволе, а којом се утврђују мјере за спречавање или смањење утицаја на животну средину у току припремних радова, за вријеме обављања и у случају затварања предметног површинског копа, доставља се образложење свих поступака који су претходили издавању еколошке дозволе, број 15.04-96-69/19 од 11.09.2019. године.

Издавању еколошке дозволе, претходио је поступак процјене утицаја на животну средину, спроведен у складу са Законом о заштити животне средине. С тим у вези, у поступку претходне процјене утицаја на животну средину, 02.04.2018. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је донијело Рјешење, број 15.04-96-17/18, којим је носиоцу пројекта „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи утврђена обавеза спровођења процјене утицаја и прибављање Студије утицаја на животну средину пројекта експлоатације техничког грађевинског камена - дијабаза каменолом „Вучијак“, на к.ч. бр. 3060/2, 3000/3, 3071/2 К.О. Горњи Подградци, Град Градишка. Приликом доношења наведеног рјешења Министартство је цијенило податаке достављене уз захтјев носиоца пројекта, осјетљивост локације и подручја на којима се планира реализовати пројекат и прибављена мишљења Града Градишка, Националног парка „Козара“, Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства здравља и социјалне заштите.

Дана 16.01.2019. године, носилац пројекта „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи је поднио захтјев за одобравање Студије утицаја на животну средину, који је окончан Рјешењем о одобравању Студије утицаја на животну средину за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза, каменолом „Вучјак“, на локалитету Вучјак, Град Градишка, број 15.04-96-4/19 од 10.06.2019. године. У поступку процјене утицаја на животну средину одржана је јавна расправа у просторијама Града Градишка, дана 20.02.2019. године, а прибављена су и мишљења на захтјев и Студију утицаја на животну средину од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Завода за заштиту културно–историјског и природног насљеђа Републике Српске и Одјељења надлежног за заштиту животне средине у Граду Градишка. У достављеним мишљењима није било суштинских примједби које би указивале на доношење другачије одлуке Минстарстсва у поступку процјене утицаја на животну средину.  У Студији утицаја на животну средину, прилог чине Локацијски услови за предметни површински коп и Уговор о концесији за експлотацију камена на предметном површинском копу.

Рјешење о одобравању Студије утицаја на животну средину за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза, каменолом „Вучјак“, достављено је: Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству здравља и социјалне заштите, Републичком заводу за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, Националном парку „Козара“ Приједор, „Шуме Републике Српске -шумско газдинство, Граду Градишка и Мјесној заједници Горњи Подградци.

Студију утицаја на животну средину је израдио Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука који је посједовао Лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине број 2 – Е/03, коју је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију издало на период  важења од 25.05.2015. до 25.05.2019. године. У складу са Правилником о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13), а с обзиром да се лиценце издају на период четири године, Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука је обновио Лиценцу и посједује рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине за нови период од четири године.

Ревизију Студије утицаја на животну средину је извршило овлашћено правно лице „ECO TRADE“ д.о.о. Градишка, које је дана 28.05.2019. године, потврдило усклађеност Студије утицаја са Извјештајем о ревизији.

Захтјев за издавање еколошке дозволе за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза, каменолом „Вучијак, површине експлоатационог поља 11,07 ha, поднесен  је дана 26.06.2019. године, од стране одговорног лица „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи. У складу са Законом о заштити животне средине у дневном листу „Независне новине“, дана 12.07.2019. године објављено је обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе, а документација је достављена Граду Градишка, дана 10.07.2019. године, ради увида заинтересоване јавности.  У Законом одређеном року од 30 дана као ни до дана одлучивања нису достављене примједбе, нити сугестије заинтересоване јавности на поднесени захтјев и документацију, нити је надлежно одјељење Града Градишка доставило примједбе. У мишљењу надлежног одјељења града Градишка, број 02-012-1-461/19 од 15.08.2019. године наведено је, да се уз поштовање утврђених мјера заштите животне средине, угрожавање животне средине на предметној локацији може свести на прихватљив и дозвољен ниво, који не би чинио додатно оптерећење на њене компоненте.

У складу са Законом о заштити животне средине, инспекцијски надзор над извршавањем свих мјера и услова из еколошке дозволе врши  Републичка управа за инспекцијеке послове.

Прилог:

  • два примјерка латиница,                                                            
  • два примјерка ћирилица;   
  • CD (WОRD 2003)                       

                                                            

                                                                                                                                     МИНИСТАР

 

                                                                                                                                Сребренка Голић                                                                 

 

ОДГОВОР 2:

Број: 05.02/011-54-1/20

Датум: 03.03.2020. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Милан Шврака, Kлуб посланика ПДП, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине, која је одржана 18. фебруара 2020. године, посланичко питање које се у дијелу тиче ресорне надлежности овог министарства, како слиједи:

 

„Компанија „Integral Inženjering“ а.д. Лакташи  више од годину дана врши голу сјечу најквалитетније шуме у непосредној близини Националног парка Козара. Уз јавну и прећутну подршку политичара и институвија истрајавају у намјери да посијеку шуму на површини од 110 ha , како би на том мјесту отворили каменолом.

Влада РС је дана 1.9.2016. године донијела Рјешење о додјели концесије за експлоатацију грађевинског камена (дијабаза) на локалитету Вучјак, општина Градишка, привредном друштву „Integral Inženjering“ а.д. Лакташи путем Министарства индустрије, енергетике и рударства. Јавност о овом ништа није знала док се случај није појавио пред одборницима СО-е Градишка у јуну 2018. године у облику Информације о стању у области шумарства и ловства на подручју општине Градишка за 2017. Констатовано је да ШГ Градишка остаје без 110 ha најбоље шуме, чиме ће се смањити дрвна залиха и ерт, те смањити приоход од продаје шумских дрвних сортимената што ће се одразити и на издвајање средстава за посебне намјене лок.заједници. СО-е задужује начелника општине да у циљу заштите шума и животне средине покрене активност око спречавања реализације Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на локалитету „Вучјак“ П.Ј. Козара, Врбашка. Објављено у Сл.гласнику општине Градишка. Начелник не чини потребне радње обзиром на све горе наведено. Може ли то?

Обзиром да је ријеч о значајној штети за грађане Градишке, ШГ Градишка, угрожавање станишта и животне средине и уништавање велике површине шума и све одрађено на веома сумњив начин, молим Вас да дате мишљење о овом проблему и шта ћете предузети.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Имајући у виду да се посланичко питање народног посланика Милана Швраке односило на надлежност више министарстава, Министарство енергетике и рударства даје одговор на дио питања који је у надлежности овог органа како слиједи:

Уговор о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза на локалитету „Вучјак“, општина Градишка закључен је дана 27.9.2016. године, између Владе Републике Српске, Министарства индустрије енергетике и рударства, као концедента и привредног друштва „Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, као концесионара, након претходно проведеног поступка додјеле концесије у складу са процедуром прописаном чл. 26. и 27. Закона о кoнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) и прибављања потребних сагласности Комисије за концесије Републике Српске и Правобранилаштва Републике Српске.

Оригинални примјерак Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена – дијабаза на локалитету „Вучјак“, општина Градишка достављен је Административној служби општине Градишка, Одјељењу за привреду, актом овог министарства број 05.07/310-264-3/16, од дана 29.9.2016. године, ради знања и информисаности.

Концесионар је израдио пројектну документацију и изградио рударске и друге објекте неопходне за почетак комерцијалног рада. Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију број 15-4-96-69/19 од 11.9.2019. године дата је сагласност на Еколошку дозволу за пројекат експлоатације техничког грађевинског камена – дијабаза на локалитету „Вучјак“, општина Градишка, а актом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.06.1-332-91/18 од 14.11.2018. године дата је сагласност за трајну промјену намјене шумског земљишта.

На основу свега наведеног, Министарство енергетике и рударства је, у складу са чланом 39. став 1. Закона о рударству („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18), донијело Рјешење о одобрењу употребе рударског објекта – површински коп „Вучјак“, општина Градишка, број 05.07/310-800-2/19 од 10.2.2020. године.

 

МИНИСТАР

Петар Ђокић

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

Достављено:

  • Наслову,
  • а/а.

 

 

ОДГОВОР 3:

Број: 12.06-011-67/20

Датум: 05.03.2020.године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Милан Шврака (Клуб посланика ПДП) на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске дана 18. фебруара  2020. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Компанија „Integral inženjering“ више од годину дана врши голу сјечу најквалитетније шуме у непосредној близини Националног парка Козара. Уз јавну или прећутну подршку политичара и институција истрајавају у намјери да посјеку шуму на површини од 110 ha, како би на том мјесту отворили каменолом.

Сјечу шуме ова компанија проводи још од прољећа 2019. год., а ресорно Министарство му је еколошку дозволу издало тек у септембру 2019. године. Како?“             

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

              

ОДГОВОР

Влада Републике Српске  потписала је Уговор о концесији за експлоатација техничког грађевинског камена – дијабаза на локалитету „Вучијак“, општина Градишка бр. 05.07/310-264-2/16 од 27.09.2016. године.

На основу законски предвиђене процедуре Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију издало је Локацијске услове бр.15.02-364-74/18 од 12.06.2018. године,  на основу којих је извршено цијепање парцела у оквиру концесионог подручја.

Рјешењем министра, број: 12.06.1-332-913/18 од 14.11.2018. године,  рјешавајући  по захтјеву предузећа „Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи,  за добијање сагласности за крчење шуме и трајну промјену намјене шумског земљишта, а на основу члана 42. став  1. т. б) и г)  Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13), дата је сагласност  за крчење шуме и трајну промјену намјене шумског земљишта за потребе изградње прве фазе каменолома „Вучијак“ (експлоатација техничког грађевинског камена  – дијабаза), општина  Градишка, у површини  од  10,941 ha.

У оквиру овог рјешења дефинисано је да стручно - техничке послове крчења шуме на наведеној површини врши ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  ШГ „Градишка“ Градишка, као и да шумски дрвни сортимени настали крчењем шуме припадају ШГ „Градишка“ Градишка.

 

                                                                                                                      М  И  Н  И  С  Т  А  Р          

                      

                                                                                                                                                                                           др Борис Пашалић

 

18.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10